Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Μεσσηνίας η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο πρόγραμμα.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΕΓΤΑΑ & Εθνικοί πόροι – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.685.000,00€.
Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον  δυνητικό δικαιούχο.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 07/05/2019 & ώρα 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 23/08/2019 & ώρα 15:00

Επιπλέον, το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει: όλα τα έντυπα του Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, Υπόδειγμα_2,  «Οδηγός Επιλεξιμότητας επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης υποβάλλονται στην ΟΤΔ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., στη διεύθυνση ΟΜΗΡΟΥ & ΜΑΙΖΩΝΟΣ 50, ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΚ 24131, εντός πέντε εργάσιμων ημερών και έως ώρα 14.00 από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι κ.κ. Σπαρτιάνος Ηλίας, Κομματάς Μιχάλης, Τσαντύλα Αθηνά, τηλέφωνο 2721096120, e-mail: anmess@otenet.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