Η εταιρεία Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε – ΟΤΑ ως Ομάδα Τοπικής Δράσης ενημερώνει του υποψήφιους επενδυτές ότι προκηρύχθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γιατην υποβολή προτάσεων πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 "Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης για όλες τις υποδράσεις που αφορά τη συγκεκριμένη 1η Πρόσκληση πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER γίνεται ηλεκτρονικά

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής πρότασης : 20-03-2019 και ώρα 13:00 

Ημερομηνία Λήξης υποβολής πρότασης : 20-06-2019  και ώρα 15:00

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός 10 ημερολογιακών ημερών από λήξη υποβολής αιτήσεων στήριξης να αποστείλουν στην έδρα της ΟΤΔ ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. – ΟΤΑ

Έρκυνας 9 (1ος Όροφος), Λιβαδειά Βοιωτίας, Τ.Κ.: 32131

είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά τον Φάκελο υποψηφιότητας τους με την ένδειξη: «Για την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER για την Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ της Ο.Τ.Δ. ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Α.Ε. – ΟΤΑ Υπομέτρο 19.2 Δράση 19.2….. και Υποδράση 19.2. …. . …..» που θα περιλαμβάνει την Αίτηση Στήριξης με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 1η Πρόσκληση καθώς και το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης.

Για την αναλυτική Πρόσκληση μπορείτε να πατήσετε εδώ.