Κούρεμα προστίμων έως και κατά 40%

Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018
Κούρεμα προστίμων έως και κατά 40%

Μειωμένα πρόσημα, έως και 40%, ισχύουν πλέον για τις φορολογικές παραβάσεις, καθώς οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις ακόμη και μετά την έναρξη ελέγχου και μέχρι την κοινοποίηση πράξης προσωρινού ή οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.

Με το νέο αυτό μέτρο, που προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου 4512/2018, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από τις 17 Ιανουάριου, οι υπόχρεοι μπορούν να γλιτώσουν τα βαριά πρόστιμα που επιβάλλονται στις περιπτώσεις μη υποβολής αρχικών δηλώσεων ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων, δεν έχουν όμως φορολογική «αμνηστία», αφού ο κύριος φόρος καταβάλλεται στο ακέραιο.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει και από την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1012/22.1.2018 απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή, με την οποία υλοποιούνται οι σχετικές διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, στο εξής παρέχεται ευνοϊκή μεταχείριση στους φορολογούμενους με μείωση 40% των προστίμων, υπό την προϋπόθεση ότι η εξόφληση της σχετικής οφειλής θα γίνει εντός 30 ημερών.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα στον υπόχρεο να αποδεχτεί εκδοθείσες πράξεις οριστικού προσδιορισμού φόρου, με μείωση μόνο των πρόσημων ή των πρόσθετων φόρων στο 60% αυτού και όχι του κυρίου φόρου, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης του προσδιορισμού φόρου.

Στόχος, όπως έχουν ήδη επισημάνει στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, είναι όπως αυξηθεί η εισπραξιμότητα τόσο για τις παλαιές υποθέσεις που δεν έχουν παραγραφεί όσο και γι’ αυτές που θα δημιουργηθούν στην πάροδο των ετών.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα νέο κίνητρο, ειδικά για όσους έχουν ακόμη αδήλωτα εισοδήματα, το οποίο θα συμβάλει στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, ειδικά για το 2018 που ο πήχης για το πλεόνασμα αυξάνει στο 3,5% του ΑΕΠ από 1,75% του ΑΕΠ που ήταν το 2017.

Ειδικότερα, ως προς τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, θα γίνεται στο εξής η ακόλουθη διάκριση:

■ για εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβάλλονται μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου, ή μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου, αλλά πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ΚΦΔ, θα επιβάλλονται οι διαδικαστικές κυρώσεις για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, δηλαδή ποσά προστίμων 100 ευρώ αν ο ελεγχόμενος δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, 250 ευρώ αν ασκεί τέτοια δραστηριότητα και τηρεί απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ αν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και τηρεί διπλογραφικά βιβλία και ο τόκος που ανέρχεται σε ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την κανονική προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης μέχρι την υποβολή της εκπρόθεσμης.

■ για εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου, ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, εάν προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή θα επιβάλλεται επί του ποσού αυτού, αντί του διαδικαστικού πρόσημου των 100 - 500 ευρώ, πρόσημο ίσο με το 10% - 50% του προκύπτοντος φόρου, σε περίπτωση αρχικής δήλωσης, ή της προκύπτουσας διαφοράς φόρου, σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης. Εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου, το πρόστιμο θα περιορίζεται στο 60% του αρχικώς προσδιορισθέντος.

Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο της εν λόγω απόφασης της ΑΑΔΕ, που αφορά τη μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων με βάση τις διατάξεις του νόμου 4512/2018, έχει ως εξής: Έχοντας υπ’ όψιν κ.λπ., αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1

1. Ως προκύπτουσα οφειλή για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 θεωρείται το τελικό ποσό της, ανά καταλογιστική πράξη, οριζόμενης φορολογικής υποχρέωσης όπως διαμορφώνεται μετά τη μείωση κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των σχετικών προστίμων ή πρόσθετων φόρων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 50του άρθρου 72 του ν. 4174/2013.

