ΕΣΠΑ: Εργαλειοθήκη

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018
ΕΣΠΑ: Εργαλειοθήκη

Επιχορήγηση που μπορεί να ανέλθει έως και τις 112.500 ευρώ μπορούν να λάβουν όσες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις υπαχθούν στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που φέρει τον τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Το πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί εντός του Νοεμβρίου και στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Γι’ αυτό και το ύψος της επιδότησης σε όσες επιχειρήσεις έχουν εξαγωγική δραστηριότητα μπορεί να ανέλθει έως και στο 75% του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 έως 150.00 ευρώ. Με δεδομένο ότι το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως 75%, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν επιχορήγησή από 15.000 έως, όπως προαναφέρθηκε, 112.500 ευρώ. Με τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ο οποίος μπορεί και να αυξηθεί, υπολογίζεται ότι θα ενισχυθούν περίπου 7.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς υπολογίζεται ότι ο μέσος όρος της επιδότησης (σ.σ.: βάσει της έως τώρα εμπειρίας) θα κινείται μεταξύ 55.000 και 60.000 ευρώ.

Όροι συμμετοχής

Τόσο από πλευράς προϋπολογισμού όσο και από πλευράς ύψους ς επιδότησης, το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» αποτελεί έως τώρα τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική δράση που ενεργοποιεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Ουσιαστική καινοτομία του, ωστόσο, αποτελεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και η αξιολόγησή του ς. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της άμεσης αξιολόγησής, δηλαδή τη μεθόδου «first in - first out», με αποτέλεσμα οι αιτήσεις να αξιολογούνται με την υποβολή τους και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις να εντάσσονται άμεσα προς πληρωμή. Συγκεκριμένα, δεν θα οριστεί κάποιο χρονικό διάστημα για την υποβολή αιτήσεων. Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό έως την εξάντληση του προϋπολογισμού και όποιος πληροί τις προϋποθέσεις θα εντάσσεται αμέσως και θα πληρώνεται με γρήγορες διαδικασίες. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο πρώτος που υποβάλλει αίτηση θα κρίνεται θετικά, αλλά μόνο εάν συγκεντρώνει βαθμολογία άνω του 50 για το σύνολο των αντικειμενικών κριτηρίων.

Όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο επιχειρηματίας κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης θα μπορεί να γνωρίζει και τη βαθμολογία του, καθώς θα εισάγει συγκεκριμένα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα έχουν συγκεκριμένη βαρύτητα και οι βαθμοί του καθενός θα ορίζονται στον αναλυτικό οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.

Ως on/of κριτήριο για την υπαγωγή στο πρόγραμμα ορίζεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο Ετήσιες Μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Εάν πληροί αυτή την προϋπόθεση, τα βαθμολογούμενα κριτήρια είναι τα εξής:

■ Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων

■ Αριθμός εργαζομένων επιχείρησης

■ Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής επενδυτικού σχεδίου

■ Επενδυτική πολιτική της επιχείρησης

■ Διακρίσεις/βραβεύσεις της επιχείρησης

Αν η βαθμολογία είναι πάνω από 50, τότε η επιχείρηση υπάγεται «αυτόματα» στο πρόγραμμα. Αν είναι χαμηλότερη, τότε δεν μπορεί να υπαχθεί.

Παροχή κινήτρων

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση κατά προτεραιότητα των επιχειρήσεων με εξαγωγική δυναμική. Γι’ αυτό, όπως φαίνεται και στον παρακείμενο πίνακα, τα μεγαλύτερα ποσοστά ενίσχυσης συνδέονται με εξαγωγικές δραστηριότητες (μπορεί να φτάσουν μέχρι 75%), ενώ στο πλαίσιο παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις για να αναζητήσουν νέες αγορές, τα μεγαλύτερα ποσοστά ενίσχυσης αφορούν την κατηγορία δαπανών για συστήματα πιστοποίησης - διαχείρισης ποιότητας, σχεδίασμά, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων, που επίσης μπορεί να ανέλθει στο 75%. Έμφαση δίνεται και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς η επιδότηση του μισθολογικού κόστους σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζομένου μπορεί να ανέλθει έως το 80%. Πέραν των κριτηρίων και των επιλέξιμων δαπανών, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το πρόγραμμα αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται -κατά προτεραιότητα- στους εννέα τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τομείς:

■ Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

■ Ενέργεια

■ Εφοδιαστική Αλυσίδα

■ Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

■ Περιβάλλον

■ Τουρισμός (επιλέξιμοι είναι αποκλειστικά οι ΚΑΔ 55.10)

■ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

■ Υγεία

■ Υλικά - Κατασκευές

> Οι επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. Δηλαδή, οι δαπάνες που χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες είναι οι εξής:

■ Δαπάνες για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού

■ Δαπάνες για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

■ Δαπάνες για συστήματα πιστοποίησης - διαχείρισης ποιότητας, σχεδίασμά, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων

■ Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού

■ Δαπάνες μισθολογικού κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 Καν. Ε.Ε 1303/2014 και άρθρο 2, παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κάθε κατηγορία επιλέξιμων δαπανών επιδοτείται με διαφορετικό ποσοστό. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επιδότησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50%.

Για να δείτε τις πρϋποθέσεις ένταξης: www.revivalsa.com/espa-ergaleiothiki

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°