ΦΠΑ 13% για ευπαθείς ομάδες.

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2016

Στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% παραμένει η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά.

Αυτό γνωστοποιήθηκε αρμοδίως με την υπ’ αρίθμ. ΑΤΚΕ/1109560ΕΞ/1733/19.7.2016 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, στην οποία υπογραμμίζονται τα εξής:

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ(ν.2859/2000), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Υποκεφαλαίου Δ’, του Κεφαλαίου Β’, του μέρους πρώτου του πρόσφατα ψηφισθέντος ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94 Α\27.5.2016), ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη φορολογητέα αξία. Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω διάταξης είναι από 1.6.2016.

Η θεσμοθέτηση των μέτρων αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ στη διάρκεια των τελευταίων ετών κατέστη αναγκαία προκειμένου να διευρυνθεί η φορολογητέα βάση και να αυξηθούν τα έσοδα ΦΠΑ ενώ εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων δημοσιονομικής προσαρμογής που κρίθηκαν ως απολύτως επιβεβλημένες δεδομένης της κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας.

Η υπαγωγή των ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24% εντάσσεται στο ανωτέρω πλαίσιο παρεμβάσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με την περίπτωση 3 του κεφαλαίου Β’ «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος III του ανωτέρω Κώδικα ΦΠΑ, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί και ισχύει, στον μειωμένο συντελεστή 13% παραμένει η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά.

Επισημαίνεται πάντως ότι στο πλαίσιο κάθε διαδικασίας επανεξέτασης των συντελεστών ΦΠΑ καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις από τις πιθανές μεταβολές, ιδιαιτέρως για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Alfred - 360°