Ληξιπροθεσμες Οφειλές και αναγκαστικά μέτρα Είσπραξης

Τρίτη 18 Ιουλίου 2017
Ληξιπροθεσμες Οφειλές και αναγκαστικά μέτρα Είσπραξης

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών προβλέπει μια σειρά δράσεων για την είσπραξη (για αρχή) μέσα στο 2017 ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Αναλυτικότερα , προβλέπεται:

- Ανάπτυξη σχεδίου για τη διαχείριση της ένταξης από 01.01.2017 όλων των οφειλετών με μη ρυθμισμένες οφειλές στο ΚΕΑΟ.

- Ένταξη του συνόλου των μη ρυθμισμένων οφειλών από τους τ. ΦΚΑ (ΕΦΚΑ) στο ΚΕΑΟ σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

- Κατάρτιση αναλυτικού πλάνου ελέγχων του μητρώου οφειλετών.

- Διενέργεια ελέγχων ορθότητας και πληρότητας των στοιχείων μητρώου οφειλετών με διασταύρωση και άντληση στοιχείων από κάθε διαθέσιμη πηγή (Γ.Γ.Π.Σ., Γ.Ε.ΜΗ., ΕΛ.ΑΣ., Η.ΔΙ.Κ.Α., Εθνικό τυπογραφείο).

- Προσδιορισμός μοντέλου ροής πληροφορίας μεταξύ ΚΕΑΟ και ΕΦΚΑ για τη διαχείριση των μεταβολών-διορθώσεων στο μητρώο οφειλετών ΚΕΑΟ.

- Έκδοση υπουργικής απόφασης, κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 108 του Ν. 4387/2016 (Α'85), σχετικά με τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 108 του ανωτέρω νόμου για το χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

- Θέσπιση διάταξης που προβλέπει την αναλογική εφαρμογή για τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ του άρθρου 15 του Ν. 4174/2013, (ΦΕΚ Α' 170), για λήψη πληροφοριών από τρίτους φορείς, ώστε να διευκολυνθεί ο έλεγχος της εισπραξιμότητας των οφειλών.

- Σύνταξη επικαιροποιημένων οδηγιών προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες για την εφαρμογή της διαδικασίας χαρακτηρισμού των ανείσπρακτων.

- Εφαρμογή διαδικασιών για το διαχωρισμό των ανείσπρακτων οφειλών, βάσει του άρθρου 108 του Ν. 4387/2016.

- Εντοπισμός συνυπεύθυνων εργοδοτών και συσχετιζόμενων επιχειρήσεων.

- Εφαρμογή μέτρου φραγής της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ.

- Ολοκλήρωση δοκιμαστικής εφαρμογής του συστήματος Risk Analysis, το οποίο θα αξιοποιηθεί για τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών, τη δημιουργία του προφίλ του οφειλέτη και τον καθορισμό του βαθμού επισφάλειας της οφειλής.

- Υλοποίηση του βιβλίου ανεπίδεκτων είσπραξης (λογισμικό).

Στόχοι είναι:

- Ολοκλήρωση μαζικών εντάξεων μη ρυθμισμένων οφειλών από τους τ. ΦΚΑ (ΕΦΚΑ) στο ΚΕΑΟ εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017.

- Διόρθωση και συμπλήρωση των στοιχείων μητρώου των οφειλετών του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε ποσοστό άνω του 90%.

- Διόρθωση και συμπλήρωση των στοιχείων μητρώου των οφειλετών των λοιπών τ. ΦΚΑ (πλην τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) σε ποσοστό άνω του 60%.

- Παραγωγή δοκιμίων λαθών εντός 40 ημερών από την ένταξη των οφειλετών στο ΚΕΑΟ.

- Χαρακτηρισμός οφειλών, ύψους 2 δισ. ευρώ, ως ανεπίδεκτων είσπραξης με εφαρμογή του άρθρου 108 του Ν. 4387/2016.

- Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος Ανάλυσης Επικινδυνότητας (Risk Analysis) έως 30/06/2017.

