Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο με φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις - Τι προβλέπει αναλυτικά

Πέμπτη 12 Απριλίου 2018
Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο με φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις - Τι προβλέπει αναλυτικά

Κατατέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις». [Δείτε εδώ το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική έκθεση]

Με το νομοσχέδιο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2015/2366/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ns Νοεμβρίου 2015 (ΕΕ L 271), σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, και καταργείται η ανάλογου περιεχομένου Οδηγία 2007/64/ΕΚ (L 337), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 3862/2010 (άρθρα 1-83). 

Ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι: 

■  Παρατείνεται και για το φορολογικό έτος 2017 η υφιστάμενη και για το 2016 ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία για τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι εφόσον δεν ασκούν επιχειρηματική ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, εφαρμόζεται η ενιαία κλίμακα των μισθωτών/συνταξιούχων/επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. [Δείτε αναλυτικά εδώ]

■  Αναστέλλονται, για χρονικό διάστημα δύο ετών από την δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, οι διατάξεις των πάγιων ρυθμίσεων οφειλών του ν. 4152/2013 και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν. 4174/2013), σχετικά με την υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών (πιστοποίηση εκτιμητή, εγγυήσεις/εμπράγματες ασφάλειες κ.λπ.)    (άρθρο 118) [Δείτε αναλυτικά εδώ]

■  Διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος της ορθής απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους των πλαστικών σακουλών μεταφοράς διενεργείται αποκλειστικά από τη Φορολογική Διοίκηση και καθορίζεται η προθεσμία για την δήλωση απόδοσης του τέλους αυτού. (άρθρο 119)  [Δείτε αναλυτικά εδώ]


■  Επεκτείνεται το χρονικό πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 62 του ν. 4389/2016, σύμφωνα με τις οποίες η ωφέλεια που αποκτούν νομικά ή φυσικά πρόσωπα από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα κ.λπ. δεν θεωρείται εισόδημα και απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος. Επεκτείνεται, επίσης, και στις οφειλές που υπάγονται στον ν. 4469/2017 (εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων). (άρθρο 125) [Δείτε αναλυτικά εδώ]

■  Ορίζεται ότι. κατ' εξαίρεση του κανόνα για τη διάρκεια της παράτασης της προσωρινής εισαγωγής μεταφορικών μέσων (κατ’ ανώτατο όριο τρεις μήνες), για τα μεταφορικά μέσα των διπλωματικών και προξενικών υπαλλήλων ξένων διπλωματικών αποστολών, η προβλεπόμενη διάρκεια παραμονής μπορεί να παρατείνεται. κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου, από την αρμόδια τελωνειακή αρχή για ένα έτος και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που επικαλείται ο δικαιούχος και συντρέχουν αποδεδειγμένα, μέχρι τέσσερα έτη, από τη λήξη της αποστολής του στη χώρα μας. ανεξαρτήτως αν τα πρόσωπα αυτά παραμένουν προσωρινά ή δεν παραμένουν πλέον στην Ελλάδα.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και σε περιπτώσεις δικαιούχων, η αποστολή των οποίων στη χώρα μας έχει λήξει κατά τον χρόνο δημοσίευσης του υπό ψήφιση νόμου, αλλά δεν έχουν παρέλθει τέσσερα έτη από τη λήξη της αποστολής τους. (άρθρο 111)

■  Προστίθεται διάταξη στον ν. 1587/1950 (σχετικά με τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων) σύμφωνα με την οποία, εάν η μεταγραφή γίνεται συνεπεία ενέργειας τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, με μέριμνα του υποθηκοφύλακα, ενημερώνεται ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ο οποίος ενημερώνει τον υπόχρεο στον φόρο για την υποβολή της σχετικής δήλωσης, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία και προθεσμία.    (άρθρο 112)

■  Επαναφέρονται σε ισχύ διατάξεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, σχετικά με την μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης για τα απαλλοτριούμενα ή ρυμοτομούμενα ακίνητα που αποκτώνται αιτία θανάτου ή από χαριστική αιτία. (άρθρο 113)

■  Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και οι αμοιβές που καταβάλλει η Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών στα μέλη της - ζωγράφους με το πόδι και το στόμα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, αποκλειστικά για την εργασία της ζωγραφικής που αμείβεται από την ως άνω Ένωση με συνάλλαγμα.