2. Αρμόδιος προϊστάμενος για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας που εξέδωσε την πράξη. Σε περίπτωση έκδοσης της πράξης από προϊστάμενο υπηρεσίας της οποίας έχει παύσει ή ανασταλεί η λειτουργία ή από προϊστάμενο ΔΟΥ της οποίας έχει καταργηθεί το τμήμα Ελέγχου, αρμόδιος για την εφαρμογή της παρούσας είναι ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας στην οποία έχει περιέλθει η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης των εκκρεμών υποθέσεων, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

3. Για την εφαρμογή της κατά τα ανωτέρω μείωσης του προστίμου ή του πρόσθετου φόρου, ο αρμόδιος προϊστάμενος εκδίδει ατομικό φύλλο έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.), κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου, στην οποία αναφέρονται οι καταλογιστικές πράξεις για τις οποίες προέβη σε εξόφληση της προκύπτουσας οφειλής και στην οποία επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία εξόφλησης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Τα πρόστιμα ή οι πρόσθετοι φόροι σε πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 398 του ν. 4512/2018, που κοινοποιούνται στον φορολογούμενο από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου αυτής (17.1.2018), μειώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής, εφόσον αυτός υποβάλει, εντός της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση αποδοχής της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και καταβάλει την προκύπτουσα οφειλή εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της προαναφερθείσας πράξης διορθωτικού προσδιορισμού.

2. Εξαιρετικά επί πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον, με την υποβολή της ανέκκλητης και ανεπιφύλακτης δήλωσης αποδοχής της πράξης, συντρέχει και περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 για την επιεικέστερη κύρωση, η οριζόμενη στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ του άρθρου 2 της απόφασης διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1214/2017 εκκαθάριση, διενεργείται κατά προτεραιότητα και σε κάθε περίπτωση πριν την παρέλευση της προθεσμίας καταβολής που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, ήτοι εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης προσδιορισμού.

3. Στις εκκρεμείς υποθέσεις του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ήτοι στις 17.1.2018, έχει υποβληθεί η αίτηση ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017, το πρόστιμο ή ο πρόσθετος φόρος μειώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) αυτού, εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί από τον φορολογούμενο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της οριζόμενης στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ του άρθρου 2 της απόφασης διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1214/2017 εκκαθάρισης. Ειδικά στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, στις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4512/2018, ήτοι στις 17.1.2018, έχει ήδη κοινοποιηθεί η ως άνω εκκαθάριση, το πρόστιμο ή ο πρόσθετος φόρος μειώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%), εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί από τον φορολογούμενο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του ν. 4512/2018.

4. Στις εκκρεμείς υποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, δεν έχει υποβληθεί η αίτηση ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 και υποβάλλεται αίτηση ανέκκλητη δήλωση στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, διενεργείται κατ’ αρχάς εκκαθάριση, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017, και το πρόστιμο ή ο πρόσθετος φόρος, κατά περίπτωση, μειώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%), εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω εκκαθάρισης.

5. Στις πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου που έχουν ήδη κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 και α) εκδόθηκαν από 1/1/2018 με εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 17 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 ή β) με τις οποίες επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 58, 58Α παράγραφος 2 ή 59 του ΚΦΔ ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσής τους, το πρόστιμο ή ο πρόσθετος φόρος μειώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%), εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης ανέκκλητης δήλωσης.

6. Σε περίπτωση εφαρμογής της επιεικέστερης κύρωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017, κατόπιν απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή δικαστηρίου, το πρόστιμο ή ο πρόσθετος φόρος μειώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης ανέκκλητης δήλωσης στον αρμόδιο κατά το άρθρο 1 της παρούσας προϊστάμενο ΔΟΥ ή Ελεγκτικού Κέντρου, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/ 2013.

7. Για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση ανέκκλητη δήλωση αποδοχής στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεών του, ο αρμόδιος προϊστάμενος ενημερώνει αυθημερόν τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να μην εξετάζεται η υποβληθείσα ενδικοφανής προσφυγή.

 

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°