Δεύτερος άξονας δράσεων του ΚΕΑΟ, για το 2017, είναι η εντατικοποίηση μηχανισμών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών-αύξηση εσόδων.

Ειδικότερα:

- Αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων σε όλους τους οφειλέτες που θα ενταχθούν, σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 58039/3275/28.12.2016 Υπουργική Απόφαση.

- Καθιέρωση πάγιας εβδομαδιαίας επικοινωνίας της Κεντρικής με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες για παρακολούθηση της πορείας διεκπεραίωσης της αποστολής των ατομικών ειδοποιήσεων και για την παροχή οδηγιών/κατευθύνσεων.

- Εξαγωγή συνδυαστικών αναφορών σχετικά με τις παράλληλες ρυθμίσεις που τυχόν τηρούν οφειλέτες που έχουν ενταχθεί για μέρος των οφειλών τους σε ειδικές ρυθμίσεις.

- Επέκταση ελέγχου διατήρησης ειδικών ρυθμίσεων, πέραν των ρυθμίσεων, βάσει επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης.

- Δημιουργία διαδικασίας ελέγχου πλήθους και διατήρησης ρυθμίσεων υπευθύνων.

- Προγραμματισμός επισκέψεων σε κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία από ομάδα της Διεύθυνσης Διακανονισμού Οφειλών στο πλαίσιο υποστήριξης-εκπαίδευσης των Υπηρεσιών.

- Δημιουργία απαγορευτικού μηνύματος κατά την είσοδο των οφειλετών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες, σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν έχει αναγνώσει την ατομική ειδοποίηση που του έχει σταλεί ηλεκτρονικά.

- Προτροπή οφειλετών για εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

- Διενέργεια ημερίδων για την ενημέρωση επιχειρήσεων και λογιστών σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τις ρυθμίσεις.

- Καθορισμός μεθοδολογίας για την κατάταξη των οφειλετών ως προς την προτεραιότητα και την επιλογή του μέτρου κατά τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

- Ολοκλήρωση σχεδιασμού των διαδικασιών συνεργασίας του ΚΕΑΟ με τη φορολογική διοίκηση για την άντληση των πληροφοριών οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.

- Υλοποίηση διασύνδεσης μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων του ΚΕΑΟ και της ΓΓΠΣ για την άντληση των πληροφοριών οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.

- Ολοκλήρωση προσαρμογών του λογισμικού του ΟΠΣ-ΙΚΑ στη λειτουργική περιοχή διακανονισμού οφειλών:

α) Δημιουργία τύπων ρύθμισης για τη διαχείριση των ειδικών ρυθμίσεων.

β) Δημιουργία αυτοματοποιημένων αναφορών (reports) για την παρακολούθηση της πορείας των ατομικών ειδοποιήσεων.

- Έλεγχος και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των επεκτάσεων λογισμικού της λειτουργικής περιοχής αναγκαστικών μέτρων για:

α) Παραγωγή μηνυτήριων αναφορών για τη μη καταβολή εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών για άθροισμα οφειλών από πράξεις επιβολής εισφορών (ΠΕΕ) ίσο ή μεγαλύτερο του χρηματικού ορίου των μηνυόμενων ποινικών αδικημάτων των 30.000 ευρώ.

β) Εκτέλεση αυτοματοποιημένων μηχανογραφικών ροών για την εξαγωγή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (παραγγελίες κατάσχεσης κινητών/ακινήτων και κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων), βάσει κριτηρίων επιλογής από το χρήστη και τυποποιημένων κανόνων επιλογής οφειλετών, οι οποίες θα χρεώνονται αυτόματα και ισόνομα στους συνεργαζόμενους δικαστικούς επιμελητές.

- Υλοποίηση Β' φάσης της εφαρμογής αποστολής ηλεκτρονικών κατασχετηρίων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων.

- Υλοποίηση διασύνδεσης με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την αναγγελία στοιχείων οφειλετών στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.

- Υλοποίηση διασύνδεσης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την αναγγελία στοιχείων οφειλετών στο πλαίσιο δημοσιοποίηση των στοιχείων μεγάλων οφειλετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4410/2016.

