Μείωση προστίμων για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις

Τρίτη 26 Ιουνίου 2018
Μείωση προστίμων για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις

Έως και 40% μειώνονται τα πρόστιμα για όσους φορολογούμενους υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση μετά την έκδοση της εντολής ελέγχου και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου.

Οι εν λόγω ευνοϊκές διατάξεις για τους φορολογούμενους ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4512/2018, δηλαδή από τις 17 Ιανουάριου 2018 και μετά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1119/22.6.2018 εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία κοινοποιήθηκαν και δόθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4509/ 2017 αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18,19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας- ΚΦΔ).

Διατάξεις που προβλέπουν τη σημαντική μείωση των προστίμων και των πρόσθετων φόρων στις περιπτώσεις οικειοθελούς αποκάλυψης αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης μέσω της υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων πριν από την κοινοποίηση εντολών διενέργειας φορολογικού ελέγχου, ή ακόμη και μετά την κοινοποίηση εντολών ελέγχου, αλλά πριν από την κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο, η οικειοθελής αποκάλυψη φορολογικών παραβάσεων με την εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, πριν από την κοινοποίηση εντολών ελέγχων, μπορεί να οδηγήσει στην αποφυγή σημαντικού ύψους προστίμων, τα οποία προβλέπονται σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων και διαπίστωσης των παραβάσεων από τις ίδιες τις φορολογικές αρχές.

Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις αυτές θα επιβάλλεται μόνο ένα αυτοτελές διαδικαστικό πρόστιμο ύψους 100 έως 500 ευρώ και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την 1η Ιανουάριου 2014 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.

Από την άλλη πλευρά, η υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων μετά την κοινοποίηση εντολών ελέγχου αλλά πριν την έκδοση και κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και η εφάπαξ καταβολή εντός 30 ημερών των διαφορών φόρου που προκύπτουν, του 60% των αναλογούντων προστίμων και του συνόλου των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής (0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την 1η Ιανουάριου 2014 ή από την ημερομηνία λήξης της εμπρόθεσμης καταβολής της προκύπτουσας από τη δήλωση διαφοράς φόρου) έχουν ως συνέπεια τη διαγραφή του υπολοίπου 40% των προστίμων.

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα μείωσης των προστίμων δεν παρέχεται για τις δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις κατά την καταβολή υπολογίζονται οι αναλογούντες τόκοι

1 Υποβολή δηλώσεων που αφορούν φορολογικά έτη μετά την 1.1.2014 (άρθρα 18 και 19 ΚΦΔ)

Παράδειγμα Στις 26.3.2018 κοινοποιείται εντολή ελέγχου για φορολογία εισοδήματος προσωπικής εταιρείας που τηρεί απλογραφικά βιβλία για το φορολογικό έτος 2015. Η εταιρεία υποβάλλει στις 30.3.2018 και πριν κοινοποιηθεί ο προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου, εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015. Από τη συγκεκριμένη δήλωση προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή 50.000 ευρώ. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 ήταν η 25η Ιουλίου 2016 (ΠΟΛ.1105/ 15.7.2016). Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54 ΚΦΔ για την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης, αλλά ποσό προστίμου ίσο με αυτό του άρθρου 58, παρ

2, ήτοι 25.000 ευρώ (50.000 ευρώ X 50%).

Αν η προκύπτουσα οφειλή, ήτοι ο οφειλόμενος φόρος, το 60% του προστίμου (15.000 ευρώ) και ο αναλογών τόκος εξοφληθούν έως 29.4.2018 (ήτοι εντός 30 ημερών από την υποβολή της δήλωσης ΦΕΝΠ, με την οποία διενεργείται άμεσος προσδιορισμός του φόρου), το υπόλοιπο 40% του προστίμου (ήτοι 10.000 ευρώ) διαγράφεται. Εάν στο παράδειγμα αυτό η εκπρόθεσμη αρχική δήλωση είχε υποβληθεί πριν από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου, ήτοι πριν από τις 26.3.2018, τότε θα επιβαλλόταν το σχετικό πρόσημο του άρθρου 54 παρ. 2 περ. γ’ ΚΦΔ, ήτοι 250 ευρώ και κατά την καταβολή θα υπολογιζόταν τόκος του άρθρου 53 του ΚΦΔ.

2 Υποβολή δηλώσεων που αφορούν φορολογικά έτη μέχρι 31.12.2013

α) Υποβολή δηλώσεων μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου Παράδειγμα 1. Εταιρεία στις 31.1.2018 υποβάλλει εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012). Στην εταιρεία δεν έχει κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου.

Από τη συγκεκριμένη δήλωση προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή 200.000 ευρώ. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 ήταν η 8η Ιουλίου 2013 (ΠΟΛ.1160/28.6.2013).

Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιβάλλεται η επιεικέστερη κύρωση μεταξύ του πρόσθετου φόρου του άρθρου 1 παρ. 1 περ. α’ και προστίμου που ισούται με το άθροισμα του προστίμου του άρθρου 54 ΚΦΔ, πλέον των τόκων του άρθρου 53 του ίδιου νόμου υπολογιζόμενων από 1/1/2014. Συγκεκριμένα θα γίνονταν οι ακόλουθοι υπολογισμοί:

Α. Πρόσθετος φόρος άρθρου 1 ν.2523/1997:110.000 ευρώ (1% X 200.000 X 55 μήνες καθυστέρησης)

Β. Πρόστιμο άρθρου 54 (παρ. 2 περ. δ’) ΚΦΔ: 500 ευρώ Γ. Τόκοι άρθρου 53 ΚΦΔ: 71.540€ (0,73%Χ 49 μήνες X 200.000 ευρώ) Άθροισμα Β και Γ: 72.040 ευρώ Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή θα επιβληθεί στην εταιρεία αντί των πρόσθετων φόρων του ν. 2523/1997, πρόστιμο ίσο με το ποσό των 72.040 ευρώ, ήτοι το άθροισμα του προστίμου του άρθρου 54 και των τόκων του άρθρου 53 ΚΦΔ υπολογιζόμενων από την 1/1/2014 μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου (ήτοι την υποβολή της δήλωσης), καθώς αυτό συνεπάγεται επιεικέστερη μεταχείριση για τον φορολογούμενο.

β) Υποβολή δηλώσεων μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών άρθρου 14 ΚΦΔ, που αποστέλλεται στο πλαίσιο του ελέγχου Παράδειγμα Σας 25.1.2018 κοινοποιείται εντολή ελέγχου σε Α.Ε. για τη χρήση 2012. Η εταιρεία στις 31.1.2018 υποβάλλει εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012). Από τη συγκεκριμένη δήλωση προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή 200.000 ευρώ. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 ήταν η 8η Ιουλίου 2013 (ΠΟΛ.1160/28.6.2013).

Δεδομένου ότι η δήλωση υποβάλλεται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου θα επιβληθεί το ευνοϊκότερο για την εταιρεία ποσό μεταξύ του πρόσθετου φόρου του άρθρου 1 παρ. 1 περ. α’ του ν.2523/1997 και του προστίμου της παρ. 17 του άρθρου 72 ΚΦΔ, ήτοι του αθροίσματος του ποσού του προστίμου του άρθρου 58 παρ. 2, πλέον των τόκων του άρθρου 53 υπολογιζόμενων από 1/1/2014.

Συνεπώς, γίνονται οι ακόλουθοι υπολογισμοί: Α. Πρόσθετος φόρος άρθρου 1 ν.2523/1997:110.000 ευρώ (ήτοι 1% X 200.000 X 55 μήνες καθυστέρησης με ανώτατο όριο το 60% του φόρου) Β. Πρόσημο ποσού ίσου με του άρθρου 58 (παρ. 2) ΚΦΔ: 100.000 ευρώ (200.000 ευρώ X 50%) Γ. Τόκοι άρθρου 53 ΚΦΔ: 71.540 ευρώ (0,73%Χ 49 μήνες X 200.000 ευρώ) Άθροισμα Β και Γ: 171.540 ευρώ Συνεπώς, στην πιο πάνω εταιρεία θα επιβληθεί πρόσθετος φόρος, και όχι το πρόστιμο της παρ. 17 του άρθρου 72 ΚΦΔ (ήτοι 171.540 ευρώ), καθώς ο πρόσθετος φόρος συνεπάγεται επιεικέστερη φορολογική μεταχείριση για τον φορολογούμενο.

Αν η προκύπτουσα οφειλή πλέον των αναλογούντων τόκων εξοφληθεί εντός 30 ημερών από την υποβολή της δήλωσης, ο πρόσθετος φόρος των 110.000 ευρώ περιορίζεται στο ποσό των 66.000 ευρώ (110.000 ευρώ X 60%).

3 Φορολογία κεφαλαίου

Παράδειγμα Μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου την 15/4/2018 εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2016 μετά την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης Ε9 του έτους αυτού και με την πράξη αυτή προέκυψε φόρος 1.000 ευρώ. Κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ΚΦΔ και της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ΚΦΔ επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ΚΦΔ, δηλαδή 50% επί του προκύπτοντος φόρου, ήτοι 1.000 X 50% = 500 ευρώ.

Συνεπώς, αντί του προστίμου του άρθρου 54 που είναι 100 ευρώ θα επιβληθεί πρόστιμο 500 ευρώ.

Στη συνέχεια υποβάλλεται στις 28/4/2018 και τροποποιητική δήλωση, από την οποία προκύπτει διαφορά ποσού φόρου για καταβολή 180 ευρώ.

Κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του ΚΦΔ και της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ΚΦΔ επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ΚΦΔ, δηλαδή 10% επί του φόρου, ήτοι 180 X 10% =18,00 ευρώ.

Συνεπώς, αντί του προστίμου του άρθρου 54 που είναι 100 ευρώ θα επιβληθεί πρόστιμο 18,00 ευρώ.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°