Μη έκπτωση δαπανών νερού & ρεύματος.

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο ΔΕΑΦΒ 1139502 ΕΞ 2015/26.10.15 και δεδομένου ότι:
α) οι διατάξεις του ν. 4172/2013 δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο του 2013,
β) με την ΠΟΛ.1216/1.10.2014 εγκύκλιό διευκρινίστηκαν η έννοια της αγοράς των αγαθών και της λήψης των υπηρεσιών καθώς και συναλλαγές που δεν εμπίπτουν στην έννοια αυτή,
γ) με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4172/2013 δεν ορίζονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή της περ. β' δαπανών που αφορούν σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών και
δ) παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων και μη λογαριασμών καθώς και οφειλών που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς διακανονισμού με τη χρήση τραπεζικών μέσων,

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ του Υπουργείου Οικονομικών δεν μπορεί να κάνει δεκτό το αίτημα περί φορολογικής έκπτωσης των δαπανών που αφορούν σε προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και νερού από ΔΕΚΟ ή δημοτικές επιχειρήσεις σε περίπτωση εξόφλησής τους στα ταμεία τους.

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν για δαπάνες (τιμολόγια ΔΕΚΟ) άνω των 500 ευρώ σύμφωνα με την ΠΟΛ.1216/1.10.2014.

Alfred - 360°