ΕΣΠΑ: Πρόσθετα κονδύλια για 3.300 επιχειρήσεις

Δευτέρα 10 Απριλίου 2017

Την αύξηση του προϋπο­λογισμού κατά 156 εκατ. ευρώ και του αριθμού των ωφελούμενων κατά 3.300 σε τρία προγράμματα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ανακοίνωσε χθες η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι τρεις δράσεις που εντάσσονται στον πρώτο κύκλο του επιχειρησιακού προγράμμα­τος του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότη­τα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτο­μία» συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ενώ μετά από αιτήμα­τα φορέων της αγοράς για αύξηση του προϋπολογισμού η κυβέρνηση προχώρησε τελικά στον «ανασχε­διασμό» των κονδυλίων.

Για το πρόγραμμα «Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης αποφοίτων τρι­τοβάθμιας εκπαίδευσης» ο προ­ϋπολογισμός αυξάνεται κατά 25 εκατ. ευρώ, για τη δράση «Νεοφυ­ής επιχειρηματικότητα» κατά 19 εκατ. ευρώ και για την τρίτη δρά­ση, με τίτλο «Ενίσχυση υφιστάμε­νων μικρομεσαίων επιχειρήσε­ων» το ποσό αυξάνεται κατά 112 εκατ. ευρώ.

Η κίνηση αυτή φαί­νεται να ικανοποιεί ιούς αρμό­διους φορείς, καθώς ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητη­ρίων, Κωνσταντίνος Μίχαλος, πριν από λίγα 24ωρα με επιστο­λή του είχε κρούσει τον κώδω­να του κίνδυνου προς την ηγεσία του υπουργείου. Σε αυτή ανέφε­ρε χαρακτηριστικά ότι σε αρκετά προγράμματα ΕΣΠΑ για την ενί­σχυση των ΜμΕ είχαν αηορριφθεί σχεδόν εννέα στις δέκα επιχειρήσεις, γεγονός το οποίο είχε προ- καλέσει απογοήτευση στις τάξεις των μικρομεσαίων επιχειρηματι­ών.

Για το πρόγραμμα «Νεοφυής επιχειρηματικότητα» είχε τονίσει ότι το 90% των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην Αττική απορρίφθηκε, ενώ πανελλαδικά απορρίφθηκε το 73% των προτάσεων, δηλαδή 4.102 από τις συνολικά 5.628 προτάσεις. Στην ίδια κατεύ­θυνση κινήθηκε στην επιστολή του και για τη δράση των ΜμΕ, καθώς σημείωνε ότι υπέβαλαν αίτηση 9.577 επιχειρήσεις και με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και τις προτάσεις που υπεβλήθησαν αναμένονταν να ικανοποιη­θούν μόλις 2.060.

Alfred - 360°