ΕΣΠΑ: Επιδοτήσεις για τυροκομεία και γαλακτοκομικές εταιρίες

Τετάρτη 10 Μαΐου 2017
ΕΣΠΑ: Επιδοτήσεις για τυροκομεία και γαλακτοκομικές εταιρίες

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή αιτήσεων στη δράση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά σε μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων (4.2.1). Γαλακτοκομικές εταιρίες, σε κάθε γωνιά της χώρας, είναι μεταξύ των δικαιούχων που μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, από τις 16 Μαΐου διεκδικώντας επιδότηση ακόμη και για το 90% του κόστους επένδυσης.

Στο πλαίσιο της δράσης, ύψους 120 εκατ. ευρώ, είναι επιλέξιμα προς στήριξη σχέδια ίδρυσης και εκσυγχρονισμού -με ή χωρίς μετεγκατάσταση- μονάδας, με τη βασική προϋπόθεση το παραγόμενο τελικό προϊόν να θεωρείται γεωργικό. Αίτηση ενίσχυσης μπορούν να υποβάλουν πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, με πεδίο δράσης την επεξεργασία γάλακτος, την παραγωγή γιαούρτης, αλλά και τυροκομεία κ.ά.

Επιλέξιμη είναι κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β’ ή Γ’ κατηγορίας, με εξαίρεση αυτές που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Η διαδικασία

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά τη 16η Μάιου 2017 και λήγει τη 18η Αυγούστου 2017 και ώρα 15.00. Σε πρώτο στάδιο, οι δυνητικοί δικαιούχοι καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο: http://www.ependyseis.gr

Έπειτα από σχετική ενημέρωση από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών καταθέτουν ηλεκτρονικά και το φάκελο υποψηφιότητας (επίσης έως τις 18/8). Εφόσον έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής, προσκομίζουν στην ίδια διεύθυνση φυσικό φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος περιλαμβάνει:

(Α) την τεχνικοοικονομική μελέτη,

(Β) τα δικαιολογητικά συμμετοχής,

(Γ) το υπογεγραμμένο αποδεικτικό κατάθεσης της παραπάνω αίτησης στήριξης, όπως παράγεται και εκτυπώνεται μέσω ΠΣΚΕ, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη 18η Αυγούστου (καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής).

Τα κριτήρια

 Από τα μόρια που θα συγκεντρώσει ο υποψήφιος επενδυτής ανά κριτήριο επιλογής που τίθεται στη δράση, θα εξαρτηθεί η ένταξη ή ο αποκλεισμός του, αντίστοιχα. Στα κριτήρια συμπεριλαμβάνονται η χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (π,χ. καινοτόμο προϊόν θεωρείται το γάλα με αυξημένο ποσοστό μελατονίνης), η αύξηση των θέσεων απασχόλησης, η εξωστρέφεια της επιχείρησης (π,χ. πωλήσεις στο εξωτερικό), η επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, η παραγωγή προϊόντος ποιότητας, η προστασία του περιβάλλοντος, η συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ) κ,λπ.

Ύψος ενίσχυσης

Ανάλογα με το κόστος του σχεδίου που θα κατατεθεί και την περιφέρεια όπου εδρεύει π επένδυση διαμορφώνεται το ύψος της ενίσχυσης που θα λάβει ο δικαιούχος.

Σημειώνεται πως κάθε πρόταση θα πρέπει να κυμαίνεται από 600.000 ευρώ έως και 5 εκατ. ευρώ. Οσον αφορά στα ποσοστά επιδότησης, στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου και Κρήτης διαμορφώνεται στο 50% του κόστους.

Στα μικρά νησιά του Αιγαίου (Βόρειο και Νότιο) φτάνει στο 75%, ενώ σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία στο 40%. Τα ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20%, εφόσον όμως π ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1.

Επιλέξιμες δαπάνες

 Τα έξοδα που καλύπτονται σχετίζονται με τα εξής:

 1. Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για τις εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%
 2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας
 3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. 0 εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Δαπάνες για τπ σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας ενισχύονται εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου
 4. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:

  - Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου, τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για τπ λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται π ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν). Ενδεικτικό παράδειγμα είναι τα ισοθερμικά βυτία, αναγκαία για τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης- μεταποίησης. Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δε μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προυπολογίσιμου επενδυτικού σχεδίου.

  - Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

 5. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P. κ,λπ.) τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου που καταναλώνει
 6. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων)
 7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας
 8. Άυλες δαπάνες όπως π απόκτηση ή π ανάπτυξη λογισμικού και οι αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, π δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, η έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Alfred - 360°