Στόχοι:

- Είσπραξη 1 δισ. ευρώ εντός του 2017.

- Αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων στους οφειλέτες που θα ενταχθούν μαζικά, βάσει της υπ. αριθμ. 58039/3275/28.12.2016 Υπουργικής Απόφασης εντός τριών μηνών από την ένταξη.

- Λήξη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εντός 70 ημερών, μετά από απώλεια ρύθμισης.

Τρίτος άξονας δράσεων είναι η ενίσχυση διοικητικής ικανότητας του ΚΕΑΟ:

- 'Αμεση στελέχωση των Υπηρεσιών με προσωπικό, μέσω μετακίνησης υπαλλήλων από τους τ. ΦΚΑ, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και τις προβλεπόμενες θέσεις.

- Επανεξέταση κατανομής του υφιστάμενου προσωπικού.

- Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων για την επιμόρφωση προσωπικού σε θέματα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

- Διενέργεια ημερίδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ανώτερων στελεχών των Περιφερειακών Υπηρεσιών.

- Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (SQL Server, σταθμοί εργασίας, δικτυακός εξοπλισμός) για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας.

- Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας διαχείρισης βάσεων δεδομένων SQL Server.

- Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους οφειλέτες:

α) mobile εφαρμογές για τις υπηρεσίες «Προσωποποιημένη πληροφόρηση», «Πίνακας χρεών» και «Καρτέλα οφειλέτη» και β) ενημέρωση στοιχείων επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου.

- Σύνταξη ισολογισμού-απολογισμού οικονομικών ετών 2014, 2015 και 2016.

- 'Αμεση απόδοση των εσόδων στους δικαιούχους ΦΚΑ με την είσπραξη των οφειλών, μέσω ΔΙΑΣ και από ηλεκτρονικά κατασχετήρια με λογιστικοποίηση των εγγραφών σε καθημερινή βάση.

- Υποβολή στατιστικών δελτίων τριμηνιαίας και ετήσιας έρευνας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σε εφαρμογή των υπ. αριθμ. 11750/Γ1-1233/2.10.2014, Γ1-3/5.1.2015 και Γ1492/21.4.2015 εγκυκλίων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

- Παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2017.

- Τήρηση δεικτών αποτελεσμάτων ανά Περιφερειακή Υπηρεσία (με τριμηνιαία παρακολούθηση).

- Επανεξέταση εσωτερικών ροών εργασίας και ανασχεδιασμός διαδικασιών, όπου κριθεί απαραίτητο.

- Σύνταξη πρότασης για αναδιοργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας και την αποτελεσματική διαχείριση του αυξημένου όγκου οφειλετών.

Στόχοι:

- Στελέχωση του ΚΕΑΟ με συνολικά 600 υπαλλήλους έως 31.03.2017.

- Υλοποίηση τριήμερων εκπαιδεύσεων για τουλάχιστον 300 υπάλληλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

- Υλοποίηση τουλάχιστον δύο ημερίδων για ευαισθητοποίηση διευθυντών και προϊσταμένων (50 άτομα).

- Υλοποίηση τουλάχιστον πέντε πενθήμερων εκπαιδεύσεων πάνω στο λογισμικό των καθυστερούμενων εισφορών και των αναγκαστικών μέτρων.

Από την αρχή του 2017, το ΚΕΑΟ, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιό του, «έρχεται αντιμέτωπο με μία σημαντική πρόκληση όσον αφορά τον όγκο των οφειλών που καλείται να διαχειριστεί. Με την υπ. αριθμ. 58039/3275/28.12.2016 απόφαση υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταργήθηκε η υπ. αριθμ. οικ.13822/1089/2.5.2014 Υπουργική Απόφαση σχετικά με τα "Κριτήρια προσδιορισμού των εισπράξιμων ληξιπρόθεσμων οφειλών για διαβίβαση στο ΚΕΑΟ των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ".

Σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση, "Στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, οι οποίες, κατά την έκδοση της παρούσας, δεν βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης».

