Revival_logo

Για (ληξιπρόθεσμο) χρέος πάνω από 500 ευρώ κατάσχονται ακίνητο και ΙΧ

Το αυτοκίνητό τους ή ακόμα και το σπίτι τους κινδυνεύουν να χάσουν οι πολίτες οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμο χρέος προς την Εφορία που ξεπερνά τα 500 ευρώ.

Μπορεί ως τώρα να μην έχει εφαρμοστεί στην πράξη το μέτρο, αλλά η επιλογή βρίσκεται στην κρίση του εφόρου. Επίσης, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει την προστασία από κατασχέσει για χρέη προς το Δημόσιο μόνο για μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά βοηθήματα έως 1.000 ευρώ τον μήνα και για καταθέσει με υπόλοιπο 1.250 ευρώ σε έναν μόνο λογαριασμό κάθε οφειλέτη.

Πέραν των ορίων αυτών και σε όλους τους υπόλοιπου s τραπεζικού s λογαριασμού s η Εφορία μπορεί να κατάσχει ποσά εισοδημάτων και εσόδων που δικαιούνται οι οφειλέτες χωρίς κανέναν περιορισμό. Η ισχύουσα νομοθεσία για τις κατασχέσεις κρύβει πολλές παγίδες για τους οφειλέτες του Δημοσίου. Ειδικότερα:

1 Η Εφορία δικαιούται να κατάσχει ακίνητο για ληξιπρόθεσμο χρέος άνω των 500 ευρώ! Αν οφείλετε στο Δημόσιο οποιοδήποτε ποσό πάνω από 500 ευρώ και δεν έχετε καταθέσεις στις τράπεζες ούτε κάποια έσοδα ή εισοδήματα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να κατασχεθούν για να αποπληρωθεί η οφειλή σας, τότε υπάρχει η πιθανότητα να εκδοθεί εντολή για κατάσχεση του σπιτιού σας ή κάποιου άλλου ακινήτου σας! Ο νόμος προβλέπει ότι για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 500 ευρώ δύναται να επιβληθούν όλα τα εναλλακτικά αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχέσεων ακινήτων!

2 Η Εφορία μπορεί να προχωρήσει σε κατάσχεση αυτοκινήτου, σκάφους ή οποιουδήποτε άλλου κινητού περιουσιακού στοιχείου κατέχετε εφόσον χρωστάτε πάνω από 500 ευρώ.

Το όριο των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι το οποίο δεν επιτρέπονται κατασχέσει ακινήτων ισχύει και για κατασχέσει κινητών περιουσιακών στοιχείων. Συνεπείς, για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 500 ευρώ επιτρέπεται στις φορολογικές Αρχές να προχωρούν σε κατάσχεση οποιωνδήποτε κινητών περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών. Επιτρέπεται, δηλαδή η κατάσχεση ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου ή μιας βάρκας ή ενός σκάφους αναψυχής για χρέος 550 ή 600 ή 1.000 ευρώ ή οποιουδήποτε άλλου ποσού άνω των 500 ευρώ.

3 Για οποιοδήποτε ποσό ληξιπρόθεσμέ οφειλής προς το Δημόσιο η Εφορία έχει πλέον το δικαίωμα να κάνει κατάσχεση των ακόλουθων ποσών που τυχόν δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτες: α) Από ποσά μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων άνω των 1.000 και έως τα 1.500 ευρώ τον μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ποσοστού 50% επί του τμήματος πάνω από τα 1.000 και έως τα 1.500 ευρώ, ενώ από ποσά άνω των 1.500 ευρώ τον μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ ποσού, αντί του 25% που ίσχυε μέχρι πρότινος.

β) Το 1/4 οποιοσδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος καταβάλλεται περιοδικά στον οφειλέτη, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 1.000 ευρώ, γ) Το 1/5 των καταβαλλόμενων ημερομισθίων.

δ) Το 1/2 του εφάπαξ που καταβάλλεται από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο λόγω εξόδου από την υπηρεσία ή το επάγγελμα, ε) Έως και το 100% των ενοικίων των οποίων επίκειται η είσπραξη, εφόσον ο οφειλέτης δικαιούται να λαμβάνει τέτοια εισοδήματα, στ) Έως και το 100% των πάσης φύσεως αποζημιώσεων (π.χ., για απόλυση του οφειλέτη από την εργασία ή για ζημιά που υπέστη κάποιο ασφαλισμένο περιουσιακό στοιχείο του κ.λπ.).

ζ) Έως και το 100% των πάσης φύσεως εισπράξεων από πωλήσεις προϊόντων ή οποιωνδήποτε άλλων πραγμάτων (π.χ., ακίνητα, Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη κ.λπ.).

Οι κατασχέσει των παραπάνω ποσών επιτρέπεται να γίνονται πριν από την καταβολή τους oτους δικαιούχους – οφειλέτες του Δημοσίου, δηλαδή ενώ τα ποσά αυτά βρίσκονται ακόμη στα χέρια εκείνων που πρόκειται να τα καταβάλουν.

