Επιχορήγηση Υφιστάμενων Γυμναστηρίων - Παιδότοπων

Σκοπός: Η ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία.

Επιλέξιμες δραστηριότητες: Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Χρηματοδότηση: Η επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση θα χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό (lump sum) για την παροχή ρευστότητας και την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών. Το μέγιστο ποσό που δύναται να χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό ανέρχεται σε 18.000€ ανά ωφελούμενη επιχείρηση.

Περίοδος υποβολών: 31.05.2021 - 28.07.2021

Επικοινωνήστε μαζί μας

Alfred - 360°