Μαζικές εντολές φορολογιών ελέγχων

Δευτέρα 7 Μαΐου 2018
Μαζικές εντολές φορολογιών ελέγχων

[ΑΑΔΕ] Κοινοποιούνται σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες έως τις 9 Μαΐου, καθώς αλλάζει η προθεσμία επίδοσης.

Μαζικές εντολές φορολογικού ελέγχου που έχουν εκδοθεί κοινοποιούνται σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, μέχρι και την Τετάρτη 9 Μαΐου, καθώς αλλάζει η διαδικασία και η προθεσμία επίδοσης των νέων εντολών ελέγχου. Ειδικότερα, με εγκύκλιο ΠΟΛ 1073, που εκδόθηκε στης 17 Απριλίου 2018, (φ. «Ν» 18/4/2018) γνωστοποιήθηκε στις φορολογικές αρχές ότι η εντολή ελέγχου κοινοποιείται υποχρεωτικά στον φορολογούμενο πριν από την έναρξη του φορολογικού ελέγχου και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε εργασίμων ημερών από την έκδοσή της. Εξαιρετικά στις περιπτώσεις πλήρους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, αναφορικά με τη διενέργεια του ελέγχου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, η εντολή κοινοποιείται στον φορολογούμενο από τον υπάλληλο ή τους υπαλλήλους που φέρουν την εν λόγω εντολή κατά την είσοδό τους στης εγκαταστάσεις του φορολογουμένου.

Ωστόσο η εγκύκλιος καταλήγει ότι «οι υφιστάμενες εκκρεμείς εντολές φορολογικού ελέγχου, εφόσον αυτές δεν έχουν κοινοποιηθεί ή δεν έχει κοινοποιηθεί η πρόσκληση του άρθρου 14 του ΚΦΔ στο πλαίσιο των εντολών αυτών, κοινοποιούνται άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την έκδοση της παρούσας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν, κατά περίπτωση, τα παραπάνω». Έτσι, όσες εντολές ελέγχου έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν επιδοθεί στους υπόχρεους, θα πρέπει να επιδοθούν στο αργότερο έως την Τετάρτη 9 Μαΐου που συμπληρώνονται 15 εργάσιμες μέρες από την έκδοση της εγκυκλίου. Διαφορετικά οι εντολές ελέγχου ακυρώνονται.

Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα πρέπει να ξεσκονίσουν τους φακέλους τους και να επιδώσουν μαζικά τις όποιες εντολές ελέγχου έχουν εκδώσει προ της 17ης Απριλίου 2018, μέχρι και την Τετάρτη 9 Μαΐου. Επίσης, εάν υπάρχουν ξεχασμένες εντολές ελέγχου που χρονίζουν, είναι πολύ πιθανόν οι συγκεκριμένες υποθέσεις να έχουν παραγράφει εάν το ελεγκτικό αντικείμενο υπερβαίνει την πενταετία.

Στο εξής, οι νέες εντολές ελέγχου θα πρέπει να επιδίδονται εντός 5 εργασίμων ημερών από την έκδοσή τους. Μεταξύ άλλων η εγκύκλιος (ΠΟΑ1073) αναφέρει:

■ Αναφορικά με την κοινοποίηση στον φορολογούμενο της εντολής φορολογικού ελέγχου προς τον σκοπό εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 18,19 και 72 παρ. 18 του ν.4174/2013, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του ν.4509/2017 και των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν.4512/2018, διευκρινίζεται ότι η εντολή ελέγχου κοινοποιείται στον φορολογούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΚΦΔ, πριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου και σε κάθε περίπτωση εντός 5 εργασίμων ημερών από την έκδοσή της

■ Διευκρινίζεται ότι κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθρου 14 του ΚΦΔ δύναται να διενεργηθεί και στο κατάστημα της υπηρεσίας (ΔΟΥ ή Ελεγκτικό Κέντρο) που την εξέδωσε, με τη συναίνεση του προσώπου προς το οποίο αυτή γίνεται. Με την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθρου 14 του ΚΦΔ γνωστοποιείται στον φορολογούμενο, σύμφωνα με το υπόδειγμα, που επισυνάπτεται στην παρούσα, η δυνατότητα για υποβολή εκπροθέσμων φορολογικών δηλώσεων μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού καθώς και ο προβλεπόμενος περιορισμός των σχετικών προστίμων σε περίπτωση άμεσης εξόφλησης, σύμφωνα με ης ανωτέρω διατάξεις».

Επίσης διευκρινίζει ότι:

■ Στις περιπτώσεις πλήρους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, η εντολή ελέγχου κοινοποιείται στον φορολογούμενο από τον υπάλληλο ή τους υπαλλήλους που φέρουν την παραπάνω εντολή κατά την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις του φορολογουμένου.

■ Σε περιπτώσεις που εξαιτίας της φύσης της υπόθεσης ενδείκνυται η διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, θα εκδίδεται κατ’ αρχήν εντολή ελέγχου για τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχειών, σύμφωνα με ης ισχύουσες διατάξεις σε φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά (προληπτικός έλεγχος) και, εφόσον απαιτείται, θα εκδίδεται στη συνέχεια εντολή φορολογικού ελέγχου για συγκεκριμένες φορολογίες και συγκεκριμένες φορολογικές περιόδους.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°