Δημοσιος Τομεας

Οι υπηρεσίες μας διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό και την ομαλή μετάβαση του Δημοσίου Τομέα στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό!

Ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοδο αναδιάρθρωσης, μεταρρυθμίσεων, αλλά και αβεβαιότητας. Τόσο οι πολίτες, όσο και οι δημόσιοι φορείς, επιζητούν ένα κοινωνικό κράτος σύγχρονο, αποδοτικό, λειτουργικό και τεχνολογικά εκσυγχρονισμένο.

Η Revival, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και έχοντας στο πελατολόγιό της πληθώρα φορέων που ανήκουν στον δημόσιο τομέα, συμβάλλει στην επίλυση των πιο σύνθετων προβλημάτων. Παράλληλα, παρέχει καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις σε νευραλγικούς τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία, η άμυνα και η τοπική αυτοδιοίκηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας, ενδυναμώνουμε τους δημόσιους φορείς ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν την διεκπεραίωση των εσωτερικών διαδικασιών και να προσθέσουν αξία στην παροχή των υπηρεσιών τους.

Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και πιστοποιημένη εξειδίκευση, αναλαμβάνουμε μια σειρά ενεργειών που αποσκοπούν στον εντοπισμό των ιδιαίτερων αναγκών εκάστου φορέα, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογράφησης καθώς και στην υποστήριξη τους σε διαρκή βάση. Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε δημόσιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων της Κεντρικής Διοίκησης, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και των Κοινωνικών εταίρων και φορέων.    

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών, αποτελεί πρόκληση για τους δημόσιους φορείς. Κατανοούμε, πλήρως, την αναγκαιότητα της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού τους και τους υποστηρίζουμε με αξιόπιστες λύσεις, με στόχο να τους κατευθύνουμε στην υιοθέτηση ορθών, εκσυγχρονιστικών και ταυτόχρονα οικονομικών αποφάσεων.    

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες συμβουλευτικής που παρέχουμε, εξασφαλίζουν την οργανωτική αλλαγή, η οποία είναι απαραίτητη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου τομέα.

Η Revival είναι μέλος: