Εξετάζεται μηνιαία παράταση της ρύθμισης για τις 120 δόσεις

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

Έως τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να παραταθεί η νέα βελτιωμένη ρύθμιση των 120 δόσεων, στην οποία μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί 60.000 οφειλέτες.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, αφενός για να ανταποκριθεί στα αιτήματα των χιλιάδων φορολογουμένων αλλά και των φορέων, αφετέρου διότι γνωρίζει ότι η πλατφόρμα για να υπαχθεί ένας οφειλέτης στη βελτιωμένη ρύθμιση άνοιξε μόλις πριν από λίγες ημέρες και ένα δεκαπενθήμερο, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε και λήγει η προθεσμία ένταξης, είναι πολύ μικρό. Η ανταπόκριση εξάλλου που υπάρχει από τους οφειλέτες και τα μηνύματα που λαμβάνουν καθημερινά οι υπηρεσίες του υπουργείου συνηγορούν στο να δοθεί παράταση για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, από το οποίο και το Δημόσιο και οι φορολογούμενοι μόνο να «κερδίσουν» έχουν.

Κλιμάκωση οφειλετών

Από το σύνολο των 4.064.750 οφειλετών, το 54,6% χρωστά ποσά κάτω των 500 ευρώ ο καθένας, από 501 ευρώ έως 5.000 ευρώ χρωστά το 32,9% των οφειλετών, από 5.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ το 10,7%, ενώ το 1,7% των οφειλετών χρωστά ποσά από 50.001 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ και από 1.000.001 ευρώ και πάνω χρωστά το 0,2% των οφειλετών.

Αξιοσημείωτο δε είναι ότι το 87,5% των οφειλετών χρωστά έως και 5.000 ευρώ, ποσοστό που φτάνει στο 92,6% αν το ποσό της οφειλής ανέβει έως τα 10.000 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των οφειλών του Δημοσίου χρωστούν ποσά έως 5.000 ή 10.000 ευρώ.

Θα πρέπει, πάντως, να αναφερθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό οφειλών συσσωρεύεται στους μεγαλοοφειλέτες, αφού το 87,5% των οφειλετών χρωστά στην Εφορία ποσά έως 5.000 ευρώ ο καθένας, που συνολικά αντιστοιχεί μόλις στο 2,3% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αντίθετα, 1.154 οφειλέτες που οφείλουν από 10.000.000 έως 100.000.000 ευρώ ο καθένας χρωστούν συνολικά 28,3% των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Επισημαίνεται εξάλλου ότι 79 οφειλέτες με χρέη πάνω από 100.000.000 ευρώ ο καθένας οφείλουν συνολικά 32,7% των ληξιπρόθεσμων χρεών.

Όσον αφορά την αναλυτική κλιμάκωση οφειλών και οφειλετών, διαμορφώνεται ως εξής:

■Μέχρι 10 ευρώ χρωστούν 536.330 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 900.000 ευρώ

■Από 10 έως 50 ευρώ χρωστούν 338.072 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 9,8 εκατομμύρια ευρώ

■Από 50 ευρώ έως 500 ευρώ χρωστούν 1.344.749 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 296,1 εκατ. ευρώ

■Από 500 έως 2.000 ευρώ χρωστούν 944.602 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 917,1 εκατ. ευρώ

■Από 2.000 έως 3.000 ευρώ χρωστούν 190.945 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 468,5 εκατ. ευρώ

■Από 3.000 έως 5.000 ευρώ χρωστούν 199.765 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 773,4 εκατ. ευρώ

■Από 5.000 έως 10.000 ευρώ χρωστούν 210.589 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 1,475 δισ. ευρώ

■Από 10.000 έως 20.000 ευρώ χρωστούν 131.016 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 1,833 δισ. ευρώ

■Από 20.000 έως 50.000 ευρώ χρωστούν 91.438 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 2,822 δισ. ευρώ

■Από 50.000 έως 100.000 ευρώ χρωστούν 34.367 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 2,390 δισ. ευρώ

