Καθημερινοί οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019

Είσαι προετοιμασμένος;

Η Επιθεώρηση Εργασίας είναι η υπηρεσία που ελέγχει αν τηρούνται τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των χώρων εργασίας.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιεί μπορεί να είναι τυχαίοι βάση περιοχής, κλάδου, επικινδυνότητας κτλ, όμως μπορεί να είναι και λόγω καταγγελίας, επώνυμης ή και ανώνυμης. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι πλέον οι επιθεωρητές έχουν την ενημέρωση εκ των έσω!

Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Εργάνη, όπου πλέον δηλώνονται ηλεκτρονικά όλες οι εργασιακές αλλαγές ο επιθεωρητής έχει τη δυνατότητα να δει την εικόνα της επιχείρησης πριν πάει για έλεγχο! Οπότε ξέρει εκ των προτέρων πόσοι εργάζονται, ειδικότητες, ωράρια, συμβάσεις κτλ. και έρχεται διαβασμένος! Για το λόγο αυτό μια επιχείρηση πρέπει να είναι προετοιμασμένη, όχι μόνο όσον αφορά τα έγγραφα που ζητούνται κατά τον  έλεγχο, αλλά να έχει προετοιμάσει και το προσωπικό της κατάλληλα, διότι πολλές φορές «αθώα» λεκτικά λαθάκια εργαζομένων κοστίζουν πολύ μεγάλα πρόστιμα στις επιχειρήσεις.

Το πρώτο που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο είναι ότι ο έλεγχος είναι απροειδοποίητος. Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ημέρα και ώρα της εβδομάδας, ημέρα ή και νύχτα εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Το δεύτερο είναι ότι οι ελεγκτές έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε κάθε χώρο της επιχείρησης ακόμα και στην παραγωγή είτε υπάρχει προσωπικό, είτε πιθανολογείται ότι υπάρχει καθώς και  σε κάθε έγγραφο ή αρχείο της επιχείρησης. Όποιος εργοδότης προσπαθήσει να παρακωλύσει την πρόσβαση και αρνηθεί την παροχή στοιχείων  τιμωρείται  με μεγάλα πρόστιμα βάση του νόμου 3996/2011.

Εφόσον λοιπόν έρθει Έλεγχος στην επιχείρηση σας, το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να είστε συνεργάσιμοι και να βοηθήσετε στη διεξαγωγή του ελέγχου, έτσι ώστε εάν καταγράψουν παράβαση τουλάχιστον να έχετε το ελαφρυντικό της συνεργασίας και μπορεί να προσδώσει επιείκεια, το οποίο και συντελεί στον υπολογισμό του προστίμου της παράβασης. 

Τα πρόστιμα σε αυτές τις παραβάσεις ξεκινούν από 300 ευρώ ανά παράβαση για επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 10 άτομα προσωπικό και μπορούν να γίνουν πολύ μεγάλα 1000 – 1500 στις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα των 10 ατόμων. Επίσης  μπορεί να οδηγήσει σε κλείσιμο της επιχείρησης! Μεγάλη προσοχή στο πρόστιμο των 10.500 για την ανασφάλιστη εργασία.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι εργοδότες να συνεργάζονται και να παρέχουν στα ελεγκτικά όργανα ακριβή και πλήρη στοιχεία, σχετικά με την ταυτότητα των προσώπων που απασχολούνται στην επιχείρησή τους, το ποσό του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου, καθώς και κάθε άλλης αμοιβής, τον χρόνο πρόσληψης ή απόλυσης κ.λπ.

Συγκεκριμένα, το ΣΕΠΕ επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, σχετικά με:
• Όρους και συνθήκες εργασίας
• Χρονικά όρια εργασίας
• Αμοιβή ή άλλες παροχές
• Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
• Διατάξεις ασφαλιστικής νομοθεσίας της σχετικής με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων
• Αδήλωτη εργασία
• Όρους κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων
• Παράνομη απασχόληση
• Ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών ομάδων εργαζομένων καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων
• Νομιμότητα απασχόλησης των εργαζομένων των υπηκόων τρίτων χωρών
• Προώθηση της αρχής ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας

Εφόσον λοιπόν η Επιθεώρηση Εργασίας έρθει στην επιχείρηση σας να κάνει έλεγχο, θα σας ζητήσει  τα παρακάτω τα οποία πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα στο χώρο σας:
    Αναρτημένο πίνακα  προσωπικού και ωρών εργασίας καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας.
    Δηλωμένο Τεχνικό ασφαλείας και Γιατρό εργασίας όπου είναι απαραίτητο.
    Υπογεγραμμένες συμβάσεις εργασίας όλων των εργαζομένων.
   Αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών των τριών τελευταίων μηνών, άσχετα αν πληρώνετε το προσωπικό σας μέσω τράπεζας, ή αποδεικτικό χορήγησής τους μέσω e-mail.
    Ειδικό Βιβλίο Αδειών - Έντυπο Ε11 καθώς και αντίστοιχες υπογεγραμμένες αιτήσεις αδείας των εργαζομένων (Κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί βιβλίο αδειών (Σε περίπτωση που τηρείται ηλεκτρονικά, χρειάζεται να τηρείται η διαδικασία αιτήσεων αδείας με την υπογραφή των εργαζομένων).
    Βιβλίο ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων.
    Ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου ( άρθρο 37 του Ν.4488/2017 )
    Βιβλίο δρομολογίων αυτοκινήτων-βιβλιάρια εργασίας (ρεπό).
    Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας όπου είναι απαραίτητος.
    Μητρώο ανηλίκου (όπου υφίσταται).

Χρήσιμες βοηθητικές πληροφορίες:
•    Να θυμάστε ότι η παροχή των ζητούμενων εγγράφων εύκολα και γρήγορα συντομεύει τον χρόνο ελέγχου και αυτό είναι κάτι που το θέλετε.
•    Κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση θα πρέπει να έχει πρόσληψη (Ακόμα και τα συγγενικά πρόσωπα α’ βαθμού, εφόσον δεν είναι μέτοχοι).
•    Οποιαδήποτε τροποποίηση του ωραρίου Εργασίας θα πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά στο ΥΕΚΑ πριν την έναρξη της αρχικής βάρδιας ή της αλλαγής (όποια είναι χρονολογικά πρώτη) και να αναρτάται.
•    Κάθε υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου (υπερεργασία/υπερωρία) θα πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά στο ΥΕΚΑ πριν την έναρξή της.
•    Ύπαρξη και παρακολούθηση Βιβλίου Τεχνικού Ασφαλείας (Σε περίπτωση που είναι Τ.Α. ο ίδιος ο εργοδότης , αρκεί μόνο η ύπαρξη της πιστοποίησής του) και Ιατρός εργασίας για προσωπικό άνω των 50 ατόμων.
•    Επαγγελματικές άδειες (π.χ. δίπλωμα οδήγησης για οδηγούς, άδεια για χειριστές κλάρκ κτλ.).
•  Για τις περιπτώσεις υποκαταστημάτων, εφόσον τα αρχεία προσωπικού τηρούνται σε ένα κεντρικό σημείο και δεν βρίσκονται στο υποκατάστημα, τότε σε περιπτώσεις Ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας/ΕΦΚΑ οι αποδείξεις πληρωμής, Συμβάσεις και βιβλίο αδειών ζητούνται να προσκομιστούν εντός 5 ημερών.

 

Alfred - 360°