Με νέα κριτήρια οι φορολογικοί έλεγχοι από την ΥΕΔΔΕ

Τετάρτη 4 Απριλίου 2018
Με νέα κριτήρια οι φορολογικοί έλεγχοι από την ΥΕΔΔΕ

[κατηγοριοποίηση] Ποιες υποθέσεις μπαίνουν πρωίες στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου Οικονομικών Με νέα κριτήρια οι φορολογικοί έλεγχοι από την ΥΕΔΔΕ

Με νέο αντικειμενικό «point system», που περιλαμβάνει κριτήρια ορθολογικής διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνου, θα επιλέγονται οι υποθέσεις προς έλεγχο από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πρώτες στο «στόχαστρο» μπαίνουν υποθέσεις που αφορούν επιστροφές φόρων ή προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, αλλά και όσες συνδέονται με ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Η κατηγοριοποίηση των «στόχων» έγινε με απόφαση (ΔΙ.Π ΑΕΕ./ 1045538ES/30.3.2018) του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, ο οποίος για φέτος έχει ζητήσει από τις Υπηρεσίες Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) να διενεργήσουν τουλάχιστον 450 ελέγχους έρευνες, 4.200 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους και 8.000 ελέγχους διακίνησης.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως από την προτεραιοποίησή τους ή μη, ολοκληρώνονται άμεσα οι κατωτέρω υποθέσεις: ϊ) υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκόψει από εντολή οποιοσδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής, των οποίων ο έλεγχος βρίσκεται σε τελικό στάδιο στις 28-022018 οπότε και έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου ή αίτημα παροχής πληροφοριών,

i) Λοιπές έρευνες-έλεγχοι για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου ή αίτημα παροχής πληροφοριών του ΚΦΔ.

ii) Υποθέσεις των ΥΕΔΔΕ που αφορούν διενέργεια μερικών επιτόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς και λοιπών ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

iii) Υποθέσεις που αφορούν διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

Επισημαίνεται ότι για τις υποθέσεις ελέγχων-ερευνών, οι οποίες προτεραιοποιούνται, οι προϊστάμενοι των ΥΕΔΔΕ προτεραιοποιούν ελεγχόμενες χρήσεις και ολοκληρώνουν ελέγχους έρευνες ως κάτωθι: α) για ελεγχόμενες χρήσεις 2002 και μετά, που αφορούν τη μη υποβολή δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος, β) για ελεγχόμενες χρήσεις 2007 και μετά, για ης οποίες προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία, γ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2012 και 2013 που αφορούν υποθέσεις για τις οποίες επέρχεται πενταετής παραγραφή.

Τα ανωτέρω ισχύουν για τις φορολογίες εισοδήματος και ΚΒΣ καθόσον για τις φορολογίες κεφαλαίου, ΦΠΑ και τελών χαρτοσήμου ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχονται κατά προτεραιότητα οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, ενώ οι προϊστάμενοι των ΥΕΔΔΕ -εφόσον, από στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους κρίνουν ότι συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου κατά προτεραιότητα υποθέσεων μη προτεραιοποιημένων- εισάγουν την προκρινόμενη υπόθεση σε σειρά κατάταξης ανάλογα με τη σημαντικότητά της, συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατατάσσονται.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°