Νέα δεδομένα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018
Νέα δεδομένα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος

Με την υπ’ αριθ. 330/2018 απόφαση, το Συμβούλιο της Επικράτειας (ΣτΕ) έκανε δεκτό ότι μολονότι ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) προβλέπει την υποχρέωση του συζύγου να υποβάλλει την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος τόσο για το δικό του εισόδημα όσο και για εκείνο της συζύγου, εντούτοις για την υποβολή κοινής δήλωσης θα πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχει η συναίνεση αμφοτέρων των συζύγων. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να θεωρείται ότι οι σύζυγοι διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλλουν ξεχωριστά ο καθένας δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σύμφωνα με τον ΚΦΕ, προβλέπεται ρητώς η υποχρέωση των συζύγων για υποβολή κοινής δήλωσης, ενώ διαδικαστικά υπόχρεος καθίσταται ο σύζυγος, τόσο για τα δικά του εισοδήματα όσο και για εκείνα της συζύγου. Και ναι μεν ο φόρος εισοδήματος και η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζονται ξεχωριστά, με βάση το δηλωθέν εισόδημα καθενός συζύγου, ωστόσο πρακτικά εξακολουθεί να καταχωρείται ως εισπρακτέο ή επιστρεπτέο στα βιβλία της φορολογικής Διοίκησης στο όνομα του συζύγου το ποσό που προκύπτει από την άθροιση των φορολογικών οφειλών / απαιτήσεων και των δύο συζύγων.

Σε κάθε περίπτωση, η εισαγωγή της δυνατότητας των συζύγων να υποβάλλουν κατά τη βούλησή τους ξεχωριστά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, προϋποθέτει προηγούμενη νομοθετική τροποποίηση.

Οι κυριότερες περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται ενδιαφέρον για υποβολή αυτοτελούς δήλωσης είναι:

■ 'Όταν καθένας από τους δύο συζύγους σκοπεύει να επικαλεσθεί διαφορετική φορολογική κατοικία, π.χ. ο ένας δηλώνει φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, ενώ ο άλλος δηλώνει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας - δυνατότητα ρητώς αναγνωριζόμενη μετά την απόφαση υπ. αριθ. 1215/2017 του ΣτΕ.

■ Όταν ο ένας σύζυγος ενδιαφέρεται να λάβει πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, αλλά κωλύεται η έκδοσή του, διότι ο άλλες σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις φορολογικές αρχές.

■ Όταν, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, αναμένεται ο ένας σύζυγος να έχει πιστωτικό υπόλοιπο και να δικαιούται να λάβει επιστροφή φόρου, ενώ ο άλλος σύζυγος να έχει χρεωστικό υπόλοιπο. Επισημαίνεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υποβάλλεται κοινή δήλωση των συζύγων, όπως συμβαίνει υποχρεωτικά κατά τα ισχύοντα κατ’ αρχήν σήμερα, απλώς συμψηφίζεται το πιστωτικό υπόλοιπο του πρώτου συζύγου με το χρεωστικό υπόλοιπο του δεύτερου και μειώνεται ισόποσα το χρεωστικό ποσό προς πληρωμή στο εκκαθαριστικό, οπότε πρακτικά είναι δυνατή μόνον η υποβολή αίτησης διαχωρισμού των οφειλών των συζύγων στη ΔΟΥ, προκειμένου να εκδοθούν νέες πράξεις από τη ΔΟΥ με το αποτέλεσμα (πιστωτικό ή χρεωστικό) για καθένα σύζυγο ξεχωριστά

Κατά τον επανασχεδιασμό του TAXISnet, με σκοπό την τυχόν δυνατότητα υποβολής αυτοτελούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τον καθένα σύζυγο, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν:

■ Η δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων του ενός συζύγου με την επίκληση εισοδημάτων του άλλου συζύγου και με τη χρήση των άλλων μεθόδων που προβλέπονται στον ΚΦΕ (π.χ επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών του άλλου συζύγου, κ,λπ.)

■ Σε σχέση με την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για την επίκληση της προβλεπόμενης από τον ΚΦΕ μείωσης φόρου, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς κατά την εκκαθάριση του πλεονάζοντος ποσού δαπανών του ενός συζύγου στον άλλο σύζυγο προς τον σκοπό κάλυψης του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών του τελευταίου.

■ Η ύπαρξη τεχνικής δυνατότητας εξεύρεσης του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος όπου απαιτείται (πχ. κατά τη χορήγηση παροχών κοινωνικής φύσεως, όπως το επίδομα ενοικίου, το επίδομα θέρμανσης, κλικ)

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°