Νέοι κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλων μέτρων προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

Ακολουθούν οι νέοι κανόνες που πρέπει να τηρούνται, με διαφορές να εντοπίζονται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα Δικαστήρια, Σχολεία, Πανεπιστήμια και λοιπά εκπαιδευτικά κέντρα, Κέντρα Διασκέδασης, Εστίαση και μπαρ, Αθλητισμό, Καταστήματα τροφίμων, Λιανεμπόριο και κομμωτήρια. Επίσης, συνοδευτικά ακολουθούν οι κανόνες υποχρεωτικής χρήσης μάσκας και περιορισμού της κυκλοφορίας κατά τις νυκτερινές ώρες.

 

Ιδιωτικές επιχειρήσεις    

Χαμηλό επίπεδο:

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας από εργαζόμενους και κοινό (σύμφωνα με το άρθρο 2)

• Προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες/αυξημένου κινδύνου με απασχόληση back office ή εξ αποστάσεως εργασία

• Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου  

Μεσαίο επίπεδο:

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας από εργαζόμενους και κοινό (σύμφωνα με το άρθρο 2)

• Υποχρεωτική τηλεργασία στο 20% ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα

• Εξυπηρέτηση κοινού κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν ραντεβού

• Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου    

Υψηλό Επίπεδο:

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας από εργαζόμενους και κοινό (σύμφωνα με το άρθρο 2)

• Υποχρεωτική τηλεργασία στο 40%, ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα

• Εξυπηρέτηση κοινού με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις, και πάντως κατόπιν ραντεβού

• Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου  

Πολύ υψηλό επίπεδο:

 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας από εργαζόμενους και κοινό

• (σύμφωνα με το άρθρο 2)

• Μειωμένο προσωπικό και τηλεεργασία

• Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού

• Τήρηση ενάμισι (1,5) μέτρου απόσταση μεταξύ υπαλλήλων

 

Δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια

Έμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλακεία, πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο"

Πολύ υψηλό επίπεδο:

Στις περιπτώσεις λειτουργίας:

• Μέχρι δεκαπέντε (15)άτομα στην Aίθουσα.
•Υποχρεωτική χρήση μάσκας.
• Τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρων.
• Α. Προσωρινή αναστολή: α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικαστηρίων του
άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 99 του Συντάγματος και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων

Β. Προσωρινή αναστολή:
1) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικράτειας και των ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ' ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

• Επιτρέπονται οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων σύμφωνα με απόφαση του Προϊσταμένου του καθ' ύλην αρμόδιου υποθηκοφυλακείου, κτηματολογικού γραφείου ή υποκαταστήματος του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που τοιχοκολλάται στην είσοδο της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της, εφόσον διαθέτει. Στην απόφαση αυτή ορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της υπηρεσίας, ο μηχανισμός ελέγχου, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού και συμφόρησης εντός της υπηρεσίας, η τηρητέα διαδικασία για τον αερισμό των κοινοχρήστων χώρων της, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή λειτουργία της, που τηρούνται υπ' ευθύνη του Προϊσταμένου, ενόψει της

• Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ' ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

• Επιτρέπονται οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων σύμφωνα με απόφαση του Προϊσταμένου του καθ' ύλην αρμόδιου υποθηκοφυλακείου, κτηματολογικού γραφείου ή χρήση τεχνολογικών μέσων

• Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ' ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

• Επιτρέπονται οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων σύμφωνα με απόφαση του Προϊσταμένου του τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας και

2) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

Αναφορικά με το Συμβούλιο της Επικράτειας, κατ' εξαίρεση της περ. 1:

α) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής,
β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,
γ) διενεργεΐται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών διαταγμάτων,
δ) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και
ε) δημοσιεύονται αποφάσεις και πρακτικά επεξεργασίας.

Αναφορικά με τα διοικητικά δικαστήρια, κατ' εξαίρεση της περ. 1:

α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής,

β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,

γ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδΐδονται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις παρ. 3-6 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α' 212),

δ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76).

