Νέα διαδικασία για απαλλαγές ΦΠΑ.

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017

Τροποποιείται, από τις 15 Φεβρουάριου, η διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από ΦΠΑ που προ βλέπονται από τις υφιστάμενες διατάξεις, προκειμένου να υπάρχει ενιαία φορολογική αντιμετώπιση των Διεθνών Οργανισμών που εμπίπτουν στις απαλλαγές του φόρου προστιθέμενης αξίας του κώδικα ΦΠΑ. Τη σχετική απόφαση, υπ’ αρίθμ. ΠΟΛ.1010/19.1.2017, η οποία αφορά την απαλλαγή από τον ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τους διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν σε τρίτη χώρα, υπέγραψε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής. Το πλήρες κείμενο της εν λόγω αποφάσεως έχει ως εξής:

Μετά το άρθρο 6 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1268/ 30.12.2011 προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής: «Άρθρο 6Α: Διαδικασία απαλλαγής για αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς, που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, και τα μέλη του προσωπικού τους, για αγορές αγαθών - λήψεις υπηρεσιών από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στην Ελλάδα.

  1. Οι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα διεθνείς οργανισμοί ή τα μέλη του προσωπικού τους, για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από εγκατεστημένους στην Ελλάδα υποκείμενους στο φόρο, υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που προ βλέπονται από τις ιδρυτικές τους συμβάσεις, και τις συμφωνίες για τα προνόμια και τις ασυλίες τους, προσκομίζουν στους υποκείμενους αυτούς το “Πιστοποιητικό απαλλαγής από τον ΦΠΑ και/ή τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης”, θεωρημένο από τον διοικητή του διεθνούς οργανισμού ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.
    Ο πωλητής των αγαθών ή ο παρέχων τις υπηρεσίες εκδίδει φορολογικό στοιχείο χωρίς ΦΠΑ, στο οποίο αναγράφει την ένδειξη “Απαλλαγή βάσει ΑΥΟ ΠΟΛ 1268/2011”, επισυνάπτοντας στο στέλεχος του φορολογικού στοιχείου το ανωτέρω θεωρημένο αντίτυπο, το οποίο αποτελεί το δικαιολογητικό απαλλαγής.

  1. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1, προβούν στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών από εγκατεστημένους στην Ελλάδα υποκείμενους στο φόρο, χωρίς την προσκόμιση του θεωρημένου κοινοτικού εντύπου απαλλαγής, ο εγκατεστημένος στην Ελλάδα πωλητής των αγαθών ή παρέχων τις υπηρεσίες εκδίδει το φορολογικό στοιχείο με ΦΠΑ. Εφόσον τα δικαιούχο της απαλλαγής πρόσωπα προσκομίσουν στους παραπάνω υποκείμενους, εντός τριών μηνών από την πραγματοποίηση της συναλλαγής, το θεωρημένο κοινοτικό έντυπο απαλλαγής, ο πωλητής των αγαθών ή ο παρέχων τις υπηρεσίες εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο μόνο για τον ΦΠΑ και επιστρέφει τον ΦΠΑ στον αγοραστή. Στο πιστωτικό αυτό τιμολόγιο αναγράφεται η ένδειξη “επιστροφή ΦΠΑ, λόγω απαλλαγής βάσει ΑΥΟ ΠΟΛ 1268/2011” επισυνάπτοντας στο στέλεχος το θεωρημένο αντίτυπο του κοινοτικού εντύπου απαλλαγής, ως δικαιολογητικό. Η επιστροφή του φόρου αποδεικνύεται είτε με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ή με υπογραφή του δικαιούχου προσώπου ότι έλαβε το συγκεκριμένο ποσό, αναφέροντας τον αριθμό του διαβατηρίου του ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησής του».

 

Πηγή: εφημερίδα “Ναυτεμπορική”

Alfred - 360°