ΕΣΠΑ: Εκτός ενίσχυσης δαπάνες για αγορά ή μίσθωση γης και εγκαταστάσεων.

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

Δεν ενισχύονται, στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2 η αγορά οικοπέδου, η αγορά ή μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ούτε τα έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των Δράσεων ενισχύονται δαπάνες που αφορούν τις εξής κατηγορίες:

αα) Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών,

ββ) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας,

γγ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού,

δδ Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (ενδεικτικά: αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, κλπ)

εε) Προμήθεια του εγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού από εταιρεία της οποίας επέλεξε την προσφορά,

στστ) Αγορά καινούργιων οχημάτων, όπως ισοθερμικών βυτίων (για μεταφορά γάλακτος), βυτιοφόρων αυτοκινήτων (μεταφοράς διφασικού πυρήνα για ελαιοτριβεία), ψυγείων για χονδρεμπόρια, οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, μέσα εσωτερικής μεταφοράς (περονοφόρα, ανυψωτικά)

ζζ) Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κ.λ.π.)

ηη) Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων

θθ) Αυλές δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών κλπ.

 

Πηγή: εφημερίδα “AGRENDA”

Alfred - 360°