Καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου μερισμάτων 15% για το φορολογικό έτος 2017

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018
Καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου μερισμάτων 15% για το φορολογικό έτος 2017

Παραθέτουμε έναν βοηθητικό πίνακα που αφορά στις προθεσμίες απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων, βασισμένο αφενός μεν, στο συνδυασμό των σχετικών διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε., αφετέρου δε, στα αναφερόμενα στις αποφάσεις ΠΟΛ.1042/26.1.2015 και ΠΟΛ.1011/2.1.2014. Υπενθυμίζουμε ότι, ο φόρος αυτός παρακρατείται και αποδίδεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συντρέχει απαλλαγή παρακράτησης κατ' εφαρμογή του άρθρου 63 του ν. 4172/2013 -όπως ισχύει- και αφορούν στα μερίσματα των εταιρειών που ανήκουν σε ομίλους (βλ. σχετική απόφαση ΠΟΛ.1039/26.1.2015).


Οι ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων για χρήσεις που λήγουν μετά την 7η Ιουλίου 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4403/2016 είναι οι ακόλουθες:

 Νομική μορφή
 

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχρι

Για οικονομικές καταστάσεις φορολογικού έτους 2017 (χρήση 1.1.2017 - έως 31.12.2017)

Ανώνυμες Εταιρίες

10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα

έως 10 Σεπτεμβρίου 2018

Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα

έως 10 Σεπτεμβρίου 2018

Ι.Κ.Ε.

10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα

έως 10 Σεπτεμβρίου 2018

Εφόσον η σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων γίνει στην απώτατη ημερομηνία ως άνω:


 

Φορολογικό έτος
 

Εφόσον η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνει
 

Χρόνος παρακράτησης φόρου μερισμάτων (15%)
 

Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων

Καταβολή του φόρου μερισμάτων


 

από

στις
 

το αργότερο μέχρι τον

το αργότερο

το αργότερο

Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2017)

1/1- 31/12/17

10/09/2018

10ο 2018

28-12-2018

31-12-2018

Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2017)

1/1- 31/12/17

10/09/2018

10ο 2018

28-12-2018

31-12-2018

Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε.  από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2017)

1/1- 31/12/17

10/09/2018

10ο 2018

28-12-2018

31-12-2018

Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

1/1- 31/12/17


 

8ο 2018*

29-10-2018**

31-10-2018

* Ανάλογα με την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης (σ.σ. η διανομή θεωρείται ότι έχει γίνει μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος). Η καταληκτική ημερομηνία λήξης της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων είναι η 26η Ιουλίου 2018 μετά και την τελευταία παράταση που έχει δοθεί με την ΠΟΛ.1121/2018
 

** Η δήλωση υποβάλλεται 3 ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα, ήτοι την 28η Οκτωβρίου 2018, όμως λόγω αργίας παρατείνεται την επόμενη εργάσιμη ήτοι την 29η Οκτωβρίου 2018.
 

Προσοχή: Οι παραπάνω ημερομηνίες που αφορούν στις Α.Ε./Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. ισχύουν στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση (Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε.) θα συγκληθεί στις 10.09.2018.

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση έχει ήδη συγκληθεί ή έχει αποφασισθεί να συγκληθεί σε διαφορετικό μήνα πρέπει να ακολουθηθεί ο γενικός κανόνας που ορίζεται από το συνδυασμό των αποφάσεων ΠΟΛ.1011/2.1.2014 και ΠΟΛ.1012/3.1.2014 (Δείτε τον παρακάτω πίνακα).
 


 

Φορολογικό έτος

Χρόνος παρακράτησης φόρου

Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων
 


 

από


 

το αργότερο

Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2017)

1/1- 31/12/2017

Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο

τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής

Διανομή κερδών Ε.Π.Ε.  από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2017)

1/1- 31/12/2017

Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο

τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής

Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε.  από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2017)

1/1- 31/12/17

Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο

τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής

Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

1/1- 31/12/2017

Μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης

τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής


Οι παραπάνω προθεσμίες απορρέουν από το συνδυασμό των αποφάσεων ΠΟΛ.1011/2.1.2014 και ΠΟΛ.1012/3.1.2014.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1012/3.1.2014 η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

Η ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής ορίζεται από την ΠΟΛ.1011/2.1.2014, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω και ειδικά για το εισόδημα από μερίσματα, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής σε κάθε περίπτωση νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα.

Παράρτημα

Ενδεικτικές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φόρου μερισμάτων βάσει διαφορετικών ημερομηνιών σύγκλισης Γενικών Συνελεύσεων


 

Φορολογικό έτος

Εφόσον η σύγκληση της Γενικής συνέλευσης γίνει

Χρόνος παρακράτησης φόρου μερισμάτων (15%)
 

Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων

Καταβολή του φόρου μερισμάτων


 

από

 

το αργότερο μέχρι τον

το αργότερο

το αργότερο

Μερίσματα Α.Ε.  - Κέρδη ΕΠΕ - Κέρδη ΙΚΕ

1/1- 31/12/17

μέσα στον Ιούνιο του 2018

7ο 2018

27-09-2018

01-10-2018

μέσα στον Ιούλιο του 2018

8ο 2018

29-10-2018*

31-10-2018

μέσα στον Αύγουστο του 2018

9ο 2018

27-11-2018

30-11-2018


*Η δήλωση υποβάλλεται 3 ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα, ήτοι την 28η Οκτωβρίου 2018, όμως λόγω αργίας παρατείνεται την επόμενη εργάσιμη ήτοι την 29η Οκτωβρίου 2018.


Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή του σχετικού εντύπου για την παρακράτηση του φόρου μερισμάτων υποβάλλεται ακόμα στη Δ.Ο.Υ. και όχι ηλεκτρονικά.

Alfred - 360°