■  Τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001) στα εξής, κατά βάση, σημεία:
α. Προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων, των απαιτούμενων ελέγχων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
β. Προστίθενται οι επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης καπνού και οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης στις επιχειρήσεις που έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες και τους προμηθευτές τους. Παράλληλα, εξαιρούνται απολύτως από την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας οι καλλιεργητές καπνού. (άρθρα 115 - 116) 

■  Επανακαθορίζεται η φορολογητέα αξία (για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης) για τα, υπό καθεστώς τελωνειακής επίβλεψης, οχήματα της εγχώριας παραγωγής, η οποία πλέον διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001), για κάθε κατηγορία οχήματος (δηλ. ως προς τα επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων αντί της εργοστασιακής τιμής).
Για τα οχήματα της εγχώριας παραγωγής εκτός τελωνειακής επίβλεψης (η φορολογητέα αξία των οποίων διαμορφώνεται και σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα), ορίζεται ότι το κόστος διασκευής προστίθεται μόνο όταν η φορολογητέα αξία δεν προσδιορίζεται με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων.

■  Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης για τα τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα (επιβατικά και φορτηγά) που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, προσαυξάνονται κατά ποσοστό 30%.

■  Προβλέπεται η καταβολή παράβολου για την εξέταση επιβατικών αυτοκινήτων από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, στο πλαίσιο των οριζομένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 121 του εν λόγω Κώδικα, περί υπολογισμού του ιστορικού τέλους ταξινόμησης.(άρθρο 117)

■  Τροποποιούνται οι προϋποθέσεις αναφορικά με τον αριθμό και την ελάχιστη χωρητικότητα των ζυθοβραστήρων που πρέπει να διαθέτουν οι επιχειρήσεις (εστιατόρια, μπαρ κλπ), που παράγουν μπίρα για επιτόπια κατανάλωση.

■  Επιτρέπεται, κατόπιν ειδικής άδειας του αρμόδιου Τελωνείου, η μεταφορά, η αποσφράγιση και λειτουργία άμβικα μικρού αποσταγματοποιού (διήμερου) για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο πραγματοποιούμενων πολιτιστικών εκδηλώσεων Ο.Τ.Α, Κοινοτήτων, Πολιτιστικών Συλλόγων ή άλλων επαγγελματικών φορέων με σκοπό την αναπαράσταση και προβολή του παραδοσιακού τρόπου απόσταξης. Επί του παραγόμενου προϊόντος, προοριζόμενου αποκλειστικά για δωρεάν επιτόπια κατανάλωση, επιβάλλεται ο προβλεπόμενος Ε.Φ.Κ..
Ομοίως επιτρέπεται, κατόπιν ειδικής άδειας του αρμόδιου Τελωνείου, η μεταφορά σφραγισμένου άμβικα μικρού αποσταγματοποιού (διήμερου), τηρουμένων των προβλεπομένων διατυπώσεων και διαδικασίας, για χρονικό διάστημα ενός 24ωρου κατ' ανώτατο, αποκλειστικά και μόνο προς έκθεση αυτού στο πλαίσιο πραγματοποιούμενων πολιτιστικών εκδηλώσεων. (άρθρα 120 - 121)

■  Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης θέσεων τακτικού προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε., μετά από σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π., χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων είτε προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. για την κάλυψη θέσεων της Αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν παρέλθει τρία χρόνια από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων, είτε από προκηρύξεις των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, εφόσον δεν έχουν παρέλθει εννέα μήνες από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων και υπό τις λοιπές οριζόμενες προϋποθέσεις. (άρθρο 122)

■  Συνιστώνται στην Α.Α.Δ.Ε. τρεις (3) θέσεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.), οι οποίες καλύπτονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 63/2005, για τους ειδικούς συνεργάτες των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, ως εξής:
δύο (2) θέσεις Γραμματέων για τη γραμματειακή και εν γένει υποστήριξη του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής και μια (1) θέση για την υποστήριξη του Διοικητή, για τα θέματα του Συμβουλίου Διοίκησης. Για τις αποδοχές των ανωτέρω έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις του ν. 4354/2015, που αφορούν στους μετακλητούς υπαλλήλους που υπηρετούν στα πολιτικά γραφεία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις: Οι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης κατατάσσονται στο ΜΚ 8 της κατηγορίας ΠΕ. οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο ΜΚ 10 της κατηγορίας ΠΕ και οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο ΜΚ 12 της κατηγορίας ΠΕ (αντί των προβλεπόμενων ΜΚ 11,13 και 15 αντιστοίχως της κατηγορίας τους). (άρθρο 123)

■  Συμπληρώνεται η παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 4389/2016 (περί της αμφίδρομης κινητικότητας υπαλλήλων μεταξύ της Α.Α.Δ.Ε. και των λοιπών αναφερόμενων υπηρεσιών) ώστε να είναι δυνατή η απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων και από ή προς τους ο.τ.α. α' και β’ βαθμού.
β. Διευκρινίζεται ότι οι υπάλληλοι που μετατάσσονται ή μεταφέρονται από το Υπουργείο Οικονομικών στην Αρχή και αντιστρόφως, διατηρούν το σύνολο των αποδοχών τους, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς και εξακολουθούν να διέπονται από το ίδιο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς, κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.