■Από 100.000 έως 150.000 ευρώ χρωστούν 12.283 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 1,494 δισ. ευρώ

■Από 150.000 έως 300.000 ευρώ χρωστούν 12.557 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 2,627 δισ. ευρώ

■Από 300.000 έως 1.000.000 ευρώ χρωστούν 10.003 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 5,295 δισ. ευρώ

■Από 1.000.000 έως 1.500.000 ευρώ χρωστούν 1.971 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 2,395 δισ. ευρώ

■Από 1.500.000 έως 10.000.000 ευρώ χρωστούν4.810 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 17,866 δισ. ευρώ

■Από 10.000.000 έως 100.000.000 ευρώ χρωστούν 1.154 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 29,547 δισ. ευρώ

■Από 100.000.000 και άνω χρωστούν 79 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 34,152 δισ. ευρώ

Ποια χρέη μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση

Η ελάχιστη καταβολή κάθε δόσης είναι 20 ευρώ, οι ανεξόφλητες δόσεις της ρύθμισης υπολογίζονται αυτόματα με το μειωμένο επιτόκιο 3%, ενώ σε αυτή δεν μπορούν να ενταχθούν μόνο:

■Οφειλέτες που κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία

■Οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ., οφειλές που προκύπτουν λόγω ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών) ή που απαγορεύεται η ρύθμισή τους από άλλους νόμους

■Οφειλές που είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση ν.4305/2014 ή ν.4321/2015 (100 δόσεων) ή σε σύμβαση/ρύθμιση εξωδικαστικού συμβιβασμού οι οποίες απωλέσθηκαν μετά την 6η.5.2019 (ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή του σχεδίου νόμου του ν.4611/2019)

Από την άλλη πλευρά, υποχρεωτικά εντάσσεται στην εν λόγω ρύθμιση το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και 31.12.2018 οφειλών οι οποίες έχουν βεβαιωθεί και καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των ΔΟΥ / Ελεγκτικών Κέντρων μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης), ενώ προαιρετικά εντάσσονται:

■οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης

■οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση ν. 4152/2013 (σε 12-24 δόσεις)

■οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση ν. 4174/2013 (σε 12-24 δόσεις)

■οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις που χορηγούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών (παρ. 5 άρθρ. 5 ν2275/1994)

■οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018, εξαιρουμένων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά την 31n.12.2018

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει αρχίσει ήδη την αποστολή ενημερωτικών email προς τους φορολογούμενους που έχουν χρέη προς την Εφορία, προκειμένου να σπεύσουν και να τα ρυθμίσουν εκμεταλλευόμενοι τα ευεργετήματα της νέας ρύθμισης. Ειδικότερα, στο μήνυμα της ΑΑΔΕ, επισημαίνονται τα εξής: «Αγαπητέ/ή κύριε/α Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στα ηλεκτρονικά αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούν ληξιπρόθεσμες οφειλές σας. Τις οφειλές αυτές μπορείτε να τακτοποιήσετε μέσω της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων, που είναι ακόμα πιο ευνοϊκή. Με ελάχιστη μηνιαία καταβολή από 30 σε 20 ευρώ και επιτόκιο στο 3%. Χωρίς κατασχέσεις και μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για τους συνεπείς στη ρύθμιση. Η προθεσμία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου. Μην αφήσετε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Νέα αρχή για εσάς, νέα αρχή για όλους μας. Για να ρυθμίσετε τις οφειλές σας, πατήστε εδώ. Σε περίπτωση που έχετε ήδη τακτοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο (εξόφληση, ρύθμιση ή αναστολή) τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας, παρακαλούμε να αγνοήσετε την παρούσα ειδοποίηση».

Τις ανωτέρω επιστολές θα τις λάβουν οι περισσότεροι από τους περίπου 4 εκατ. οφειλέτες του Δημοσίου με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές που ανέρχονται σε 104,365 δις ευρώ.

 

 

Alfred - 360°