Κατατέθηκε νομοσχέδιο με αλλαγές σε φορολογικές διατάξεις

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
Κατατέθηκε νομοσχέδιο με αλλαγές σε φορολογικές διατάξεις

Κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών το νομοσχέδιο «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις». Μεταξύ των άλλων διατάξεων περιέχονται αλλαγές:

• στο κώδικα ΦΠΑ αναφορικά με την απαλλαγή του ΦΠΑ στην παράδοση και εισαγωγή πλοίων ανοικτής θαλάσσης,

• στη δυνατότητα ρύθμισης με τον ν. 4152/2013 μη ληξιπρόθεσμων οφειλών

• στον τρόπο υπολογισμού των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και

• σε τελωνειακά θέματα

Ειδικότερα:

ΦΠΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου 111 αντικαθίσταται η περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (ΦΠΑ) μέσω της οποίας εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία ΦΠΑ με την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 148 της οδηγίας ΦΠΑ αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου. 

Με τις νέες διατάξεις από 1.1.2018 η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που απαλλάσσονται από το φόρο είναι:

αα) πλοία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και τα οποία εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα,

ββ) πλοία παράκτιας αλιείας,

γγ) πλοία που προορίζονται για διάλυση,

δδ) πολεμικά πλοία και πλοία του Δημοσίου,

εε) ναυαγοσωστικά και άλλα πλοία επιθαλάσσιας αρωγής.

Εξαιρούνται τα πλοία ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό. Απαλλάσσονται επίσης η παράδοση και εισαγωγή αντικειμένων και υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία και πλωτά μέσα της περίπτωσης αυτής. Για την εφαρμογή της απαλλαγής της υποπερίπτωσης αα), ως πλοία που προορίζονται για την ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης θεωρούνται τα πλοία που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) έχουν ναυπηγηθεί για την ανοικτή θάλασσα ήτοι στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους είναι ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων και τα οποία υπάγονται στις δασμολογικές διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 και 8906 90 10 του Κοινού Δασμολογίουτης Ε.Ε [καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει] και

(ii) διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα.

Επίσης η σπογγαλιεία συνεχίζει να περιλαμβάνεται στην απαλλακτική διάταξη, στα πλαίσια της αλιείας (περίπτωση αα)

Πάγια ρύθμιση οφειλών

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 114 τροποποιούνται οι διατάξεις της «πάγιας» ρύθμισης της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, στο πρότυπο των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ., Α’170), ώστε να είναι δυνατή η χορήγηση ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, για την πέραν των νομίμων προθεσμιών τμηματική καταβολή τους και πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ταχύτερη είσπραξη των δημοσίων εσόδων, καθώς οι φορολογούμενοι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να αναμένουν, ώστε η οφειλή τους να καταστεί ληξιπρόθεσμη, προκειμένου να την ρυθμίσουν.

Επιπλέον, η τροποποίηση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των οφειλών που εισπράττονται κατά Κ.Ε.Δ.Ε. με τις οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), για τις οποίες προβλέπεται ήδη η δυνατότητα ρύθμισης πριν την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής (άρθρο 43 του Κ.Φ.Δ.).

Τρόπος υπολογισμού των τόκων

Με τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117 τροποποιούνται οι ήδη υφιστάμενες μεταβατικές διατάξεις σε ό,τι αφορά τον χρόνο ισχύος του νέου τρόπου υπολογισμού των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής των δημοσίων εσόδων και τη σειρά είσπραξης αυτών τόσο κατά το άρθρο 72 (πρώην 66) του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής διαδικασίας) όσο και κατ' αναλογία, κατά το άρθρο 6 του ν. 356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε.) και δίνεται παράταση για τον χρόνο εφαρμογής τους.

Η παράταση αυτή κρίθηκε απαραίτητη δεδομένου ότι πρέπει σε ένα πολύ σύντομο, έως τις 31.12.2017, χρονικό διάστημα, να διενεργηθούν πολλαπλές τροποποιήσεις και προσαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα ΟΠΣ TAXIS και TAXISnet προκειμένου να υπολογίζονται τόκοι, ανά ημέρα, κατά την είσπραξη για τη χρονική περίοδο από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής και να εφαρμοστεί η σειρά πίστωσης των καταβαλλόμενων ποσών.

Ως εκ τούτου μέχρι 31.12.2019 ο τόκος θα εξακολουθεί να υπολογίζεται σε μηνιαία βάση κατά την είσπραξη για ολόκληρο το μήνα.