ε) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και

στ) δημοσιεύονται αποφάσεις

• Γ. Προσωρινή αναστολή:

1) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και

2) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

Κατ' εξαίρεση της περ. 1:

α) διενεργούνται οι εργασίες των Κλιμακίων προσυμβατικού ελέγχου, καθώς και του Εβδόμου Τμήματος και της
Ελάσσονος Ολομέλειας επί προσφυγών ανάκλησης και αναθεώρησης, αντίστοιχα, αποκλειστικά για επείγουσες υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος,

β) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής,

γ) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,

δ) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 295 του ν. 4700/2020, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και

ε) δημοσιεύονται αποφάσεις

• Δ. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας, και ειδικότερα αναστολή:

1) Των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,

2) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων,

3) των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

Από την εφαρμογή των ως άνω περιπτώσεων εξαιρούνται:

α) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδΐκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατεΐνονται οΐκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

β) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

γ) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετεΐων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις δ' και στ' καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση.

δ) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση, το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.

ε) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α' 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019, Α' 95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α' 106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ.

στ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 30.6.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

ζ) Η δημοσίευση αποφάσεων.

Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθεΐσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.

Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα, εκδικάζονται ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διεύθυνσης εκάστης δικαστικής υπηρεσίας ή του διευθύνοντος εκάστη εισαγγελία, έχουν κατεπεΐγοντα χαρακτήρα καιχρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, και γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδΐκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά τα ανωτέρω διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται και σε αυτήν.

Η διενέργεια των διασκέψεων, καθώς και οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της Χώρας, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.

Οι διατάξεις της παρ. Δ εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της χώρας.

• Ε. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Κατ' εξαίρεση, τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση δύνανται να διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας MOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής.

• ΣΤ. Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, στη Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και στη Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται αναλογικά τα μέτρα που ισχύουν για το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, εφόσον τούτο είναι εφικτό.

• Ζ. 1. Προσωρινή μερική απαγόρευση λειτουργίας των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, ως ακολούθως:

Αναστέλλονται:

α) οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων,

β) κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και

γ) η παραγραφή κάθε συναφούς αξιώσεως.

2. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Σχολεία και πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές

Ειδικές διατάξεις στην υπό στοιχεία ΔΙα/ΓΠ.οικ.55339/ 8.9.2020 (Β' 3780) κοινή υπουργική απόφαση, που θέτουν περιορισμούς και μέτρα στη λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κολλεγίων, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, Δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους, παραμένουν σε ισχύ.

Η υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/ 12.9.2020 (Β' 3882) κοινή απόφαση της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία 131451/ΓΔ4/30.9.2020 (Β' 4264) όμοια απόφαση, παραμένει σε ισχύ.

Ως προς τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ισχύουν επίσης τα μέτρα προστασίας και οι κανόνες λειτουργίας του Παραρτήματος III, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Χαμηλό επίπεδο:

Υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους, αλλά όχι κατά τη διάρκεια της φυσικής αγωγής.    

Μεσαίο επίπεδο:

Υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους, αλλά όχι κατά τη διάρκεια της φυσικής αγωγής.    

Υψηλό Επίπεδο:

Υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους και στους εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων αλλά όχι κατά τη διάρκεια της φυσικής αγωγής    

Πολύ υψηλό επίπεδο:

Λειτουργία με υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους και στους εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων αλλά όχι κατά διάρκεια της φυσικής αγωγής

Ενδεχόμενη λειτουργία εκ περιτροπής σε συνδυασμό με τηλεεκπαίδευση ή μόνο τηλεεκπαίδευση

 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

Ειδικές διατάξεις που θέτουν περιορισμούς και μέτρα στη λειτουργία των Α.Ε.Ι. παραμένουν σε ισχύ.

Οι υπό στοιχεία 115744/Z1/4.9.2020 (Β' 3707) κοινή υπουργική απόφαση και 132695/Ζ1/2.10.2020 (Β' 4383) υπουργική απόφαση παραμένουν σε ισχύ.

Κατά τη λειτουργία των υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται τα μέτρα που ισχύουν για τις δημόσιες υπηρεσίες (2).

Χαμηλό επίπεδο:

Υποχρεωτική χρήση μάσκας

Διδασκαλία με φυσική παρουσία εφόσον ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο έως πενήντα (50) για τις διαλέξεις

Διδασκαλία με φυσική παρουσία για εργαστήρια, κλινικές ασκήσεις και φροντιστηριακά μαθήματα σε ομάδες φοιτητών (κάθε ομάδα αριθμεί έως τριάντα (30) άτομα)

Διδασκαλία με τηλε-εκπαΐδευση σε διαφορετική περίπτωση

Διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία με ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων έως πενήντα (50)ανά αμφιθέατρο /αίθουσα.

