Κατατέθηκε σχέδιο νόμου με πλήθος φορολογικών διατάξεων

Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018
Κατατέθηκε σχέδιο νόμου με πλήθος φορολογικών διατάξεων

Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο "Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.".

Με το νομοσχέδιο αυτό καταργούνται αρχικά οι διατάξεις περί μείωσης των συντάξεων "λόγω του ότι το ανωτέρω μέτρο είναι μη δημοσιονομικά αναγκαίο για την ισορροπία και τη βιωσιμότητα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, η οποία έχει πλήρως διασφαλιστεί".

Επίσης, με το νομοσχέδιο αυτό επέρχονται, μεταξύ άλλων, οι εξής μεταβολές σε φορολογικές διατάξεις:

 • με το άρθρο 52 διευρύνονται οι φορείς στους οποίους δύναται να ανατεθεί η είσπραξη των φορολογικών και λοιπών εσόδων του Δημοσίου τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
 • με το άρθρο 53 επέρχονται τροποποιήσεις στον Κ.Ε.Δ..Ε. με τις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης είσπραξης των δημοσίων εσόδων αρμοδιότητας της Φορολογικής Διοίκησης σε τρίτα πρόσωπα (πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, ιδρύματα πληρωμών κ..α.).
 • με το άρθρο 54 προστίθεται νέα διαδικαστική παράβαση για την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια (500) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο. Η προσθήκη της παράβασης αυτής κρίνεται σκόπιμη για την αποτροπή της χρήσης μη δηλωμένων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών για την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης και την αντιμετώπιση των σχετικών φαινομένων φοροδιαφυγής.
 • με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 55 καθίσταται σαφής η επιβολή προστίμου σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες δεν έχουν τηρηθεί όσα προβλέπονται στο άρθρο 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και όχι μόνο για όσες παραβάσεις αφορούν μεταβιβαστικά συμβόλαια με αντικείμενο ακίνητο.
 • με τις διατάξεις του άρθρου 56 προστίθεται στο Παράρτημα του ΚΦΔ το προβλεπόμενο στις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3486/2010 ποσοστό 5% των εισπραττόμενων από τις ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης νοσηλίων ούτως ώστε να εντάσσεται αυτό στις διατάξεις του ΚΦΔ.
 • οι διατάξεις του άρθρου 57 στοχεύουν στην ταχεία λήψη και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν σε ελεγχόμενα πρόσωπα προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη η φορολογική ελεγκτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα της ΑΑΔΕ να λαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, λογαριασμούς πληρωμών, επενδυτικών προϊόντων και δανειακές συμβάσεις ελεγχόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων και οντοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων των αλλοδαπών Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
 • με τις διατάξεις του άρθρου 58, που αφορούν στην τροποποίηση του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ, επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα λευκά μπαστούνια πορείας και στις γραφομηχανές Braille με σκοπό τη μείωση της επιβάρυνσης των ατόμων με αναπηρία όρασης.
 • με το άρθρο 59 ρυθμίζονται θέματα που προκύπτουν κατά την χωριστή υποβολή δηλώσεων εισοδήματος για τους συζύγους. Οι σύζυγοι δεν απαιτείται να δηλώσουν στη Φορολογική Διοίκηση τη συναίνεσή τους για κοινή δήλωση, αφού αυτή εκδηλώνεται με την υποβολή της κοινής δήλωσης. Αντίθετα, όταν ο ένας εκ των δύο αιτηθεί χωριστής δήλωσης, τότε θα υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις και για τους δύο συζύγους. Ακόμη, με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζονται θέματα των εξαρτώμενων μελών καθώς και των τεκμαρτών δαπανών για τις περιπτώσεις που υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις συζύγων, στις οποίες ουσιαστικά θα έχουν εφαρμογή τα περί ατομικών δηλώσεων.
 • με το άρθρο 60 ρυθμίζεται η υλοποίηση μηχανογραφικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου για χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα οι διατάξεις βασίζονται στη χειρόγραφη υποβολή δηλώσεων. Ακόμη, με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 61 παρατείνεται ο χρόνος της γενικής παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από τυχερά παίγνια, από το τέλος του έτους 1994, όπως προβλέπεται σήμερα, στο τέλος του έτους 2003, ούτως ώστε για τις υποθέσεις αυτές να μην απαιτείται στο εξής η προσκόμιση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα και να μην μπορεί να επιβληθεί πλέον κανένας φόρος ή πρόστιμο.
 • με τις διατάξεις των άρθρων 62 - 66 επέρχονται τροποποιήσεις στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2961/2001)
 • με το άρθρο 68 εισάγεται εξαίρεση από την επιβολή φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου στις πράξεις της αύξησης του κεφαλαίου με μετρητά, όταν το προϊόν της αύξησης πρόκειται να διατεθεί αποκλειστικά για δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας, όπως ορίζονται στο άρθρο 22 Α του ν. 4172/2013
 • με τις διατάξεις του άρθρου 70 επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση των διατάξεων του νόμου η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις οποίες ανακαλείται υποβληθείσα δήλωση με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα διόρθωσης των δηλώσεων Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. στις περιπτώσεις εκείνες που οι φορολογούμενοι υπέπεσαν σε πρόδηλα λάθη. Για να γίνουν αποδεκτές οι δηλώσεις αυτές από τη Φορολογική Διοίκηση, πρέπει ο φορολογούμενος να προσκομίσει τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση παραστατικά τα οποία πρέπει να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους.
Alfred - 360°