GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), ρυθμίζει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), δημιουργώντας ένα ενιαίο, ομοιόμορφο και συνεκτικό πλαίσιο για την προστασία τους. Η εναρμόνιση με τις επιταγές του GDPR αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο κοινωνικής ευθύνης μιας επιχείρησης, ενώ παράλληλα, η εφαρμογή του κανονισμού καθίσταται επιτακτική για την αντιμετώπιση των οικονομικών κινδύνων που συνεπάγονται τα υψηλότατα πρόστιμα που προβλέπει ο Κανονισμός.

Η Revival, στο πλαίσιο της ολιστικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και της εναρμόνισής τους με τον GDPR, αναλαμβάνει τόσο την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου έργου συμμόρφωσης, όσο και την υπηρεσία Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO as a Service). Διαθέτοντας ολοκληρωμένη κατάρτιση και πλούσια εμπειρία στους τομείς της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας της πληροφορικής, έχει αναλάβει σημαντικό αριθμό έργων για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς, όπως τον τουρισμό, την εστίαση, το λιανεμπόριο, τη βιομηχανία και τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Η Revival προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες εναρμόνισης, υλοποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε επιχειρήσεις κάθε μορφής.

Καλύπτοντας άμεσα και αποτελεσματικά τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, η Revival παραμένει ενεργά δίπλα στους Συνεργάτες της, μέχρι να αισθάνονται απολύτως έτοιμοι απέναντι στα Φυσικά Πρόσωπα και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Έργα συμμόρφωσης προς τον GDPR:

 • Καταγραφή Διαδικασιών & Χαρτογράφηση των Δεδομένων της Επιχείρησης
 • Ανάλυση & Μελέτη Εκτίμησης (Αποτύπωση Κενών και Αποκλίσεων από τις επιταγές του Κανονισμού)
 • Σχεδιασμός Πλάνου Συμμόρφωσης
 • Προτάσεις Τεχνικών & Οργανωτικών Μέτρων
 • Ανάπτυξη & Εφαρμογή Πολιτικών, Διαδικασιών και Προτύπων
 • Ανασκόπηση Συμβάσεων Πελατών, Προμηθευτών και Προσωπικού
 • Δημιουργία Φορμών Συγκατάθεσης
 • Συγγραφή Ενημερωτικών Εγγράφων
 • Εκπαίδευση του Προσωπικού της Επιχείρησης
 • Έλεγχος Συμμόρφωσης

Υπηρεσία υπεύθυνου προστασίας δεδομένων – DPO as a Service:

 • Σημείο επικοινωνίας με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τα Φυσικά Πρόσωπα
 • Υποστήριξη στην αντιμετώπιση Περιστατικών Ασφαλείας και την ενημέρωση της Αρχής (και των Φυσικών Προσώπων), εφόσον απαιτείται
 • Συνδρομή στην ικανοποίηση των Αιτημάτων των Φυσικών Προσώπων σχετικά με την άσκηση των Δικαιωμάτων τους
 • Ανάπτυξη & Έλεγχος Εφαρμογής των Πολιτικών και Διαδικασιών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
 • Εκπόνηση & Τακτική Αναθεώρηση Μελετών Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA), για δραστηριότητες επεξεργασίας «υψηλού κινδύνου»
 • Διαρκής Υποστήριξη & Συμβουλευτική στην Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η συμμόρφωση με τον GDPR είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία πρέπει να επανεξετάζεται και να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ούτως ώστε να εξαλείφεται η πιθανότητα απόκλισης από έκαστο άρθρο του Κανονισμού.

Τα οφέλη των ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμμόρφωσης στον GDPR της Revival περιλαμβάνουν:

 • Αυτοματοποιημένες και ευκολότερες επιχειρηματικές διαδικασίες
 • Αυξημένη Eμπιστοσύνη & Αξιοπιστία
 • Καλύτερη & ολοκληρωτική κατανόηση των συλλεχθέντων δεδομένων
 • Βελτιωμένη διαχείριση δεδομένων
 • Προστατευμένη & Ενισχυμένη φήμη της επιχείρησης

Η ομάδα της Revival αποτελείται από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους συμβούλους (ISO) στο τμήμα των προσωπικών δεδομένων και του Κανονισμού, έχοντας στο ενεργητικό τους πληθώρα σχετικών υλοποιημένων έργων συμμόρφωσης  σε οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ανεξαρτήτως μεγέθους της επιχείρησης ή δραστηριότητας, η διαδικασία συμμόρφωσης είναι ευέλικτη, απλή και άμεση, χαρακτηριστικά τα οποία προσδίδουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Η ανάθεση της διαχείρισης συμμόρφωσης προς τον GDPR στην εταιρεία μας, εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση έκθεσης της επιχείρησης σας σε κινδύνους, την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της και την εγγύηση ότι η συμμόρφωση θα αποτελέσει βέλτιστη πρακτική, προωθώντας με σιγουριά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας στην ελληνική και διεθνή αγορά.  

Ενδυναμώνουμε τους φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με συμβουλευτικές υπηρεσίες αιχμής.  

Έργα GDPR
DPO Συμβάσεις
Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι

Σχετικές Ειδήσεις

Alfred - 360°