Οι εκθέσεις των επιχειρήσεων (Business Reports), είναι ένα είδος εργαλείων αναφορών με πολύ πλούσιες δυνατότητες (drill down, ταξινόμηση, παροχή φίλτρων, ομαδοποιήσεις) στις οποίες αναλύεται, με πολύ φιλικό τρόπο, στον ενδιαφερόμενο συγκεντρωμένη η πληροφορία. Παρουσιάζεται μια κατάσταση (πραγματική ή σενάριο) που σκοπό έχει την εφαρμογή των στατιστικών μοντέλων και δεικτών που προκύπτουν, σε μια σειρά από προτάσεις και δράσεις για την βελτίωση των διαδικασιών και της επιχειρηματικότητας εν γένει.

Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα Business Reports στον τομέα των Liquids (Χρηματικών Διαθεσίμων):

 • Η ημερήσια παρακολούθηση των διαθεσίμων της εταιρείας καθώς και η πορεία των επόμενων μηνών γίνεται βάση του αρχείου “Liquids” (Χρηματικά Διαθέσιμα) .
 • Παρουσιάζεται η συνοπτική εικόνα της εταιρείας  με συγκεντρωμένα όλα τα δεδομένα, εμφανίζοντας το διαθέσιμο υπόλοιπο του μήνα.
 • Ανάλυση των τραπεζικών  λογαριασμών ανά τράπεζα. Παρέχεται πληροφορία για:
  • Εκκρεμείς Πληρωμές
  • Transfer
   αφορά τις επιθυμητές κινήσεις / ενέργειες (πχ. Μεταφορά από τράπεζα ALPHA σε Πειραιώς)
  • Πραγματικό Υπόλοιπο
   υπολογίζει το υπόλοιπο που εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας με τις κινήσεις του χρήστη.
  • Επιταγές εισπρακτέες / Επιταγές Πληρωτέες
   Είναι οι επιταγές που βλέπει σε εκκρεμότητα και έχουν ως Εκδότρια Τράπεζα την εκάστοτε τράπεζα
  • Πληρωμές (Προμηθευτές. Εσωτερικού.) / Πληρωμές (Προμηθευτές. Εξωτερικού.)
   Είναι οι ποσά προς πληρωμή βάση τιμολογίων και αντιστοιχήσεων και ο διαχωρισμός ανά τράπεζα  του προμηθευτή
  • Προϋπολογιζόμενες. Πληρωμές
   Σε αυτή τη στήλη παρακολουθούμε τα ποσά που έχουν δηλωθεί προς πληρωμή και δεν προέρχονται από κινήσεις με συναλλασσόμενο πχ. Εφορία, ΙΚΑ, Έκτακτες πληρωμές προμηθευτών εξωτερικού
  • Νέο Υπόλοιπο
   Εμφανίζεται το άθροισμα του υπολοίπου που προκύπτει από τις προηγούμενες λίστες
  • Διαθέσιμο Υπόλοιπο
   Συμπληρώνεται από τον χρήστη όταν το διαθέσιμο υπόλοιπο της τράπεζας είναι διαφορετικό από το λογιστικό υπόλοιπο.

 

 • Παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης, ανά τράπεζα, των πληρωμών και εισπράξεων σε προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα (πληρωμές 15 / 30, ληξιπρόθεσμες, μεταγενέστερες).
 • Παρέχει την δυνατότητα να παρακολούθησης όλων των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας συγκεντρωτικά ανεξαρτήτου τράπεζας.