5 Για οποιοδήποτε ποσό ληξιπρόθεσμου χρέους προς το Δημόσιο η Εφορία έχει δικαίωμα να κατάσχει ποσά από τις καταθέσεις του οφειλέτη στις τράπεζες. Εξαιρούνται τα ακόλουθα ποσά: α) Μισθοί, συντάξεις και λοιπά βοηθήματα καταβαλλόμενα τακτικά από ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον έχουν κατατεθεί σε έναν συγκεκριμένο λογαριασμό μισθοδοσίας, ο όποιος έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο σύστημα TAXISnet. Στην περίπτωση αυτή ισχύει ακατάσχετο όριο 1.250 ευρώ, β) Ορισμένα κοινωνικά επιδόματα, όπως το επίδομα ανεργίας που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ, τα επιδόματα τέκνων και τα ειδικά επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, που καταβάλλονται από τον ΟΓΑ Για να μην κατασχεθούν τα ποσά αυτά ενόσω βρίσκονται κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη, θα πρέπει ο λογαριασμός στον οποίο έχουν κατατεθεί να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη στο TAXISnet cos «ο ένα5 και μοναδικός λογαριασμός για τον οποίο ισχύει ακατάσχετο όριο καταθέσεων μέχρι 1.250 ευρώ», γ) Οποιοσδήποτε άλλη προέλευσή χρηματικό υπόλοιπο έως 1.250 ευρώ υπάρχει σε τραπεζικό λογαριασμό, που έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη cos ο «ένα5 και μοναδικός λογαριασμός για τον οποίο ισχύει ακατάσχετο όριο καταθέσεων μέχρι 1.250 ευρώ».

 

Πως μπορείτε να βρείτε το δίκιο

ΟΛΟ και περισσότεροι φορολογούμενοι και επιχειρήσει προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να βρουν το δίκιο τους με την Εφορία, καθώς αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα που τους έχουν βεβαιωθεί. Ο νόμος ορίζει πως όποιος φορολογούμενος θεωρεί ότι αδικήθηκε από κάποια απόφαση επιβολή φόρου ή πρόσημου της φορολογικής διοίκησή δεν έχει το δικαίωμα να προσφύγει απευθείας στα διοικητικά δικαστήρια, αλλά είναι υποχρεωμένος να ασκήσει «ενδικοφανή προσφυγή», υποβάλλοντας σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του υπουργείου Οικονομικών, καταβάλλοντα$ το 50% των αμφισβητούμενων ποσών. Μοναδική περίπτωση να αποφύγει κάνει s το 50% είναι να δώσει επαρκή στοιχεία τα οποία να δικαιολογούν αναστολή για σοβαρούς λόγους οικονομικής αδυναμίες.

1 Γιατί υποβάλλονται οι ενδικοφανείς προσφυγές;

Οι ενδικοφανείς προσφυγές υποβάλλονται για την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησής στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας.

Στόχος είναι η επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, ώστε να επιτυγχάνονται η συντομότερη είσπραξη δημόσιων εσόδων και η αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων.

2 Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών;

Η προσφυγή ασκείται μέσω της αρμόδιας φορολογικής Αρχής (ΔΟΥ και ελεγκτικά κέντρα) ενώπιον της Διεύθυνσή Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ.

3 Σε ποιες περιπτώσεις και πως μπορώ να υποβάλω ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών;

Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται από τη φορολογική Αρχή οφείλει πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της ΔΕΔ με αίτημα επανεξέτασή, στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Σημειώνεται ότι για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της ΔΕΔ δεν απαιτείται παράβολο.

4 Μπορώ να υποβάλω άλλου είδους διοικητική προσφυγή κατά των πράξεων που προσβάλλονται με την ενδικοφανή προσφυγή;

Όχι. Η άσκηση οποιοσδήποτε άλλης διοικητικής προσφυγιάς κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών Αρχών είναι απαράδεκτη.

5 Μπορώ να ασκήσω προσφυγή απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά των πράξεων που υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή;

Όχι. Η άσκηση προσφυγής απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών Αρχών είναι απαράδεκτη.

6 Μέσα σε ποια προθεσμία μπορώ να ασκήσω ενδικοφανή προσφυγή;

Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά πράξεων των φορολογικών Αρχών εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών, που αρχίζει από τη συντέλεση της κοινοποίησης της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. Ειδικά για τους κατοίκους εξωτερικού, η προθεσμία ορίζεται σε 60 ημέρες.

7 Ποιός μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή;

Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται από τον υπόχρεο και εν γένει από κάθε πρόσωπο, καθώς και από όλα τα ευθυνόμενα φυσικά πρόσωπα για την καταβολή του φόρου εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της νομικής οτντότητας.

Ειδικότερα, η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται:

■ για σχολάζουσα κληρονομιά από τον κηδεμόνα,

■ για επιδικία από τον προσωρινό διαχειριστή

■ για μεσεγγύηση από τον μεσεγγυούχο,

■ για πτωχεύσαντα από τον σύνδικο,

■ για ανήλικο από τον ασκούντο τη γονική μέριμνα ή τον επίτροπο και επί πλειόνων από τον έναν από αυτούς,

■ για πρόσωπο που τελεί σε δικαστική συμπαράσταση από τον δικαστικό συμπαραστάτη,

■ για θανόντα φορολογούμενο από τους κληρονόμους του,

■ για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες σε εκκαθάριση από τους εκκαθαριστές

 

8 Με την άσκηση της ενδικοφαvous προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης; Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο 50%, εκτός αν υποβληθεί γι’ αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολή;. Η αναστολή δεν ισχύει επί του άμεσου προσδιορισμού του φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωσή του.

9 Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα αναστολής;

Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε cos συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο

10 Σε ποια προθεσμία εκδίδεται απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής;

Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική Αρχή.

 

Πηγή: ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Η Revival είναι μέλος: