Νέο καθεστώς για τη διακίνηση των προϊόντων καφέ.

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017

Νέοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν από χθες (2/2/2017) για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, αλλά και νέα διαδικασία για την επιβολή του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης και ελέγχου. Με το νέο καθεστώς, που καθορίζεται με τη σχετική απόφαση (ΔΕΦΚΦ/ Γ1014291ΕΞ/30.1.2017) της υφυπουργού Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και τίθεται σε εφαρμογή, παρατείνεται ουσιαστικά και η απογραφή αποθεμάτων καφέ.

Ειδικότερα, τα υπόχρεα για καταβολή του φόρου πρόσωπα προβαίνουν υποχρεωτικά σε απογραφή των προϊόντων που είχαν στην κατοχή τους την 31/12/2016.

Τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να δηλώσουν τα εν λόγω προϊόντα στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, για σκοπούς ελέγχου και παρακολούθησης, το αργότερο μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2017.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ή αιτούνται άδειας φορολογικής αποθήκης ή εγκεκριμένου αποθηκευτή σε φορολογική αποθήκη τρίτου, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν στη διάθεσή τους ή αιτούνται άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη, δηλώνουν τα ως άνω απογραφέντα προϊόντα καφέ στην αρμόδια τελωνειακό αρχή έκδοσης της άδειας, κατά περίπτωση. Τα λοιπά φυσικά ή νομικά υπόχρεα πρόσωπα, δηλώνουν τα ως άνω απογραφέντα προϊόντα καφέ στην αρμόδια τελωνειακό αρχή της έδρας τους. Ταυτόχρονα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να λάβουν άδεια φορολογικής αποθήκης, δύνανται να υποβάλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι 15.03.2017 αίτηση για χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλη πιστοποίηση για τη νόμιμη λειτουργία της. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών. Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους για τη χορήγηση της άδειας φορολογικής αποθήκης πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 30.6.2017.0 έλεγχος των δικαιολογητικών, καθώς και η διενέργεια της αυτοψίας από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθούν σταδιακά εκ των υστέρων.

Επίσης, με βάση την ίδια απόφαση, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να λάβουν άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή σε φορολογική αποθήκη τρίτου, δύνανται να υποβάλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι 31.03.2017 αίτηση για χορήγηση σχετικής άδειας στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλη πιστοποίηση για την νόμιμη λειτουργία της.

Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών. Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 30.6.2017. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθεί σταδιακά εκ των υστέρων.

Επισημαίνεται ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να παραλαμβάνουν τα εν λόγω προϊόντα από άλλα κ-μ, υποχρεούνται να υποβάλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι 28.02.2017 αίτηση για έκδοση άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη και οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών. Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους για τη χορήγηση της άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 30.6.2017

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τα υπόχρεα για καταβολή του φόρου πρόσωπα, τα οποία ήδη έχουν καταβάλει τις φορολογικές επιβαρύνσεις για τα προϊόντα καφέ που είχαν στην κατοχή τους την 31/12/2016, τηρούνται οι διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων.

 

Πηγή: εφημερίδα «Ναυτεμπορική»

Alfred - 360°