Μέτρα στήριξης των μικρών παραγωγών αλκοόλης

Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018
Μέτρα στήριξης των μικρών παραγωγών αλκοόλης

Την επικαιροποίηση των κανόνων που διέπουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για την αλκοόλη, μέσω της προώθησης μέτρων, τα οποία θα διευκολύνουν τις μικρές επιχειρήσεις παραγωγής, προστατεύοντας καλύτερα και τους καταναλωτές, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως τονίζει η Κομισιόν, τα μέτρα ανοίγουν τον δρόμο για τη δημιουργία ενός καλύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη μείωση του κόστους για τις μικρές επιχειρήσεις παραγωγής αλκοόλης.

Οι μικροί παραγωγοί και οι βιοτεχνίες παραγωγής αλκοόλης θα έχουν πρόσβαση σε ένα νέο πανευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης που βεβαιώνει την πρόσβασή τους σε χαμηλότερους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ολόκληρη την 'Ένωση. Η υγεία των καταναλωτών θα διασφαλιστεί επίσης με τη λήψη δραστικών μέτρων κατά της παράνομης χρήσης της αφορολόγητης μετουσιωμένης αλκοόλης που χρησιμοποιείται για την παραποίηση ποτών. Θα υπάρξει επίσης αύξηση του ορίου για τις μπίρες με χαμηλότερο αλκοολικό τίτλο στις οποίες μπορούν να εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές.

Συγκεκριμένα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει τα εξής:

■ Θεσπίζει ενιαίο σύστημα πιστοποίησης, το οποίο θα αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και θα επιβεβαιώνει το καθεστώς των ανεξάρτητων μικρών παραγωγών σε ολόκληρη την Ένωση. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί το διοικητικό κόστος και το κόστος συμμόρφωσης για τους μικρούς παραγωγούς οι οποίοι αναμένεται να επωφεληθούν από τους μειωμένους συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

■ Εξασφαλίζει ακριβή και ομοιόμορφη κατάταξη του μηλίτη σε ολόκληρη την Ε.Ε., ώστε οι μικροί παραγωγοί να έχουν και αυτοί πρόσβαση στους μειωμένους συντελεστές που ισχύουν σήμερα για τους μικρούς παραγωγούς μπίρας και αλκοολούχων ποτών.

■ Διευκρινίζει τις ορθές διαδικασίες και τους όρους παρασκευής για τη μετουσιωμένη αλκοόλη στην Ε.Ε. Η εν λόγω αλκοόλη χρησιμοποιείται στην παραγωγή προϊόντων, όπως τα προϊόντα καθαρισμού, τα υγρά καθαρισμού τζαμιών, τα αρώματα και τα αντιψυκτικά και απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η απαλλαγή αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί από ασυνείδητους παραγωγούς που χρησιμοποιούν μετουσιωμένη αλκοόλη για την παρασκευή και πώληση δυνητικά επικίνδυνων παραποιημένων ποτών χωρίς καταβολή φόρου και, ακόμη σημαντικότερο, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών. Η νέα πρόταση θα καθιερώσει ένα σύγχρονο σύστημα για την αναφορά της κακής χρήσης ορισμένων τύπων αλκοόλης, ώστε να μην μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται ως μετουσιωτικές ουσίες.

■ Οι νέοι κανόνες θα αντικαταστήσουν ης παρωχημένες έντυπες διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της διακίνησης ορισμένης μετουσιωμένης αλκοόλης και θα επιβάλουν την υποχρεωτική χρήση του συστήματος διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EMCS). Το σύστημα αυτό θα καταστήσει ευκολότερη την παρακολούθηση της διακίνησης των εν λόγω προϊόντων υψηλού κινδύνου σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας τη δόλια χρήση αυτής της απαλλαγής και προστατεύοντας τους καταναλωτές.

■ Θα αυξηθεί το όριο, από 2,8% vol σε 3,5% vol, για τις μπίρες με χαμηλότερο αλκοολικό τίτλο που μπορούν να επωφελούνται από μειωμένους συντελεστές, προκειμένου να δώσει κίνητρο στους ζύθο ποιους να είναι καινοτόμοι και να δημιουργούν νέα προϊόντα. Αυτό αναμένεται να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να επιλέγουν αλκοολούχα ποτά χαμηλού αλκοολικού τίτλου αντί των τυποποιημένων, και να μειώσει την πρόσληψη αλκοόλης.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν επίσης μέτρα για την άρση των φραγμών για τις μμε όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης γενικά. Επιτρέπουν στις μμε να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα συστήματα ΤΠ όταν το επιθυμούν και αίρουν την υφιστάμενη υποχρέωσή τους να απασχολούν φορολογικούς αντιπροσώπους. Τα κράτη-μέλη δύνανται επί του παρόντος να απαιτούν οι εξ αποστάσεως πωλητές προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης να απασχολούν φορολογικούς αντιπροσώπους, γεγονός που μπορεί να καταστήσει το νόμιμο εμπόριο οικονομικά ασύμφορο

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