Τελωνειακά

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, ρυθμίζεται ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων τρίτων χωρών που τελούν στον ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, καθώς για τα εν λόγω οχήματα δεν υπάρχει πρόβλεψη στην πρόσφατη αντικατάσταση του εν λόγω άρθρου στον ν.4410/2016.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 113 επιμηκύνετα η προθεσμία για την τελωνειακή τακτοποίηση - αποδέσμευση των αναπηρικών αυτοκινήτων από τους κληρονόμους των αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί από άτομα με αναπηρίες με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης από το ένα (1) στα δύο (2) έτη μετά την ημερομηνία θανάτου του αναπήρου δικαιούχου.

Επίσης, η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για την τελωνειακή τακτοποίηση - αποδέσμευση αναπηρικών αυτοκινήτων, ακόμη και στις περιπτώσεις των εκπρόθεσμων αιτήσεων κληρονόμων των αποθανόντων αναπήρων, χωρίς τη μεσολάβηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Επιπλέον, προβλέπεται με τις νέες διατάξεις η επιβολή προστίμου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή για τις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης από τους κληρονόμους των αποθανόντων αναπήρων δικαιούχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 147 του Ν. 2960/2001, επιφυλασσόμενων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.

Η ανωτέρω ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων πολιτών με την απευθείας υποβολή των εκπρόθεσμων αιτήσεων τελωνειακής τακτοποίησης - αποδέσμευσης των κληρονόμων των αποθανόντων αναπήρων δικαιούχων στη Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, χωρίς να απαιτείται προγενέστερη υποβολή αίτησης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για έγκριση παράτασης του χρόνου αποδέσμευσης, με τον παράλληλο ορισμό στις περιπτώσεις αυτές του αναλογούντος προστίμου της παραγράφου 2 του άρθρου 147 του Ν. 2960/2001.

Με τις νέες διατάξεις του άρθρου 115:

α. αίρεται η υφιστάμενης, βάσει των διατάξεων του ν. 4303/2014, απαγόρευση της συγκατεργασίας της αιθυλικής αλκοόλης με άλλες πρώτες ύλες παραγωγής ξυδιού, καθώς και της ανάμιξης ξυδιού από αλκοόλη με τις άλλες κατηγορίες ξυδιών.

Η υφιστάμενη, κατά τα ανωτέρω, σήμερα απαγόρευση, απολύτως δικαιολογημένη με βάση τη τεχνολογία και τη βιομηχανική πρακτική, είχε τεθεί για λόγους διασφάλισης της ορθής παρακολούθησης και της νόμιμης χρήσης της παραλαμβανόμενης, προς οξοποίηση, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., αιθυλικής αλκοόλης - δηλ. εν τέλει του φορολογικού αντικειμένου - ταυτόχρονα δε και περιορισμού του διοικητικού βάρους για τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου (Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. και Τελωνεία).

Η, παρά ταύτα, κατάργησή της προτείνεται για λόγους διευκόλυνσης και υποβοήθησης της λειτουργίας ορισμένων εκ των υφισταμένων, στη χώρα μας, οξρποιείων τα οποία υστερούν τεχνολογικά - απαιτουμένου για τον εκσυγχρονισμό τους επενδύσεων σημαντικού ύψους και μάλιστα στη σημερινή δυσμενή για τη χώρα μας οικονομική συγκυρία - αλλά ταυτόχρονα και ως εκ της ανάγκης για την παραγωγή ιδιαίτερου προϊόντος προοριζομένου μάλιστα κατά βάση για εξαγωγή.

Αναφορικά δε με τη διασφάλιση της παρακολούθησης και του ελέγχου της νόμιμης χρήσης της παραλαμβανόμενης, προς οξοποίηση, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., αιθυλικής αλκοόλης, δηλ. εν τέλει του φορολογικού αντικειμένου, προβλέπεται η εφαρμογή επιπρόσθετων διοικητικών μέτρων ως και διαδικασιών ελέγχου, μέσω σχετικής Απόφασης του κ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και προς τούτο προβλέπεται, στην προτεινόμενη διάταξη, η παροχή της σχετικής εξουσιοδότησης.

β. Οι προθεσμίες γνωστοποίησης, 1η Απριλίου και 31 Μαρτίου (του επομένου έτους) για τα εργοστάσια οξοποιίας αντικαθίστανται με ενα μήνα προ της 1ης Ιανουάριου εκάστου έτους και 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους αντίστοιχα.

 

Πηγή : forin

Alfred - 360°