Επομένως, με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση, από 01.01.2017, διαβιβάζονται αφενός μεν οι μη ρυθμισμένες οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ αφετέρου δε οι μη ρυθμισμένες οφειλές άνω των 5.000 ευρώ που δεν πληρούσαν τα παλαιότερα κριτήρια για διαβίβαση των θεωρητικά εισπράξιμων οφειλών στο ΚΕΑΟ. Οι οφειλέτες εντάσσονται στο ΚΕΑΟ με το σύνολο των οφειλών τους για όλα τα έτη.

Βάσει των παραπάνω, εκτιμάται ότι το στοκ οφειλετών των τ. ΦΚΑ που είναι προς ένταξη στο ΚΕΑΟ περιλαμβάνει περίπου:

- 310.000 οφειλέτες από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (εντάχθηκαν στο ΚΕΑΟ, στο τέλος Ιανουαρίου 2017, με οφειλές, ύψους περίπου 4,5 δισ. ευρώ).

- 420.000 οφειλέτες από τον τ. ΟΑΕΕ.

- 380.000 οφειλέτες από τον τ. ΟΓΑ.

- 80.000 οφειλέτες από το τ. ΕΤΑΑ.

Οι παραπάνω οφειλές θα έρθουν να προστεθούν στις ήδη ενταγμένες οφειλές, οι οποίες, στο τέλος του 2016, ήταν στο ύψος των 17,5 δισ. ευρώ για 314.917 οφειλέτες.

Με εφαρμογή των νέων κριτηρίων διαβίβασης οφειλών, στο τέλος Ιανουαρίου 2017, εντάχθηκαν 313.108 νέοι οφειλέτες από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η διαβίβαση έγινε, μετά από επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων του ΕΦΚΑ και ακολουθήθηκε από επανασχεδιασμό των διαδικασιών για τη διαβίβαση των νέων οφειλών που θα δημιουργούνται στο εξής. Αντίστοιχες ενέργειες προγραμματίζονται και για τις οφειλές από τους υπόλοιπους τ. ΦΚΑ που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, για τους οποίους θα πρέπει να προγραμματιστεί η ένταξη, λαμβάνοντας υπόψη και την ετοιμότητά τους ως προς τη βεβαίωση των οφειλών τους.

Η δράση της επικαιροποίησης του μητρώου οφειλετών αφορά τη διαρκή ενημέρωση και επικαιροποίηση του ενιαίου μητρώου οφειλετών, ώστε να περιέχει πλήρη και έγκυρα στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική διαχείριση των οφειλών. Η αποστολή των ατομικών ειδοποιήσεων, η λήψη αναγκαστικών μέτρων, η δημιουργία του προφίλ οφειλέτη και ο εντοπισμός των περιπτώσεων οργανωμένης εισφοροδιαφυγής, προϋποθέτουν την τήρηση ορθών μητρώων. Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Μητρώου Οφειλετών του ΚΕΑΟ διενεργεί ενδελεχή έλεγχο για αποκατάσταση των λαθών στα στοιχεία μητρώου, προχωρώντας, μεταξύ άλλων και σε διασταυρώσεις με στοιχεία που τηρούνται σε άλλες υπηρεσίες (Γ.Γ.Π.Σ., Γ.Ε.ΜΗ., ΕΛ.ΑΣ., Η.ΔΙ.Κ.Α., κλπ.).

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ελλείψεων του Ενιαίου Μητρώου Οφειλετών είναι τα εξής:

- Ελλιπή στοιχεία υπευθύνων των επιχειρήσεων (στοιχεία ταυτότητας, ιδιότητα υπευθύνου, ημερομηνία έναρξης και λήξης ιδιότητας, κλπ.).

- Νομικά πρόσωπα με μικρότερο του προβλεπόμενου αριθμού υπευθύνων ή ακόμα και χωρίς καμία καταχώρηση υπευθύνου.

- Μη επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας της επιχείρησης (μη λειτουργία, μη απασχόληση, οριστική διακοπή, κλπ).

- Λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης.

