ΕΣΠΑ: Επενδυτικά κίνητρα στον τουριστικό κλάδο

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017
ΕΣΠΑ: Επενδυτικά κίνητρα στον τουριστικό κλάδο

Οι αιτήσεις

Επενδυτικά κίνητρα στον τουριστικό κλάδο με 120 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια ύψους από 25.000 έως 400.000 ευρώ. Το ύψος της επιδότησης μπορεί να ανέλθει στο 50%. ΕΙ υποβολή αιτήσεων αρχίζει στις 18 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 28 Μαρτίου 2018. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από τη δράση είναι οι εξής:

1. Τουριστικά καταλύματα (σύμφωνα με τον ν. 4276/2014)

2. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

■ Ξενοδοχεία, υπό την προϋπόθεση ότι η δυναμικότητά τους είναι από 10 έως 50 κλίνες. Ωστόσο, στην περίπτωση που η δυναμικότητα του ξενοδοχειακού καταλύματος είναι μεγαλύτερη των 50 κλινών, δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού/απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα, ωστόσο, του επενδυτικού σχεδίου που αφορά τη δυναμικότητα άνω των 50 κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια.

■ Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο Π.Δ. 33/1979

■ Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ).

3. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

■ Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες υπό την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός των κατοικιών θα είναι τρεις.

■ Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά), υπό τον περιορισμό ότι η ελάχιστη δυναμικότητα τους θα είναι οι 10 κλίνες.

4. Τουριστικά γραφεία

■ Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976.

■ Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.

■ Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ,εκ.

■ Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.

■ Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

5. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Στην κατηγορία ενδεικτικά περιλαμβάνονται: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου και άλλες ειδικές - εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

1. Κτήρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης, υπό τους ακόλουθους όρους:

■ Να εξασφαλιστεί και να προσκομιστεί η απαιτούμενη άδεια δόμησης σύμφωνα με τον ισχύοντα οικοδομικό κανονισμό για τις εκτελούμενες εργασίες. Οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση των δαπανών της συγκεκριμένης κατηγορίας του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων 12 μηνών από την ημερομηνία ένταξης.

■ Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται με το πρώτο αίτημα πιστοποίησης και πριν από την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης. Ειδικά για ανέγερση κτηρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης.

■ Δεν είναι επιλέξιμες στην παρούσα κατηγορία δαπάνες μελετών διακόσμησης και λοιπές παρεμφερείς μελέτες, εκτός εάν κατά την υλοποίηση και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης διαπιστωθεί ότι κατέληξαν σε εφαρμογή.

■ Δεν είναι επιλέξιμες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν δασμούς, φόρους, τέλη.

2. Μηχανήματα - Εξοπλισμός - Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.

2.1 Μηχανήματα - Εξοπλισμός

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπό τους ακόλουθους όρους:

■ Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης

■ Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού

■ Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1665/1986 (ΦΕΚ194Α’)

Είναι επιλέξιμη και εντάσσεται στην Κατηγορία Δαπάνης 2 η προμήθεια εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την δραστηριότητα της επιχείρησης (πχ., προμήθεια αυτοκινήτων, σκαφών θαλάσσης και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση, κ,λπ.)

2.2 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος και την προστασία του περιβάλλοντος, υπό τους ακόλουθους όρους:

■ Εφόσον οι δαπάνες αφορούν κτηριακές εργασίες μετά ή άνευ υλικών, εφαρμόζονται οι όροι της κατηγορίας (1) ανωτέρω.

■ Εφόσον οι δαπάνες αφορούν εξοπλισμό, εφαρμόζονται οι όροι της κατηγορίας (2.1) ανωτέρω.

3. Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού και υπηρεσιών φοροτεχνικού κατ νομικού συμβούλου

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες όπως αναφέρονται ακολούθως:

■ Δαπάνες εκκίνησης για ίδρυση των τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ. έξοδα κατάρτισης και δημοσίευσης του καταστατικού, αμοιβές νομικών υπηρεσιών και παροχής φοροτεχνικών συμβουλών που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως).

■ Αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών, όπως π.χ. αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αμοιβές επιστασίας/επίβλεψης.

4. Λογισμικά και υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες, υπό τους ακόλουθους όρους:

■ Το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούργιο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού.

■ Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα έτος από τον χρόνο προμήθειας.

■ Το κόστος παραμετροποίησης λογισμικού / εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής.

5. Μεταφορικά μέσα

Προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:

■ Το μεταφορικό μέσο να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και στην κυριότητα της επιχείρησης

■ Το μεταφορικό μέσο να είναι: είτε επαγγελματικός χρήσης είτε μικτός/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών

■ Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταφορικών μέσων θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ194Α’)

■ Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού

6. Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:

■ Να αφορούν το χρονικό διάστημα από την προκήρυξη της δράσης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

■ Το κόστος σύνταξης της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.

■ Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολικά αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°