Με φορολογικά κίνητρα και έμφαση στις μικρομεσαίες ο νέος αναπτυξιακός νόμος.

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016

Με κυρίαρχη ενίσχυση στα φορολογικά κίνητρα, προσανατολισμένοις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και με έμφαση στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και της αγροδιατροφής κατατέθηκε χθες στη Βουλή ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Ο νέος νόμος πρόκειται να ενεργοποιηθεί εντός των επόμενων μηνών, καθώς για την ολοκλήρωσή του απαιτείται η έκδοση περίπου 25 υπουργικών αποφάσεων. Καινοτομία του νέου νόμου είναι τα ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων, για το καθένα εκ των οποίων θα υπάρχει σχετική προκήρυξη και ανάλογος προϋπολογισμός. Ο νέος νόμος προβλέπει και σταθερό φορολογικό συντελεστή για 12 έτη για μεγάλες επενδύσεις οι οποίες θα αδειοδοτουνται με τη διαδικασία του fast track.

Στα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στον νέο αναπτυξιακό νόμο μπορούν να αξιοποιηθούν οι παρακάτω μορφές ενισχύσεων είτε αυτόνομα είτε συνδυαστικά:

 1. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστη ριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.

 2. Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά έτη

 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο του μισθολογικοή κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

 5. Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για 12 έτη. Εάν το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ και το επενδυτικό σχέδιο δημιουργεί τουλάχιστον δύο θέσεις εργασίας ανά ένα εκατ. ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης, τότε πλέον των άλλων ενισχύσεων προβλέπεται και η σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή για 12 έτη. Σε περίπτωση μείωσης του συντελεστή εφαρμόζεται ο μειωμένος.

 6. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα. Συγκεκριμένα:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000 ευρώ,

β. για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης (συστάδες-dusters) στο ποσό των 250.000 ευρώ,

γ. για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 150.000 ευρώ,

δ. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) του Ν. 4019/2011 στο ποσό 100.000 ευρώ

Τα επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. δημιουργία νέας μονάδας,

β. επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,

γ. διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,

δ. θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών,

ε. απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Ενταση και ύψος ενισχύσεων

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων για τις επενδύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (εγκεκριμένα ανώτατα όρια περιφερειακών ενισχύσεων) καθορίζονται από τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ). Τα ύψη Περιφερειακών Ενισχύσεων προσαυξάνονται κατά 10% για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ειδικά μοριοδοτούνται επενδυτικά σχέδια στους εννέα στρατηγικούς τομείς δραστηριότητας (Αγροδιατροφή - Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δήμιου ργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Υλικά - Κατασκευές και Υγεία). Επίσης, αυξημένα κίνητρα προσφέρονται για έργα σε ειδικές γεωγραφικές περιοχές (ορεινές, με μεγάλη μείωση πληθυσμού, παραμεθόριες), σε επιχειρήσεις εξωστρεφείς, καινοτόμες και δυναμικές (σε όρους αύξησης απασχόλησης), σε συνεταιρισμούς / ΚοινΣΕπ, επιχειρήσεις των κλάδων ΤΠΕ και αγροδιατροφής, επιχειρήσεις που δημιουργούνυ υψηλή προστιθέμενη αξία, επιχειρήσεις με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα.

Ποιοι εξαιρούνται

Εκτός των κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου τίθενται οι δραστηριότητες στους τομείς του χάλυβα, του άνθρακα, των συνθετικών ινών και της ναυπηγίας

Ωστόσο, για τον τομέα της ναυπηγίας μπορεί κατ’ εξαίρεση να υπάρξει δυνατότητα ενίσχυσης συγκεκριμένων έργων, κατόπιν κοινής υπουργικής απόφασης των συναρμόδιων υπουργών.

Εκτός ενισχύσεων μένουν, αλλά με λίγες εξαιρέσεις, ο τομέας παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας και ο τομέας μεταφορών και η συναφής υποδομή, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, η εστίαση, οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρούμενων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού κ.ο.κ

Τουρισμός

Στον τομέα του τουρισμού, κατ’ εξαίρεση υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδα χειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (2) αστέρων.
 • Εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχ ρονισμού ολα κληρωμένης μορφής της μονάδας.
 • Επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία του λάχιστον τριών αστέρων.
 • Ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων.
 • Ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο αστέρων.
 • Σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον Ν. 4002/2011 και στους νόμους 4179/2013 και 4276/2014, εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτήρια και εγκαταστάσεις και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια.
 • Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα προπονηηκού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια).
 • Εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού, όταν υποβάλλεται επενδυτικό σχέδιο από σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης (clusters – συστάδες).
 • Ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων.

 

Alfred - 360°