Με επιτυχία διεξήχθη η ενημερωτική εκδήλωση για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο και τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Θ. Τζάκρη με την συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017

Παρουσιάστηκαν έξι δράσεις του ΕΣΠΑ που αναμένονται τους επόμενους μήνες και αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τις παρουσιάσεις έκαναν συνεργάτες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Ο κ. Χ. Καλατζής παρουσίασε καταρχήν το πρόγραμμα «Σύγχρονη μεταποίηση», προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, που θα χρηματοδοτήσει υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, την ψηφιακή αναβάθμισή τους και δράσεις για την μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος τους. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να κυμαίνονται από 250.000 € έως 3.000.000 €.

Ακολούθησε από τον ίδιο η περιγραφή της δράσης «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας», προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων από 250.000 € έως 2.500.000 € για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων. Επιλέξιμα στο πλαίσιο της δράσης αυτής είναι τα επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν την έννοια της αρχικής επένδυσης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να πληρείται έστω μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: δημιουργία νέας μονάδας, επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας ή απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει. Επιλέξιμες ενέργειες είναι η συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και ανάκτηση των αποβλήτων.

Ο κ. Καλατζής ολοκλήρωσε την εισήγησή του με παρουσίαση της δράσης «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜΜΕ», προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση εξωστρεφών δράσεων όπως τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, μελέτες για τη διείσδυση σε νέες αγορές, την πιστοποίηση για την προσαρμογή σε δεδομένα άλλων χωρών, ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων/υπηρεσιών και συσκευασίας/ετικέτας, ενέργειες προστασίας και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας κ.ά. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να κυμαίνονται από 20.000 € έως 200.000 €.

Ακολούθησε η παρουσίαση της κ. Γ. Ντάλλε για τη Δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας», προϋπολογισμού 53 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση ανέργων άνω των 45 ετών που πληρούν μια από τις παρακάτω προυποθέσεις: συμμετείχαν σε επιχειρήσεις είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία είτε ως ιδρυτικά μέλη επιχειρήσεων ή διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που επιδιώκουν να υλοποιήσουν. Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να κυμαίνονται από 15.000 € έως 60.000 € και μπορούν να συμπεριλαμβάνουν δαπάνες λειτουργίας, αγορά ηλεκτρομηχανολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, κτιριακές παρεμβάσεις, ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου, μισθολογικό κόστος για νέα θέση εργασίας κ.ά.

Ο κ. Θ. Κεφαλάς παρουσίασε στη συνέχεια τη δράση «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας - Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί Δικτυώσεις», προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, που θα χρηματοδοτήσει τις συνέργειες μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέα επιχειρηματικά μοντέλα με κατεύθυνση τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Χρηματοδοτούνται ομάδες υφιστάμενων και νέων ανεξάρτητων επιχειρήσεων (ΜμΕ) με συμπληρωματικές ή/και ομοειδείς δραστηριότητες, οι οποίες θα συνδέονται ως προς τον στόχο του εγχειρήματος με ένα κοινά αποδεκτό μεταξύ τους σύμφωνο συνεργασίας (ΜοU). Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να κυμαίνεται από 1.000.000 € έως 4.000.000 €.

Τέλος, ο κ. Θ. Κοκορότσικος παρουσίασε τη δράση «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων τοπικής εμβέλειας για τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα», προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ. Η δημόσια χρηματοδότηση ανέρχεται στο 45% του επενδυτικού σχεδίου και περιλαμβάνει δαπάνες για την κατασκευή έργων υποδομής, την κατασκευή κοινόχρηστων υποστηρικτικών και κοινωφελών υποδομών και εγκαταστάσεων, ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις και μηχανολογικός εξοπλισμός για κοινές υπηρεσίες, εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου, εξοπλισμός ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ελέγχου, δαπάνες έργων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων κ.ά.

Με το πέρας των εισηγήσεων ακολούθησαν ερωτήσεις από τους παρευρισκομένους και συζήτηση για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο και τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Πηγή: tzakri.gr

Alfred - 360°