Φοροαλλαγές σε ελέγχους, ΕΝΦΙΑ, τέλη και αγρότες.

Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016

Η παρουσία δικαστικού λειτουργού, πέρα από την εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, καθίσταται πλέον υποχρεωτική για την είσοδο στην κατοικία φορολογουμένου κατά τους επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους. Ταυτόχρονα, στην περίπτωση διενέργειας επανελέγχου θα απαιτούνται στο εξής τα νέα στοιχεία που έχουν προκόψει να είναι οπωσδήποτε επιβαρυντικά και όχι στοιχεία που θα μειώνουν τη φορολογική οφειλή που προσδιορίστηκε κατά τον αρχικό έλεγχο, ενώ γίνεται αντικειμενικό το κριτήριο για τη διενέργεια επανελέγχου και το εννοιολογικό περιεχόμενο του «νέου στοιχείου» ταυτίζεται με αυτό του «συμπληρωματικού στοιχείου».

Σε κάθε περίπτωση οι ελεγκτικές αρχές, στους ελέγχους από το γραφείο, θα μπορούν να ζητούν από τον φορολογούμενο την προσκόμιση των βιβλίων, στοιχείων και λογιστικών αρχείων, ενώ για μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότατα στη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων θα μπορεί να καθορίζει με απόφασή του ενδεδειγμένες ελεγκτικές επαληθεύσεις, καθώς και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από τον έλεγχο.

Οι ανωτέρω σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων, όπως και η κατάργηση των εκπτώσεων του ΕΝΦΙΑ, οι αλλαγές για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορίες, οι αλλαγές στο ειδικό καθεστώς των αγροτών, των τελών κυκλοφορίας των μεταχειρισμένων Ι.Χ., καθώς και η μείωση των προστίμων κατά 50% για πλαστά στοιχεία περιλαμβάνονται -μεταξύ των άλλων- στο φορολογικό νομοσχέδιο για το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Σχέδιο νόμου στο οποίο περιέχονται ισχυρά μέτρα προς την κατεύθυνση πρόληψης και καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, με στόχο την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του κράτους, τη διασφάλιση και την ενίσχυση των δημόσιων εσόδων και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, εξάλλου, απαγορεύονται ακόμη και οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού στους καταναλωτές μέσω διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών ή κάθε άλλου τρόπου πώλησης βασιζόμενου σε εξελισσόμενη τεχνολογία.

Στις «λίστες» και όσοι οφείλουν στα ταμεία

Καθίσταται υποχρεωτική η δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία και των ασφαλιστικών οφειλών προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή τους καθυστερεί περισσότερο από τρεις μήνες.

Εάν, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του νομοσχεδίου, οι οφειλές προς το Δημόσιο υπερβαίνουν το αμέσως ανωτέρω ποσό και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου αλλά οι οφειλές προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είναι μικρότερες του ποσού αυτού, τότε δημοσιοποιούνται μόνον οι πρώτες. Το ίδιο ισχύει και αντιστρόφως, ενώ καθορίζεται διαδικασία ενημέρωσης των οφειλετών και τίθεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους.

Επισημαίνεται ότι το μέτρο της δημοσιοποίησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αποβλέπει στην ικανοποίηση πρόδηλων σκοπών ιδιαιτέρως σοβαρού δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος, όπως η συμμόρφωση των οφειλετών των κατηγοριών αυτών με τις υποχρεώσεις τους και, συνακόλουθα, η εξασφάλιση της έγκαιρης είσπραξης των δημόσιων εσόδων και των ασφαλιστικών οφειλών. Η είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου, άλλωστε, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και την παροχή δημόσιων αγαθών σε συνθήκες μείζονος δημοσιονομικής δυσχέρειας.

Ούτως ή άλλως, πάντως, με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιδιώκεται η αποτροπή απώλειας εσόδων και η εξασφάλιση της καλής οικονομικής κατάστασης των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση του δημόσιου σκοπού της παροχής κοινωνικής ασφάλισης στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας.

Νέα τέλη κυκλοφορίας για μεταχειρισμένα Ι.Χ

Για την επιβολή των τελών κυκλοφορίας θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η πρώτη ταξινόμηση ενός οχήματος στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ.

