ΕΣΠΑ: Εως 30 Ιανουάριου οι αιτήσεις για ενίσχυση επιχειρήσεων.

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

Τελευταία ευκαιρία για όσους θέλουν να εκμεταλλευτούν τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου, μέσα από τα δύο καθεστώτα ενισχύσεων, τις «ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις» και τη «γενική επιχειρηματικότητα».

Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έδωσε νέα παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 30 Ιανουάριου, ενώ για την υποβολή των ηλεκτρονικών φακέλων τεκμηρίωσης η καταληκτική ημερομηνία είναι η 20ή Φεβρουάριου.

Και στα δυο καθεστώτα παροχής κινήτρων οι μορφές των εταιρειών, δηλαδή οι δικαιούχοι που μπορούν να υπαχθούν, είναι κοινές, τα είδη ενισχύσεων καθώς και οι επιλέξιμες δαπάνες.

Αναλυτικά, δικαιούχοι στη «γενική επιχειρηματικότητα» και τις «νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις» είναι:

  • Ατομική επιχείρηση,

  • Εμπορικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Μ.Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.),

  • Συνεταιρισμοί,

  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.),

  • Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ),

  • Ομάδες παραγωγών (ΟΠ),

  • Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ), και

  • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Τα είδη ενισχύσεων και για τα δύο καθεστώτα είναι: Φοροαπαλλαγή, Leasing, Επιδότηση (70% των ανώτατων ποσοστών ενίσχυσης του Χάρτη Περιφερειακής Ενίσχυσης) για τις Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων, αλλά και Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες και για τα δύο καθεστώτα είναι: κτιριακές εγκαταστάσεις, έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μηχανολογικός εξοπλισμός-τεχνικές εγκαταστάσεις, λοιπός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της, άυλα στοιχεία ενεργητικού, μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας, δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜμΕ) και δαπάνες εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις). Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισκυσεων.

Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%. Σε ό,τι αφορά το καθεστώς «νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις» ισχύουν επιπλέον και σωρευτικά οι προϋποθέσεις:

  1. Είναι νέες. «Νέες ΜμΕ» λογίζονται οι υπό σύσταση ή νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης που αναφέρεται στην καταχώρισή τους στο Γ.Ε.Μ.Η. ή στο οικείο μητρώο και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης, εκτός εάν η καθεμία από τις συγχωνευθείαες εμπίπτει στον περιορισμό της επταετίας.

  2. Δεν είναι συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις και επιπλέον δεν συνδέονται μέσω φυσικών προσώπων με μεγάλη επιχείρηση, ανεξαρτήτως αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται. Στις ομάδες φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού, προσμετρούνται επίσης και οι συγγενείς α’, β’ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών. Δικαιούχοι για το παρόν καθεστώς είναι, επιπλέον, οι νέες ΜΜΕ στην εταιρική σύνθεση των οποίων μετέχουν και φυσικά πρόσωπα που διατηρούν μικρή ατομική επιχείρηση, εφόσον η τελευταία δεν είναι συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη με άλλες επιχειρήσεις.

 

Πηγή: εφημερίδα “ΕΘΝΟΣ”

Alfred - 360°