ΕΣΠΑ: Νέες δράσεις στήριξης του επιχειρείν.

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016

Τρία νέα προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 234 εκατ. ευρώ, σχεδιάζει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Το ένα εξ αυτών, και συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας -Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», στοχεύει στην παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε ανέργους, πρώην επιχειρηματίες ή ελεύθερους επαγγελματίες προκειμένου να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις, ενώ τα άλλα δύο, δηλαδή η «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας» και η «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση μμε», στοχεύουν στην ενίσχυση κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων, οι προϋποθέσεις υπαγωγής και οι επιλέξιμες δαπάνες έχουν ως εξής:

«Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας»: Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας των εννέα τομέων προτεραιότητας του προγράμματος (Αγροδιατροφή - Βιομηχανία Τροφίμων, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά - Κατασκευές, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Υγεία) με πυρήνα τη μεταποιητική δραστηριότητα. Αφορά τη χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης διεπιχειρησιακών συνεργασιών με τη μορφή κάθετων ή και οριζόντιων διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι ομάδες τουλάχιστον πέντε υφιστάμενων ανεξάρτητων επιχειρήσεων με κάθετες, συμπληρωματικές, ή και ομοειδείς δραστηριότητες, οι οποίες θα συνδέονται ως προς τον στόχο του εγχειρήματος με ένα κοινά αποδεκτό μεταξύ τους σύμφωνο συνεργασίας, όπως θα ορίζεται από τον Οδηγό του Προγράμματος.

Επίσης, σε κάθε συνεργατικό σχήμα μπορεί να συμμετέχει και μία υπό ίδρυση επιχείρηση, η οποία θα καλύψει εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας και η οποία θα μπορεί να είναι και συνδεδεμένη με επιχείρηση ή επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο σχήμα.

Οι επιλέξιμες δαπάνες των ενισχυόμενων επιχειρηματικών συνεργατικών σχεδίων θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δραστηριότητα και τη στόχευση των επτχειρήσεων που συμμετέχουν στο συνεργατικό σχήμα και περιλαμβάνουν δαπάνες που αντιστοιχούν σε ενέργειες όπως:

 • Ανάπτυξη πρότυπων ή / και πιλοτικών γραμμών παραγωγής.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού εφόσον συνδέεται με το συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο.
 • Στοχευμένες κτηριακές παρεμβάσεις, εφόσον συνδέονται με το συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο.
 • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία.
 • Κατοχύρωση και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας κοινού ενδιαφέροντος.
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών.
 • Αύξηση της εξωστρέφειας / εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε κοινά πεδία ενδιαφέροντος.
 • Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης δημόσιας χρηματοδότησης θα διαμορφώνεται ανάλογα με τα επιτρεπόμενα ανά περιφέρεια όρια και τις επιλογές προτεραιότητας που θα τεθούν.

Το προτεινόμενο συνολικό ύψος επενδυτικών σχεδίων ανά συνεργατική πρόταση θα κυμαίνεται από 1 εκατ. ευρώ έως 4 εκατ. ευρώ, κλιμακούμενο ανάλογα με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων στην κάθε αλυσίδα αξίας - επενδυτικό σχέδιο.

«Εξωστρέφεια- Διεθνοποίηση μμε»: Το πρόγραμμα παρέχει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν ή να ισχυροποιήσουν τις απαραίτητες εταιρικές δομές και προϋποθέσεις για τη στήριξη εξωστρεφούς προσανατολισμού.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων-τόσο μεταποιητικών όσο και πολλών άλλων οικονομικών κλάδων επιχειρήσεων, που επιθυμούν τη βελτίωση της εξωστρέφειάς τους, τη συμμετοχή τους σε περιφερειακές και διεθνείς αλυσίδες προστιθέμενης αξίας και την εν γένει ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής θέσης τους στην παγκόσμια αγορά, ενσωματώνοντας πλήρως τις πολιτικές, τους στόχους και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΠΑνΕΚ. Εκτός από τον μεταποιητικό κλάδο, στο πλαίσιο του προγράμματος θα εντσχυθούν κατά προτεραιότητα και επιχειρήσεις του κλάδου της υγείας, των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, του περιβάλλοντος, της πληροφορικής και του χονδρεμπορίου καλύπτοντας μεγάλο τμήμα οικονομικών δραστηριοτήτων των οκτώ τομέων εθνικών προτεραιοτήτων (εκτός του τουρισμού).

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις. Ακολουθούν οι ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να συμπεριληφθούν σε επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της δράσης.

 1. Στοχευμένος μηχανολογικός και εργαστηριακός εξοπλισμός.
 2. Τεκμηριωμένες ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών-ψηφιοποίησης διαδικασιών.
 3. Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίασης προϊόντων / υπηρεσιών και συσκευασίας /ετικέτας.
 4. Δαπάνες ποιότητας / πιστοποίησης διαχειριστικών και λειτου ργικών συστημάτων.
 5. Δαπάνες εξειδικευμένης πιστοποίασης -διαπίστευσης για αγορές – στόχους.
 6. Δαπάνες προβολής / προώθησης και επικοινωνίας σε αγορές -στόχους.
 7. Δαπάνες μίσθωσης εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για συμμετοχή σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.
 8. Ενέργειες προστασίας και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας.
 9. Εξειδικευμένες μελέτες που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.
 10. Πρόσληψη - εκπαίδευση προσωπικού.
 11. Λοιπές ενέργειες / δαπάνες.
 12. Ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Το συνολικό ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

Το προτεινόμενο κατώτατο και ανώτατο ύψος επενδυτικών σχεδίων ανά τύπο επιχείρησης και αντίστοιχα το ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται ως εξής:

1η κατηγορία: Πολύ μικρές - μικρές επιχειρήσεις. Κόστος Επιχειρηματικού Σχεδίου 20.000-40.000 ευρώ, ποσοστό επιδότησης 100%

2η κατηγορία: Μικρές - μεσαίες επιχειρήσεις. Κόστος Επιχειρηματικού Σχεδίου 40.000 - 250.000 ευρώ, ποσοστό επιδότησης 50%.

Επιχειρηματική επανεκκίνηση: Το πρόγραμμα «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν προκειμένου να συμβάλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ, για την κάλυψη ισόποσων επιλέξιμων δαπανών για διάστημα μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου. Το 60% των εγκεκριμένων σχεδίων θα εντάσσονται στον τομέα της μεταποίησης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης θα πρέπει να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, οι οποίοι θα ιδρύσουν επιχείρηση (ή θα αποτελούν βασικό μέτοχο επιχείρησης) και δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και οι οποίοι στο παρελθόν συμμετείχαν σε επιχειρήσεις είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία είτε ως ιδρυτικά μέλη επιχειρήσεων ή διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που επιδιώκουν να υλοποιήσουν. Οι επιλέξιμες δαπάνες των ενισχυόμενων επιχειρηματικών σχεδίων θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: Ηλεκτρομηχανολογικό και εργαστηριακό εξοπλισμό, κτηριακές παρεμβάσεις διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας, αποσβέσεις παγίων / χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (με χρήση ρήτρας ευελιξίας), αγορά / χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού - εργαστηριακού εξοπλισμού, λειτουργικά έξοδα, δαπάνες για αμοιβές τρίτων, δαπάνες εφαρμογών ΤΠΕ - ψηφιακής οικονομίας.

 

Πηγή: εφημερίδα “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”

Alfred - 360°