Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ενισχύονται υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

 1. ​ Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 2.  Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ  της επένδυσης (Μεταποίηση, Χονδρικό Εμπόριο, Υπηρεσίες).
 3.  Έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
 4.  Απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
 5.  Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
 6.  Καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή (0% έως 50%). Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.
 7.  Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 8.  Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία (Κανόνας Deminimis)

Ποσοστό Επιδότησης:

Επιδότηση δαπανών έως και 65% του προϋπολογισμού του έργου.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου δύναται να κυμανθεί από 20.000,00€ - 200.000,00€.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών:

 1. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της,
 2. Παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας (προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση),
 3. Εγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων,
 4. Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου,
 5. Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού,
 6. Προμήθεια Μεταφορικών Μέσων

Διάρκεια Επενδυτικού Σχεδίου:

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Περίοδος Υποβολής:

Έναρξη Υποβολών: 20/02/2019

Οι υποβολές θα είναι  με σειρά χρονικής προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Ποσοστό ενίσχυσης ανά περιφέρεια

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η εργαλειοθήκη είναι ένα σύγχρονο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την στήριξη της δημιουργικότητας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Με βραβευμένα έργα, και εμπειρία σε περισσότερα από 1.800 επενδυτικά σχέδια μπορούμε να στηρίξουμε αποτελεσματικά την επιχειρηματική σας προσπάθεια. Η REVIVAL A.E πιστοποιημένη κατά ISO 9001, με άρτια καταρτισμένο προσωπικό 75 συμβούλων, αναλαμβάνει τη σχετική διαδικασία για την υπαγωγή και παρακολούθηση μιας επένδυσης έως και την ολοκλήρωση της, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, και συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ΕΣΠΑ.

Βασίλειος Ζύμνης
Head of Development/Funding Programs
Alfred - 360°