Με νέο καθεστώς η απαλλαγή ΦΠΑ

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017
Με νέο καθεστώς η απαλλαγή ΦΠΑ

Με νέο καθεστώς η απαλλαγή ΦΠΑ.

Αλλαγές στο καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές, φέρνει απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή.

Ειδικότερα, με την υπ’ αρίθμ. ΠΟΛ.1142/14.9.2017 απόφαση τροποποιείται η υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1167/29.7.2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές ως εξής:

Άρθρο μόνον

  1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 2

Προϋποθέσεις έγκρισης απαλλαγής Χορηγείται άμεση απαλλαγή από τον ΦΠΑ για την αγορά από το εσωτερικό της χώρας ή την εισαγωγή αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας, στα δικαιούχα πρόσωπα του ανωτέρω άρθρου 1 τα οποία:

1. Κατά το τρέχον φορολογικό έτος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ή σε κάποιο από τα τρία προηγούμενα φορολογικά έτη:

α) Δεν έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή κατά την έννοια και τα όρια του άρθρου 66 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ) όπως ισχύει,

β) δεν έχουν κάνει χρήση “ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ” χωρίς προηγούμενη έγκριση,

γ) δεν έχουν κάνει υπέρβαση του ορίου της απαλλαγής που έχει χορηγηθεί.

  1. Κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται του μήνα στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, δεν έχουν κάνει υπέρβαση του δωδεκαμήνου για το οποίο χορηγήθηκε το όριο της απαλλαγής» 2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 8, αντικαθίσταται ως εξής: «εφόσον, μετά την έγκριση του ορίου απαλλαγής, διαπράχτηκε φοροδιαφυγή κατά την έννοια και τα όρια του άρθρου 66 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ), όπως ισχύει, από τα δικαιούχο πρόσωπα, ή εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν κάνει χρήση “ΕΔΔΑ” χωρίς προηγούμενη έγκριση ή υπέρβαση του χορηγηθέντος ορίου ή υπέρβαση του δωδεκαμήνου για το οποίο χορηγήθηκε το όριο, η χορηγηθείσα έγκριση ανακαλείται».
  2. Στο άρθρο 9 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Στις περιπτώσεις στις οποίες δικαιούχο πρόσωπα, μέχρι 14.9.2017 έχουν κάνει υπέρβαση του δωδεκαμήνου για το οποίο είχε χορηγηθεί το όριο απαλλαγής, δύνανται κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των άρθρων 2, παράγραφος 2 και 8, να εφαρμόσουν τη διαδικασία της παρούσας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αξία των ΕΔΔΑ που έχουν εκδοθεί για το διάστημα αυτό να καλύπτεται με βάση το συνολικό ποσό χωρίς ΦΠΑ των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε της υπέρβασης.

Στις περιπτώσεις αυτές και μόνο, το όριο που χρησιμοποιήθηκε μετά τη λήξη της δωδεκάμηνης ισχύος του ΕΔΔΑ αφαιρείται από αυτό της επόμενης περιόδου».

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°