ΕΣΠΑ: Έρχεται νέο πρόγραμμα για νεοφυή επιχειρηματικότητα

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017
ΕΣΠΑ: Έρχεται νέο πρόγραμμα για νεοφυή επιχειρηματικότητα

Τον δεύτερο κύκλο του επιδοτούμενου προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ετοιμάζεται να εκδώσει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, αμέσως μετά την κατάθεση δικαιολογητικών των υποψηφίων (15 Ιουνίου) που επελέγησαν στην πρώτη φάση της διαδικασίας.

Το νέο πρόγραμμα αφορά την ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από όσους έχουν επαγγελματική δραστηριότητα που δεν σχετίζεται με μισθωτή εργασία. Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000 έως 60.000 ευρώ, για την κάλυψη 100% ισόποσων επιλέξιμων δαπανών για διάστημα μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου. Το πρόγραμμα αφορά:

•Ανέργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

•Ατομικούς επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.

 

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

•Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες κ.ά.).

•Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης κ.ά.).

•Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις .

•Αποσβέσεις παγίων, χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, αγορά-χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας με χρήση ρήτρας ευελιξίας.

•Προμήθεια αναλωσίμων.

•Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου.

•Μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις.

•Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας.

 

Η ταυτότητα του προγράμματος

ΤΙΤΛΟΣ

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Ανέργους, ατομικούς επιχειρηματίες

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Όλη η Ελλάδα

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

15.000-60.000 ευρώ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

70-90 εκατ. ευρώ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

24 μήνες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

•Λειτουργικά έξοδα

•Δαπάνες για αμοιβές

•Δαπάνες προβολής, δικτύωσης, εκθέσεις

•Αποσβέσεις παγίων - χρηματοδοτική μίσθωση

•Προμήθεια αναλωσίμων

•Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου

•Μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις

•Δαπάνες προετοιμασίας.

 

 

Πηγή: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Alfred - 360°