Νέα διασταύρωση για ανασφάλιστα οχήματα

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018
Νέα διασταύρωση για ανασφάλιστα οχήματα

Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι θα λάβουν εντός των προσεχών ημερών, στα e-mail τους ή στους λογαριασμούς τους στο σύστημα TAXISnet ή στις διευθύνσεις των σπιτιών τους, ειδοποιήσεις ότι τα αυτοκίνητα ή δίκυκλα που κατέχουν είναι ανασφάλιστα. Με τα ειδοποιητήρια αυτά θα καλούνται να καταβάλουν πρόσημα από 100 έως 250 ευρώ, υπό μορφή ηλεκτρονικών παραβολών.

Διαδικασία εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ΑΑΔΕ θα προχωρήσει αυτές τις μέρες σε νέα ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων. Για τον εντοπισμό των οχημάτων τα οποία κυκλοφορούν ανασφάλιστα, η ΔΗΛΕΔ θα προχωρήσει στην επεξεργασία και τη διασταύρωση των στοιχείων: α) του αρχείου της ΑΑΔΕ όπως αυτό ενημερώνεται με πληροφορίες για τις μεταβολές και ας νέες άδειες κυκλοφορίας που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων καθώς επίσης και για τις μεταβολές (ακινησίες) που έχουν δηλωθεί σας κατά τόπους ΔΟΥ, β) του αρχείου του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων, το οποίο περιλαμβάνει πληροφοριακά δεδομένα για τα αυτοκίνητα οχήματα που είναι ασφαλισμένα, γ) των αρχείων οποιοσδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή υπουργείου νομιμοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία να εκδίδει άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, στα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των οχημάτων αυτών.

Η ΔΗΛΕΔ θα εντοπίσει μέσω της παραπάνω διασταύρωσης τα οχήματα που ήταν σε κυκλοφορία σε συγκεκριμένη ημερομηνία και θα δημιουργήσει αρχείο τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων.

Επιπλέον, για κάθε φερόμενο ως ανασφάλιστο όχημα θα δημιουργήσει ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, το οποία θα πρέπει να καταβληθεί στο Δημόσιο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος ως πρόσημο για τη μη ασφάλισή του.

Ηλεκτρονικό παράβολο θα δημιουργηθεί για κάθε ιδιοκτήτη / συνιδιοκτήτη τυχόν ανασφάλιστου οχήματος. Υποχρέωση πληρωμής όμως θα υφίσταται μόνο για ένα ηλεκτρονικό παράβολο για κάθε όχημα

Η ΔΗΛΕΔ θα αποστείλει, αμέσως μετά, ειδοποιητήριες επιστολές στους ιδιοκτήτες των τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε στην ηλεκτρονική θυρίδα μηνυμάτων του συστήματος TaxisNet είτε στις τελευταίες δηλωθείσες από αυτούς ταχυδρομικές διευθύνσεις, με ης οποίες θα τους ειδοποιεί ότι σε συγκτεκριμένη ημερομηνία (ημερομηνία διασταύρωσης) εντοπίσθηκε το όχημά τους ανασφάλιστο και για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν κατά περίπτωση.

Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι που είναι κάτοχοι οχημάτων.

Σύμφωνα με αναλυτικό πληροφοριακό οδηγό που έχουν εκδώσει η ΑΑΔΕ και οι λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν κυκλοφορούντο οχήματά τους για διάφορους λόγους, εκ των οποίων συνάγεται ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να τα έχουν ασφαλίσει, θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο τι ακριβώς προβλέπει η νομοθεσία για κάθε περίπτωση κατά την οποία πράγματι δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης του οχήματος:

Ακινησία οχήματος: «Ακινησία» οχήματος σημαίνει ότι ένα όχημα, παρότι βρίσκεται στην κατοχή του ιδιοκτήτη του, δεν βρίσκεται σε δημόσια κυκλοφορία και ο ιδιοκτήτης του δεν έχει ης υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή (όπως υποχρέωση πληρωμής τελών κυκλοφορίας, ασφάλισης κ.λπ.). Για να αναγνωριστεί η ακινησία θα πρέπει η σχετική δήλωση μαζί με την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες να έχουν κατατεθεί, προκειμένου για ΕΙΧ αυτοκίνητα στην αρμόδια ΔΟΥ (ή στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων), ενώ για φορτηγά δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης στις Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Κλοπή οχήματος: Η δήλωση της κλοπής οχήματος αποτελεί σημαντική υποχρέωση του ιδιοκτήτη - κατόχου του. Η κλοπή πρέπει να δηλώνεται άμεσα στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές και στις Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας. Με την πάροδο τριμήνου από την δήλωση της κλοπής, η αρμόδια Αστυνομική Αρχή χορηγεί βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος της κλοπής, η σύνταξη σχετικής δικογραφίας, καθώς και ότι το όχημα δεν έχει ανευρεθεί μέχρι την ημέρα αυτή. Η δήλωση αυτή πρέπει να προσκομιστεί από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου το όχημα να τεθεί σε «αναγκαστική ακινησία» λόγω κλοπής.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης - κάτοχος δεν δήλωσε την κλοπή του σχήματός του, όπως είχε υποχρέωση, πρέπει να το πράξει άμεσα, σύμφωνα με τα παραπάνω. Σημειώνεται ότι η κλοπή καταχωρείται στο σύστημα με την ημερομηνία κατά την οποία προσέρχεται ο κάτοχος στην Αστυνομική Αρχή και δηλώνει την κλοπή του οχήματος και όχι με βάση την ημερομηνία στην οποία κατά δήλωσή του έγινε η κλοπή.

Ειδικά για τις κλοπές ΕΙΧ αυτοκινήτων και δικύκλων, οι οποίες έλαβαν χώρα από το 2004 έως τον Ιούλιο του 2017, η ΑΑΔΕ ζήτησε και έλαβε από ης αστυνομικές αρχές συγκεντρωτικά ηλεκτρονικά στοιχεία για την επιβεβαίωση και επικαιροποίηση των δεδομένων, ώστε τα οχήματα αυτά να εξαιρούνται από τους διασταυρωτικούς ελέγχους. Σε κάθε περίπτωση όμως, εφόσον ένα όχημα εντοπιστεί ως ανασφάλιστο, παρόλο που έχει δηλωθεί στις αστυνομικές αρχές η κλοπή του, ο ιδιοκτήτης του έχει τη δυνατότητα, εντός δύο μηνών από την ηλεκτρονική διασταύρωση, να προσκομίσει τη δήλωση κλοπής στην αρμόδια ΔΟΥ, ώστε να ακυρώσει το παράβολο ανασφαλίστου οχήματος

Ορισηκή διαγραφή ΕΙΧ αυτοκινήτου, λόγω απόσυρσης, καταστροφής, διάλυσης ή αχρήστευσης: Για την οριστική διαγραφή ΕΙΧ αυτοκινήτου οχήματος από το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών απαιτείται η παράδοση του οχήματος σε πιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής του (ανακύκλωσή), σύμφωνα με ης διαδικασίες του π.δ. 116/2004, προκειμένου το όχημα να καταστραφεί. Η κατάθεση του πιστοποιητικού καταστροφής που εκδίδεται στη συνέχεια είναι αναγκαία προϋπόθεση για την οριστική διαγραφή οχήματος από το Μητρώο Οχημάτων.

Υπάρχει πλέον η δυνατότητα να βιογραφεί από το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών όχημα το οποία δόθηκε για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση πριν από ης 4-3-2004, δηλαδή πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ. 116/2004. Η διαγραφή πραγματοποιείται αναδρομικά από την παραπάνω ημερομηνία, με μια πολύ απλή διαδικασία, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρόσφατου νόμου (άρθρο 69 του ν. 4484/2017). Οι ιδιοκτήτες τέτοιων οχημάτων μπορούν να προσέρχονται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Η ΑΑΔΕ ενημερώνεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για όλες ης διαγραφές οχημάτων και δεν χρειάζεται προσέλευση του πολίτη στις ΔΥΟ.

Όχημα το οποίο έχει κατασχεθεί από δημόσια αρχή, επειδή εντοπίστηκε παράνομο υλικό στο εσωτερικό του: Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομισθεί στη ΔΟΥ η έκθεση κατάσχεσης προκειμένου να εξετασθεί η θέση του οχήματος σε «αναγκαστική ακινησία»

Εφόσον αυτό γίνει δεκτό και ο εντοπισμός του οχήματος ως ανασφαλίστου αφορά την περίοδο που έχει τεθεί σε ακινησία, το σχετικό παράβολο ανασφάλιστου οχήματος δύναται να ακυρωθεί

Πώς μπορεί να ελεγχθεί εάν ένα όχημα είναι ασφαλισμένο: Το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων, το οποίο συγκεντρώνει τα στοιχεία των ασφαλισμένων οχημάτων στη χώρα μας, έχει δημιουργήσει την ηλεκτρονική εφαρμογή www.hic.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να διαπιστώσουν εάν εμφανίζονται ασφαλισμένοι και να προβούν έγκαιρα σε διορθώσεις τυχόν λαθών στα στοιχεία τους, επικοινωνώντας με την ασφαλιστική τους εταιρεία.

 

> Πρόσφατη απόκτηση Έως 7 εργάσιμες μέρες το χρονικό περιθώριο ασφάλισης για όσους απέκτησαν πρόσφατα νέα οχήματα: Με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου, η οποία εκδόθηκε πριν από λίγες ημέρες, εν όψει της επικείμενης νέας ηλεκτρονικής διασταύρωσης για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων παρέχεται σε όσους φορολογούμενους απέκτησαν πολύ πρόσφατα νέα οχήματα μεγαλύτερο περιθώριο χρόνου για την ασφάλιση αυτών.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμόν Π0Λ.1046/2018 απόφαση της υφυπουργού προβλέπεται ότι δεν θα επιβάλλεται το πρόστιμο των ανασφάλιστων οχημάτων εφόσον ο αγοραστής του νέου οχήματος προβεί στη σύναψη ασφαλιστικού συμβολαίου εντός επτά εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αγοράς, αντί τριών που ίσχυε.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°