■  Μειώνονται σε επτά (7) από εννέα (9) τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και τροποποιούνται διατάξεις σχετικά με τις ασυμβίβαστες ιδιότητες των μελών των οργάνων διοίκησης του Τ.Χ.Σ.

■  Συμπληρώνεται το άρθρο 12 του ν. 4438/2016 σχετικά με τις γενικές πληροφορίες που πρέπει να διαθέτουν οι πιστωτικοί φορείς και οι συνδεδεμένοι μεσίτες πιστώσεων για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία (στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ).

■  Προσδιορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1286/2014 «σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)» και προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα για συγκεκριμένες παραβάσεις διατάξεων του εν λόγω Κανονισμού (έως 5 εκ. ευρώ για νομικά πρόσωπα και έως 700 χιλ. ευρώ για φυσικά πρόσωπα ή έως το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν).

■  Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων. (άρθρα 126 - 132)

■   Για τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας της Διεύθυνσης Ερευνούν Οικονομικού Εγκλήματος επιτρέπεται: α) η, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, απόσπαση προϊσταμένων οργανικών μονάδων σε θέσεις ευθύνης ιδίου επιπέδου και β) η τοποθέτηση υπαλλήλων που υπηρετούν στην εν λόγω Διεύθυνση (μεταβατικά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης), σε θέσεις προϊσταμένων των οργανικών μονάδων αυτής. (άρθρο 136)

Σχετικά με τις  υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας: 

Ειδικότερα:

- Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του πλαισίου των παρεχόμενων στην Ελλάδα υπηρεσιών πληρωμών κατά το ότι περιλαμβάνονται πράξεις πληρωμής με τρίτες χώρες όταν ο ένας από τους δύο παρόχους βρίσκεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

- Διευρύνεται το φάσμα των υπηρεσιών πληρωμών με την προσθήκη, μεταξύ άλλων, των υπηρεσιών εκκίνησης πράξης πληρωμής και των υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού.

- Προβλέπεται η άσκηση ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος της απόκτησης ειδικής συμμετοχής των φυσικών ή νομικών προσώπων σε ίδρυμα πληρωμών με έδρα στην Ελλάδα.

- Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει το ηλεκτρονικό κεντρικό μητρώο που τηρεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Ε.Α.Τ.) με πληροφορίες σχετικά με τα αδειοδοτημένα ιδρύματα πληρωμών με έδρα στην Ελλάδα, τους παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού κ.λπ.

- Επανακαθορίζεται το καθεστώς των κυρώσεων που δύναται να επιβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος σε βάρος των παροχών υπηρεσιών πληρωμών κατά την άσκηση της εποπτικής της αρμοδιότητας.

- Παρατίθενται οι αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος για την άσκηση εποπτείας ως αρμόδιας αρχής κράτους μέλους προέλευσης και κράτους μέλους υποδοχής.

- Αναφέρονται οι πληροφορίες, που πρέπει να παρέχονται αμέσως μετά από την εκκίνηση της εντολής πληρωμής, από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στον πληρωτή και, όπου απαιτείται, στον δικαιούχο, όταν η εκκίνηση εντολής πληρωμής διενεργείται μέσω παρόχου υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμής

- Υποχρεούται εφεξής ο πληρωτής, να πληρώσει για τις επιβαρύνσεις αναφορικά με τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών που επιβάλλεται από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή από άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στην πράξη μόνο εάν του γνωστοποιήθηκε ολόκληρο το ποσό πριν από την εκκίνηση της πράξης πληρωμής.

- Θεσπίζεται η υποχρέωση επιβεβαίωσης της διαθεσιμότητας χρηματικών ποσών, εκ μέρους του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού, στους παρόχους υπηρεσιών έκδοσης μέσων πληρωμής με κάρτα, εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις.

- Θεσπίζεται η ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών για μη εκτέλεση, εσφαλμένη ή καθυστερημένη εκτέλεση πράξεων πληρωμής και στην περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμής.

- Ορίζονται οι υποχρεώσεις των παροχών υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση με την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.

- Καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που δύνανται να επιβληθούν, από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕΠΚ) με τη μορφή προστίμων στους παρόχους και δικαιούχους υπηρεσιών πληρωμών κατά παράβαση διατάξεων του υπό ψήφιση νόμου. Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα που επιβάλλονται κυμαίνονται από πεντακόσια (500) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ανάλογα με το είδος της παράβασης (σήμερα τα υφιστάμενα πρόστιμα κυμαίνονται από 5.000 έως 500.000 ευρώ). (άρθρα 1-110)Πηγή: Taxheaven

Alfred - 360°