ΕΣΠΑ: Επιδοτήσεις έως 400.000 € για έρευνα και καινοτομία

Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018
ΕΣΠΑ: Επιδοτήσεις έως 400.000 € για έρευνα και καινοτομία

ΕΩΣ ΚΑΙ 400.000 ευρώ επιδότηση μπορούν να διεκδικήσουν επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ινστιτούτα, οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας κ.λπ. φορείς από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτού, θα επιχορηγηθούν δαπάνες εκτέλεσης έργων έρευνας και καινοτομίας πάνω σε συγκεκριμένους τομείς (αγροδιατροφή, ενέργεια, περιβάλλον, μεταφορές, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Πολιτιστική κληρονομιά). Ειδικότερα, πρόκειται για μία δράση συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας-Κίνας, η οποία ανοίγει για υποβολή αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) στις 6 Φεβρουάριου, με την... αυλαία να πέφτει στις 30 Μαρτίου.

Ποιους αφορά

Δικαίωμα κατάθεσης πρότασης έχουν συμπράξεις ιδιωτικών φορέων (επιχειρήσεων όλων των μεγεθών), οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και εργαστήρια αυτών) και λοιπών φορέων και από τα δύο κράτη. Σημειώνεται πως στις προτάσεις από ελληνικής πλευράς πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο συνεργαζόμενοι φορείς, και υποχρεωτικά ένας οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων και μία επιχείρηση (ή λοιπός φορέας που αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση).

Τι χρηματοδοτείται

Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες προσωπικού, οργάνων και εξοπλισμού, για κτίρια, αλλά και έρευνα επί συμβάσει, για την απόκτηση (obtaining), την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού, για την απόσπαση από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας κ.ο.κ

Μερικές από τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων στη δράση είναι:

►► Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης. Το κράτος υποχρεούται να αναστείλει τη χορήγηση νέας ενίσχυσης σε δικαιούχο, κατά του οποίου εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά

►► Οι δικαιούχοι οφείλουν να εκτελέσουν το ερευνητικό έργο σε εγκατάστασή τους που λειτουργεί νομίμως εντός των γεωγραφικών ορίων της ελληνικής επικράτειας

►► Να υποβάλουν, αν είναι επιχειρήσεις, έως δύο προτάσεις ανά ΑΦΜ

►► Να δεσμευτούν ότι το έργο τους δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους κ.λπ

Στόχοι δράσης

Μεταξύ άλλων η δράση στοχεύει στην ανάπτυξη νέων γνώσεων, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών, την ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων των δύο χωρών και την ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών προϊόντων/υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία:

► Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.antagonistikotita.gr

► Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 56, Π 5 27 Αθήνα

► Τηλέφωνο επικοινωνίας: 801 11 36300 ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ

 

  Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Alfred - 360°