Με την κλίμακα των μισθωτών και οι περιστασιακά απασχολούμενοι

Πέμπτη 12 Απριλίου 2018
Με την κλίμακα των μισθωτών και οι περιστασιακά απασχολούμενοι

Με τις ευνοϊκές διατάξεις που ισχύουν για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους θα φορολογηθούν για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2017 οι περιστασιακά απασχολούμενοι, σύμφωνα με διάταξη που συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις».

Δηλαδή και γι’ αυτούς θα ισχύσει στο αφορολόγητο όριο των 1.900- 2.100 ευρώ υπό προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, με διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή παρατείνεται η υφιστάμενη όμοια ρύθμιση των ετών 2015 και 2016 και για το φορολογικό έτος 2017, σύμφωνα με την οποία για τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.ά.) και εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, έχει εφαρμογή, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, η ενιαία κλίμακα και το αφορολόγητο όριο που ισχύει για μισθωτούς και συνταξιούχους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το πραγματικό τους εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα το ποσό των 9.500 ευρώ.

Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται χωρίς να αναγνωρίζεται η έκπτωση φόρου που προαναφέρθηκε.

Επίσης με το άρθρο 114 του νομοσχεδίου απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος οι αμοιβές σε συνάλλαγμα που καταβάλλει η Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών (V.D.M.F.K.), στα μέλη της ζωγράφους με το πόδι και το στόμα και οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Η απαλλαγή αυτή, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, στηρίζει τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες στην προσπάθειά τους να παραμείνουν ενεργοί πολίτες, αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου.

Με άλλη διάταξη παρέχεται εξουσιοδότηση στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον διοικητή της ΑΑΔΕ για έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης αναφορικά με τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων, των απαιτούμενων ελέγχων, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την απαλλαγή από τον ΕΦΚΑ του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η προσθήκη της διάταξης κρίνεται σκόπιμη, δεδομένου ότι για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της απαλλαγής απαιτείται η ρύθμιση ζητημάτων τεχνικής φύσεως τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τέλος, με άλλη διάταξη προβλέπεται ότι αρμόδια για τον έλεγχο απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους για τις πλαστικές σακούλες είναι η φορολογική διοίκηση. Η δήλωση απόδοσης του τέλους θα υποβάλλεται από τα υπόχρεα πρόσωπα κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί. Η δήλωση θα υποβληθεί για πρώτη φορά στα τέλη Απριλίου 2018. Με απόφαση που θα εκδοθεί από την ΑΑΔΕ θα καθοριστούν ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύσει το αφορολόγητο είναι το πραγματικό τους εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα το ποσό των 9.500 ευρώ.

 

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Alfred - 360°