Εταιρεία με μια «στάση»

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016

Τη δυνατότητα ίδρυσής τους με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο θα έχουν σύντομα οι επιχειρήσεις της χώρας, ενώ παράλληλα προωθείται ένα ευρύτερα απλουστευτικό πλαίσιο και για όσες θα ιδρύονται με τον συμβατικό τρόπο. Αυτό προβλέπει σχετικό σχέδιο νόμου που έθεσε χθες σε καθεστώς δημόσιας διαβουλευσης το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Με το ίδιο νομοσχέδιο, η έκδοση ΑΦΜ και η εγγραφή στον ασφαλιστικό φορέα θα πραγματοποιούνται «υπηρεσιακά», ενώ για λόγους διευκόλυνσης και ομοιογένειας θα καταρτιστούν και «πρότυπα» καταστατικά.

Η εξ αποστάσεως ίδρυση των επιχειρήσεων θα επιτυγχάνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ). Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης οι ενδιαφερόμενοι για την ίδρυση εταιρείας θα αυθεντικοποιούνται μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID) η οποία στην Ελλάδα παρέχεται μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή και άλλων Υπηρεσιών του Δημοσίου εφόσον παρέχουν τη διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID) ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και κωδικού χρήστη που κάθε ενδιαφερόμενος ήδη διαθέτει για την πρόσβαση στο TAXISnet ή άλλη διαδικτυακά πύλη του Δημοσίου. Σημειώνεται ότι από τη διαδικασία ηλεκτρονικής σύστασης εξαιρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Στη συνέχεια θα χορηγούν εξουσιοδότηση στην εν λόγω υπηρεσία να προσπελάσει τα στοιχεία τους που βρίσκονται σε άλλες ηλεκτρονικές βάσεις του Δημοσίου, χωρίς την οποία η ηλεκτρονική σύσταση σταματά. Ακολούθως, θα υποβάλλουν τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας, την εγγραφή αυτής στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση ΑΦΜ, ενώ μετά την ολοκλήρωση της σύστασης και εγγραφής της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο θα ανακατευθύνονται στο κατάλληλο πληροφοριακό υποσύστημα του TAXIS προκειμένου να καταχωρήσουν σε αυτό τον ΑΦΜ, τον Αριθμό ΓΕΜΗ και όλες τις εκ του νόμου απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση κλειδάριθμου TAXIS στην εταιρεία.

Επίσης, ηλεκτρονικά θα καταβάλλουν το Γραμμάπο Ενιαίου Κόστους Σύστασης και, όπου απαιτείται, το τέλος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληρωμής όπως οι εν λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

Κίνητρα

Μάλιστα, προβλέπεται ως κίνητρο για τη χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας ίδρυσης επιχείρησης η έκπτωση στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης. Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας καταβάλλεται υποχρεωτικά από τους συμβαλλομένους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, άπαξ, κατά το στάδιο της σύστασης Εταιρείας. Το ύψος του, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των επί μέρους ποσών στους τελικούς δικαιούχους, τα παραστατικά της απόδοσης σε αυτούς, η διενέργεια ελέγχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του αν απαιτηθεί και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια προβλέπεται να ρυθμιστεί από Κοινή Υπουργική Απόφαση. Σε περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας γίνει μέσω της e-ΥΜΣ, το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης ορίζεται στο 30% του ύψους που θα οριστεί και θα αποδίδεται απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό. Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης της e-ΥΜΣ δεν θα καταβάλλεται για όσες συστάσεις γίνουν μέσω e-ΥΜΣ εντός του πρώτου έτους από τη θέση σε ισχύ του νόμου.

ΠΗΓΗ: εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ"

 

Alfred - 360°