Φορολογικό πιστοποιητικό.

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

Παρατείνεται η διαδικασία έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού για τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, για φορολογικά έτη από την 1η-1-2016 και μετά.

Το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό εκδίδεται πλέον προαιρετικά για τις παραπάνω εταιρείες και επιχειρήσεις, χωρίς να προβλέπονται οι σχετικές κυρώσεις που ίσχυαν με προγενέστερες διατάξεις.

Το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό προσλαμβάνει χαρακτήρα πληροφοριακό για τη Φορολογική Αρχή. Δηλαδή η καταγραφή στο φορολογικό πιστοποιητικό παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας μπορεί να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο.

Οι εταιρείες και επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό υποχρεουνται να αναθέτουν, ανά 5 έτη, την έκδοση του πιστοποιητικού σε διαφορετικό νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο

Alfred - 360°