Η συγκεκριμένη αλλαγή στο καθεστώς των τελών κρίνεται αναγκαία, καθώς με αυτόν τον τρόπο θεραπεύεται η διακριτική μεταχείριση σε βάρος των οχημάτων που εισάγονται στην Ελλάδα μεταχειρισμένα με πρώτη ταξινόμηση σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ. Επίσης η εν λόγω ρύθμιση εισάγει αντικειμενικότερο κριτήριο ως προς την παλαιότητα ενός οχήματος.

«Κουρεύονται» τα πρόστιμα έως 50% για πλαστά στοιχεία

Παρατείνονται έως τις 30 Οκτωβρίου 2016 οι προθεσμίες για την υποβολή από τους φορολογούμενους της ανέκκλητης δήλωσης αποδοχής των παραβάσεών τους στις περιπτώσεις έκδοσης πλαστών στοιχείων ή έκδοσης εικονικών, προκειμένου να εφαρμοστούν για τις εκκρεμείς (κατά τη δημοσίευση του ν. 4337/2015) υποθέσεις οι ευνοϊκότερες διατάξεις του ίδιου νόμου.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι οι παραβάτες, οι οποίοι εντός της ανωτέρω προθεσμίας υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο ίσο με το 50% της αξίας κάθε πλαστού στοιχείου, ή ποσό ίσο με το 40% της αξίας κάθε στοιχείου ή του μέρους της εικονικής αξίας εάν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική ή ποσό ίσο με το 20% της αξίας του στοιχείου όταν δεν δύναται να προσδιοριστεί η μερικώς εικονική αξία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου προβλέπονται και τα εξής:

 1. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα κατά την υποβολή δήλωσης μεταβολής, ως προς τα προσωπικά στοιχεία φορολογουμένων φυσικών προσώπων, όπως ημερομηνία γάμου, διάστασης, θανάτου, κ.λπ., τα οποία ούτως ή άλλως δηλώνονται προκειμένου ο φορολογούμενος να προβεί σε συναλλαγή με τη Φορολογική Διοίκηση. Επιπλέον, ορίζεται σε τριάντα (30) αντί δέκα (10) ημέρες η προθεσμία εντός της οποίας ο φορολογούμενος υποχρεούται να δηλώνει στη Φορολογική Διοίκηση μεταβολές στις πληροφορίες που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή του.

 2. Ορίζεται, με βάση τις πρόσφατες συστάσεις του ΟΟΣΑ, ως νέα προθεσμία για την κατάρτιση του Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών και της αποστολής στη Φορολογική Διοίκηση του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, αυτή της υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Επιπλέον παρέχεται, και για λόγους εναρμόνισης με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και λόγω μείωσης του διοικητικού κόστους, η δυνατότητα να απαλλάσσονται με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, από τις ως άνω υποχρεώσεις, μικρές και πολύ μικρές οντότητες, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις των ΕΛΠ.

 3. Ενσωματώνονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικαίας παραβάσεις και αντίστοιχα πρόστιμα για τη με οποιοδάποτε τρόπο επέμβαση στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), για την έκδοση στοιχείων λιανικής χωρίς τη χρήση ή με τη χρήση μη εγκεκριμένου ΦΗΜ και για την έκδοση δελτίων και αποδείξεων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών - Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται για παραβάσεις από 1.1.2016 και εφεξής.

 4. Θεσπίζονται απευθείας από τον ΚΦΔ οι κυρώσεις για την παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων και πληροφοριών που τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση. Ειδικότερα, για τους υπαλλήλους που υποχρεούνται κατά το άρθρο 17 του ίδιου νόμου να το τηρούν, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από χίλια έως εκατό χιλιάδες (1.000 - 100.000) ευρώ, ενώ για την παραβίαση από τους υπαλλήλους ή τους διοικούντες τις αναδόχους εταιρείες, που αναλαμβάνουν έργα του υπουργείου Οικονομικών, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ανά παράβαση στην εταιρεία.

 5. Θεσπίζονται νέα πρόστιμα για την έκδοση αποδείξεων χωρίς τη χρήση ΦΗΜ αλλά και για παραβάσεις που έχουν σχέση με ΦΗΜ. Ειδικότερα, επιβάλλεται πρόστιμο σε όποιον παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και
  α) εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτου ργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές
  β) εκδίδει δελτία και αποδείξεις από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών-Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ).
  Τα πρόστιμα κυμαίνονται από πεντακόσια (500) ευ ρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, ενώ φθάνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ όταν υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ όταν υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση μεταπώλησης ή τεχνικής υποστήριξης, αλλά και είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα.

Alfred - 360°