ΕΣΠΑ: Εντός Μαΐου ενεργοποιείται η χρήση του escrow account

Παρασκευή 5 Μαΐου 2017
ΕΣΠΑ: Εντός Μαΐου ενεργοποιείται η χρήση του escrow account

Εντός του Μαΐου αναμένεται, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, η ενεργοποίηση του ανοιχτού καταπιστευματικού λογαριασμού (escrow account). Μέσω του escrow account, τον οποίο θα διαχειρίζεται το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι δικαιούχοι των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ μπορούν να λάβουν πόσο ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται. Το ποσό θα αποδεσμεύεται σταδιακά για την αποπληρωμή των τιμολογίων των προμηθευτών τους, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται πλέον από τους επενδυτές να προχρηματοδοτήσουν οι ίδιοι την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο ανοιχτός καταπιστευματικός λογαριασμός είναι ένας νέος, καινοτόμος μηχανισμός, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα για παροχή ρευστότητας στους δικαιούχους των προγραμμάτων ΕΣΠΑ χωρίς καταβολή εγγυητικής επιστολής όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Υπογραμμίζεται, μάλιστα, ότι αυτή η υποχρέωση αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για πάρα πολλούς ενδιαφερομένους. Πλέον, με τη χρήση του escrow account επιτυγχάνεται το άνοιγμα των προγραμμάτων σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους και σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους.

0 τρόπος λειτουργίας Ο επενδυτής πρέπει να συγκεντρώσει τιμολόγια αξίας ίσης με το ελάχιστο ποσό που του επιτρέπει να κάνει αίτημα ενδιάμεσης πιστοποίησης. Στο παρακάτω παράδειγμα, ο επενδυτής μπορεί να ζητήσει αίτημα πιστοποίησης όταν συγκεντρώσει το 25% της αξίας του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Περίπτωση χρήσης του καταπιστευματικού λογαριασμού: Ο επενδυτής καλείται να εξοφλήσει στους προμηθευτές το 50% του κάθε τιμολογίου και τον συνολικό ΦΠΑ, εφόσον ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος.

Στη συνέχεια υποβάλλει ενδιάμεσο αίτημα επαλήθευσης / πιστοποίησης δαπάνης στον ΕΦΕΠΑΕ για τα τιμολόγια, η καθαρή αξία των οποίων αθροίζεται στο 25% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του. Τα τιμολόγια αυτά είναι «επί πιστώσει» και είναι μερικώς εξοφλημένα. Ο ΕΦΕΠΑΕ διενεργεί επαλήθευση με την οποία ελέγχει:

  1. Αν τα τιμολόγια αφορούν δαπάνες του εγκεκριμένου τεχνικού παραρτήματος
  2. Αν οι πληρωμές για κάθε τιμολόγιο αντιστοιχούν στο 50% της καθαρής αξίας και τον συνολικό ΦΠΑ
  3. Αν οι πληρωμές έχουν διενεργηθεί με τον ορθό τρόπο και εντός της επιλέξιμης περιόδου

Αν ισχύουν όλα τα παραπάνω και ο επενδυτής είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος, τότε ο ΕΦΕΠΑΕ δίνει εντολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να εμβάσει από τον λογαριασμό του επενδυτή στον λογαριασμό των προμηθευτών το ποσό που αντιστοιχεί στο 50% των τιμολογίων. Με αυτόν τον τρόπο εξοφλούνται τα τιμολόγια πλήρως.

Περίπτωση μη χρήσης του καταπιστευματικού λογαριασμού: Ο επενδυτής πρέπει να εξοφλήσει προκαταβολικά τη συνολική αξία των τιμολογίων (καθαρή αξία + ΦΠΑ) για να λάβει το 50% της επιχορήγησης. Τα χρήματα αυτά μπορεί να είναι ίδιοι πόροι ή δανειακοί ή και προκαταβολή που έχει λάβει έναντι εγγυητικής επιστολής τραπέζης ή και συνδυασμός όλων αυτών. Εάν ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο για το οποίο έχει εγγράφως δεσμευτεί σε μέρος ή στο σύνολό του, τότε το ελληνικό Δημόσιο μπορεί να διεκδικήσει το ποσό που χορηγήθηκε ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Την ανάκτηση του ποσού αναλαμβάνει η οικεία ΔΟΥ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής.

 

Πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°