ΕΣΠΑ: Παρατείνεται έως τις 31 Ιανουάριου 2017 η δράση «Επιχειρηματική επανεκκίνηση».

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016

Οπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο, από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) έχει ανακοινωθεί ότι, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, παρατάθηκε η ημερομηνία ολοκλήρωσης των δράσεων του Ταμείου Επιχειρημαικότητας (ΤΕΠΙΧ).

Η παράταση δόθηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν την περαιτέρω ανάγκη υποστήριξης της ρευστότητας της αγοράς, καθώς και το αυξημένο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσει για χρηματοδότηση με ευνοϊκού8 όρους.

Συγκεκριμένα, η παράταση αφορά τις δράσεις:

 • «Επιχειρηματική επανεκκίνηση»

 • «Νησιωτική τουριστική επιχειρηματικότητα»

 • «Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ»

Σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης «Επιχειρηματική επανεκκίνηση», η οποία έχει προκηρυχθεί από το ΕΤΕΑΝ για τη χρηματοδότηση ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρους, στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Η δράση έχει στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων, καθώς και το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, ενόψει της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας, μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.

Είδος χρηματοδότησης

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η δράση αφορά δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού) και δάνεια επενδυτικού σκοπού με ευνοϊκούς όρους.

Πιο συγκεκριμένα, αφορά:

 • Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που υπάχθηκαν στον Ν. 3299/2004, που εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

 • Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού).

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Ως επιλέξιμες ορίζονται οι εξής επιχειρήσεις:

 • Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ., που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται παρακάτω.

 • Οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (αυτό ελέγχεται κατά την εκταμίευση του δανείου).

 • Οι επιχειρήσει που έχουν λάβει την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) σε εγγυημένο δάνειο.

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις

 • Προβληματικές επιχειρήσεις

 • Παράνομες ενισχύσεις

 • Μη συνεπείς επιχειρήσεις έναντι ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Επιλέξιμες δαπάνες

Υποπρόγραμμα 1. Δαπάνες που έχουν εγκριθεί και έχουν υπαχθεί:

• Στον αναπτυξιακό Ν. 3299/2004 ή σε άλλο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ή σε εγκριτική απόφαση της τράπεζας, εφόσον το δάνειο αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου

Υποπρόγραμμα 2. Οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από το χορηγούμενο δάνειο κεφαλαίου κίνησης στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με επιχειρηματικό σχέδιο. Για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις κάθε δαπάνη νοείται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Ως επιλέξιμες νοούνται οι δαπάvες που χρηματοδοτούν υποχρεώσει σχετιζόμενες με τον εμπορικό-συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέραν δε δαπάνες που σχετίζονται με τη δημιουργία ή την επέκταση μίας επιχείρησης ή την ίδρυση.

Μεταξύ άλλων, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμος ο “Φόρος Προστιθέμενης Αξίας” στις περιπτώσεις που μπορεί να ανακτηθεί ακόμα και αν δεν ανακτάται.

Επιτόκιο δανείου

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή της δράσης, το δάνειο είναι έντοκο από την ημερομηνία εκταμίευσης. Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης είναι σταθερό ή κυμαινόμενο για όλη τη διάρκειά της.

Το επιτόκιο αυτό είναι το μεσοσταθμικό επιτόκιο που προκύπτει από το επιτόκιο δανεισμού για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί τη δράση η κάθε συνεργαζόμενη τράπεζα - με αναλογία συμμετοχής της 50% και από το επιτόκιο για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, που είναι μηδενικό (0%).

Το επιτόκιο εκτοκισμού επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν 128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60% και η οποία βαρύνει την επιχείρηση. Η εισφορά επιβαρύνει μόνο το μέρος των κεφαλαίων της τράπεζας.

Το μειωμένο αυτό επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου λογίζεται ως επιδότηση επιτοκίου και συνιστά κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis). Η επιδότηση επιτοκίου αφορά το μέρος του δανειακού κεφαλαίου που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ.

Διάρκεια δανειακής σύμβασης

Υποπρόγραμμα 1. Η διάρκεια του δανείου ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε πέντε (5) έτη και με μέγιστη διάρκεια δώδεκα (12) έτη, αρχής γενομένης από την πρώτη εκταμίευση.

Υπάρχει δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη, η οποία συμπεριλαμβάνεται στη διάρκεια του δανείου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον οι τόκοι.

Υποπρόγραμμα 2. Η μέγιστη διάρκεια του δανείου είναι 48 μήνες.

Και στα δύο υποπρογράμματα, σε περίπτωση πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμύς, αυτή γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση (π.χ. ποινή πρόωρης εξόφλησης).

Εξασφαλίσεις

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια λαμβάνονται ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στη δανειακή σύμβαση.

Δεν προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία του επιχειρηματία.

Διαχειριστικό κόστος

Το διαχειριστικό κόστος είναι εφάπαξ ποσό (για όλη τη διάρκεια του δανείου) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5% του αρχικού ποσού του δανείου, με ανώτατο ποσό 2.000 ευρώ και κατώτατο 100 ευρώ.

Οι ενδιαφεράμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στα υποκαταστήματα των τραπεζών που ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΕΤΕΑΝ, για πληροφοpίες και υποβολή αιτήσεων. Πρόκειται για τις τράπεζες: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Alpha Bank, Eurobank, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Παγκράτια Συνεταιριστική, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Τράπεζα Αττικής, Τράπεζα Πειραιώς, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανιών και Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Η πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις θα είναι ανοιχτή έως την 31η Ιανουάριου 2017.

 

Πηγή: εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”

Alfred - 360°