Ο ρόλος της Μονάδας Προσωπικού είναι γενικά να βοηθά την επιχείρηση να επιτύχει τους στόχους της, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία, κάνοντας παρεμβάσεις και παρέχοντας καθοδήγηση και υποστήριξη σε κάθε θέμα που αφορά στους υπαλλήλους της. Ο γενικός αυτός ρόλος μπορεί να έχει ποικίλες διαστάσεις και εκφάνσεις. Έτσι η Μονάδα Προσωπικού μπορεί να λειτουργεί σαν :

  • Επιτελείο στρατηγικής, το οποίο επεξεργάζεται τη στρατηγική στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, ενώ συγχρόνως συμμετέχει στη χάραξη των γενικότερων επιχειρησιακών σχεδίων της επιχείρησης.
  • Συναρμόδια υπηρεσία, η οποία συνεργάζεται με τους επικεφαλής των άλλων μονάδων στην εφαρμογή του συστήματος διοίκησης προσωπικού.
  • Εσωτερικός σύμβουλος, που βοηθά στην επίλυση προβλημάτων, καθώς και στην αναζήτηση νέας πολιτικής και βελτιωμένων διαδικασιών.
  • Υπηρεσία εποπτείας, η οποία παρακολουθεί και ελέγχει τη συνεπή και σωστή εφαρμογή των αρχών και των διαδικασιών της επιχείρησης, σε θέματα προσωπικού.

Η πολύχρονη εμπειρία και γνώση των στελεχών μας στον τομέα του ανθρωπίνου δυναμικού και της απασχόλησης εγγυάται την καλύτερη δυνατή επιλογή και αποτυπώνεται με:

  • Την εξασφάλιση αρτιότητας θέσης και απαλοιφή κινδύνου μη ποιοτικής ανταπόκρισης θέσης-εργαζόμενου. 
  • Την Αξιολόγηση των βιογραφικών των υποψήφιων και υφιστάμενων υπαλλήλων σας, με στόχο την ανάπτυξη τους στην εταιρία.
  • Την Υποστήριξη και ενημέρωση σε εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα.