Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ, ύψους 234 εκατ. ευρώ για τη Βιομηχανία!

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Σε “βάλσαμο” για την αγορά και τις επιχειρήσεις, μπορούν να εξελιχθούν τα τρία νέα προγράμματα ΕΣΠΑ, για την βιομηχανία. Καλύπτοντας μεγάλο εύρος υπαρκτών αναγκών, είναι μια ακόμα ευκαρία για τους πρώην επιχειρηματίες που έχασαν την επιχείρησή τους ή ελεύθερους επαγγελματίες που βρίσκονται μακριά από την αγορά, λόγω κρίσης. Η «τριπλέτα», νέων προγραμμάτων, αποσκοπεί στην αξιοποίηση της εμπειρίας τους και μπορεί να δώσει την απαραίτητη ώθηση για να επιστρέψουν στην αγορά. Όπως έγραψε πρώτη η kontranews στις 14 Οκτωβρίου, «'Ερχονται 3 νέα ΕΣΠΑ για την Βιομηχανία, ύψους 234 εκατ.ευρώ!» Στην αντεπίθεση της ελληνικής παραγωγής ποντάρει το υπουργείο Οικονομίας και ενισχύει την ελληνική μεταποίηση, την εξωστρέφεια και την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας με τρία επιπλέον προγράμματα ΕΣΠΑ από το ΕΠΑνΕΚ.

Οι νέες δράσεις είναι το η «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπορίας -Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», η «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας» που στοχεύει στην ανάπτυξη αλυσίδων αξίας και η «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜμΕ» που ενισχύει επενδύσεις για την αύξηση των εξαγωγών.

Τα τρία νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

«Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας»: Το πρόγραμμα, έχει προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ (με δημόσια δατάνη 32 εκατ. ευρώ), απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες κυρίως Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εννέα τομείς προτεραιότητας της οικονομίας, είναι: Αγροδιατροφή - Βιομηχανία Τροφίμων, Τουρισμός, & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά - Κατασκευές, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον και Υγεία.

Έμφαση θα δοθεί σε επιχειρήσεις της μεταποιητικής δραστηριότητας. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών με τη μορφή κάθετων, ή και οριζόντιων διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων προκειμένου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και κοινοί στόχοι (πχ διείσδυση σε νέες αγορές).

«Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜμΕ»: Με συνολικό προϋπολογισμό, 100 εκατ. ευρώ από τα οποία δημόσια δαπάνη θα είναι τα μισά, αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων κυρίως μεταποιητικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Μέσω του προγράμματος θα επιτευχθεί αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους σπς διεθνείς αγορές.

«Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας -Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»: Ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να ονομάζεται και δεύτερη ευκαιρία, καθώς τα 54 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού του (με δημόσια δαπάνη 35 εκατ. ευρώ), αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών και έχει στόχο να δώσει το πλαίσιο μίας δέσμης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν προκειμένου να συμβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 

Πηγή: εφημερίδα “KONTRANEWS”

Alfred - 360°