Με την κατάργηση των κριτηρίων για τη διαβίβαση των θεωρητικά εισπράξιμων οφειλών από τους ΦΚΑ στο ΚΕΑΟ, αναμένεται να ενταχθούν πολλές οφειλές οι οποίες εμφανίζουν πολύ μικρή εισπραξιμότητα. Ο διαχωρισμός των οφειλών αυτών σε εφαρμογή του 'Αρθρου 108 του Ν.4387/2016 είναι περισσότερο από ποτέ κρίσιμης σημασίας για τη διαχείριση του χρέους.

Ενδεικτικά, στην κατηγορία των οφειλών χαμηλής εισπραξιμότητας εντάσσονται οφειλές, για την είσπραξη των οποίων έχουν ληφθεί επανειλημμένα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα, οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομία, οφειλές επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αδράνεια, κ.α.

Η δράση περιλαμβάνει ενδελεχή έλεγχο των οφειλών και καταλήγει στην καταχώριση στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης, όσων από αυτές κριθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Η πρόοδος της δράσης στο στάδιο αυτό θα διευκολυνθεί πολύ με την υπουργική απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί, κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 108 του ν. 4387/2016, με την οποία θα καθοριστούν τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να ερευνώνται, ώστε να γίνεται με ασφάλεια ο χαρακτηρισμός των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

Στο ΚΕΑΟ εξασφαλίζεται η κεντρική παρακολούθηση των οφειλετών. Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις επικεντρώνονται στην αξιοποίηση των δεδομένων που βρίσκονται στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με βασικά σημεία ενδιαφέροντος, όπως η φερεγγυότητα των οφειλετών, η εισπραξιμότητα και η παραβατικότητα.

Εφαρμόζοντας μεθοδολογίες ανάλυσης κινδύνου, το ΚΕΑΟ θα εστιάσει:

- Στον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών-οργανωμένης εισφοροδιαφυγής, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες παρεμπόδισης συνέχισης της παραβατικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες ελέγχου.

- Στον καθορισμό της θεωρητικής εισπραξιμότητας της οφειλής, ώστε να εντοπίζονται: α) Οι οφειλέτες στους οποίους θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα κατά τη λήψη αναγκαστικών μέτρων, γιατί η οφειλή τους είναι υψηλής εισπραξιμότητας και β) οι οφειλές που είναι χαμηλής εισπραξιμότητας και η επιδίωξη της είσπραξής τους δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα, δηλαδή συνεπάγεται άσκοπη κατασπατάληση υλικών και ανθρώπινων πόρων και για τις οποίες θα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες χαρακτηρισμού ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

- Στη δημιουργία του προφίλ του οφειλέτη λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του οφειλέτη (νομική μορφή, δραστηριότητα), αλλά και η γενικότερη συμπεριφορά του σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του (συνέπεια στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών, τακτική καταβολή εύλογων ποσών έναντι της οφειλής, κλπ).

Παράλληλα, το ΚΕΑΟ εστιάζει στον εντοπισμό περιπτώσεων οργανωμένης εισφοροδιαφυγής και συστηματικής δημιουργίας οφειλών. Έντονη παραβατικότητα παρατηρείται σε επιχειρήσεις εταιρικής μορφής κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, κυρίως μονοπρόσωπες ΕΠΕ και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ), που καταστρατηγούν τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ευθύνης διοικούντων νομικά πρόσωπα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που οφείλονται από τα νομικά αυτά πρόσωπα.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω περιπτώσεων, άμεσης προτεραιότητας ζήτημα είναι ο ασφαλής εντοπισμός των εικονικών υπευθύνων για τον καταλογισμό των εισφορών στους πράγματι ωφελούμενους από την παράνομη δραστηριότητα. Τα πρόσωπα αυτά είναι που έχουν την υποχρέωση, αλλά και την οικονομική δυνατότητα, να αποκαταστήσουν τη ζημία των ασφαλιστικών οργανισμών που προκλήθηκε από τη δραστηριότητά τους.

Alfred - 360°