1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.), καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Ενισχύονται έργα-επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, των δασοκομικών τεχνολογιών και της επεξεργασίας, κινητοποίησης και εμπορίας δασικών προϊόντων, του τουρισμού, της βιοτεχνίας, της παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, της παροχής υπηρεσιών, της οικοτεχνίας και της ανάπτυξης σχεδίων συνεργασίας.

Οι υποδράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος (σύνολο των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Λάρισας, εκτός της Δ.Κ. Λάρισας). Κατ' εξαίρεση, εντός της Δ.Κ. Λάρισας, επιτρέπεται η υλοποίηση πράξεων στους οικισμούς Αμφιθέας και Κουλουρίου.

Ο προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός είναι 7.164.616 € και η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 4.050.000 € (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης
7/05/2019 - ώρα έναρξης: 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης
5/08/2019 - ώρα λήξης: 15:00

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις, την πλήρη Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, σε ηλεκτρονική μορφή, μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας τα συνημμένα αρχεία της Προκήρυξης, που ακολουθούν.

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης από την ΟΤΔ , σε συνεργασία με τους φορείς της Π.Ε. Λάρισας , με στόχο την πληρέστερη πληροφόρηση των δικαιούχων και των μελετητών της περιοχής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