Μεσαίο επίπεδο:

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας

• Διδασκαλία με φυσική παρουσία εφόσον ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο έως πενήντα (50) για τις διαλέξεις

• Διδασκαλία με φυσική παρουσία για εργαστήρια, κλινικές ασκήσεις και φροντιστηριακά μαθήματα σε ομάδες φοιτητών (κάθε ομάδα αριθμεί έως τριάντα (30) άτομα)

• Διδασκαλία με τηλε- εκπαίδευση σε διαφορετική περίπτωση

• Διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία με ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων έως πενήντα (50) ανά αμφιθέατρο/ αίθουσα.

Υψηλό Επίπεδο:

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας

• Διδασκαλία με φυσική παρουσία εφόσον ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο έως πενήντα (50) για τις διαλέξεις

• Διδασκαλία με φυσική παρουσία για εργαστήρια, κλινικές ασκήσεις και φροντιστηριακά μαθήματα σε ομάδες φοιτητών (κάθε ομάδα αριθμεί έως τριάντα (30) άτομα)

• Διδασκαλία με τηλε- εκπαίδευση σε διαφορετική περίπτωση

• Διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία με ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων έως πενήντα (50) ανά αμφιθέατρο/ αίθουσα.

Πολύ υψηλό επίπεδο:

• Τηλε-εκπαίδευση

• Αναστολή κάθε μορφής δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας (εργαστήρια, κλινικές ασκήσεις, φροντιστηριακά μαθήματα, επιμορφωτικά προγράμματα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κ.λπ.)

• Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία

• Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι.

• Απαγόρευση ημερίδων, συνέδριων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός των Α.Ε.Ι.

Σχολεία και πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές

Ειδικές διατάξεις στην υπό στοιχεία ΔΙα/ΓΠ.οικ.55339/ 8.9.2020 (Β' 3780) κοινή υπουργική απόφαση, που θέτουν περιορισμούς και μέτρα στη λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κολλεγίων, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, Δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους, παραμένουν σε ισχύ.

Η υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/ 12.9.2020 (Β' 3882) κοινή απόφαση της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία 131451/ΓΔ4/30.9.2020 (Β' 4264) όμοια απόφαση, παραμένει σε ισχύ.

Ως προς τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ισχύουν επίσης τα μέτρα προστασίας και οι κανόνες λειτουργίας του Παραρτήματος III, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Χαμηλό επίπεδο:

Υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους, αλλά όχι κατά τη διάρκεια της φυσικής αγωγής.    

Μεσαίο επίπεδο:

Υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους, αλλά όχι κατά τη διάρκεια της φυσικής αγωγής.    

Υψηλό Επίπεδο:

Υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους και στους εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων αλλά όχι κατά τη διάρκεια της φυσικής αγωγής    

Πολύ υψηλό επίπεδο:

Λειτουργία με υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους και στους εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων αλλά όχι κατά διάρκεια της φυσικής αγωγής

Ενδεχόμενη λειτουργία εκ περιτροπής σε συνδυασμό με τηλεεκπαίδευση ή μόνο τηλεεκπαίδευση

Κέντρα διασκέδασης συμπερι-λαμβανομένων χώρων δεξιώσεων, catering, μπαρ

Επιτρέπεται μόνο η παρουσία καθήμενων πελατών. Όσες από τις επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους με νόμιμη άδεια από την αρμόδια αρχή, δύνανται να αναπτύξουν τραπεζο-καθίσματα με τις προϋποθέσεις των διπλανών στηλών.

Επιτρέπεται η χρήση της μπάρας από τους πελάτες με την τοποθέτηση δύο (2) σκαμπό μαζί, ενώ ορίζεται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των διπλανών δυάδων σκαμπό.

Χαμηλό επίπεδο:

• Έξι (6) άτομα ανά τραπέζι

• Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω των τριακοσίων (300) ατόμων: 50% του πιθανού πληθυσμού της άδειας της συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας ή των τραπεζο-καθισμάτων για άδειες χωρίς γνωστοποίηση με μέγιστο τριακόσιους (500) καθήμενους
• Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας έως τριακοσίων (300) ατόμων: 65% του πληθυσμού της άδειας με μέγιστο διακόσιους (200) καθήμενους

• Ελάχιστη απόσταση 1,8 μέτρα μεταξύ των τραπεζιών, περιμετρικά και προς όλες τις κατευθύνσεις και ανεξαρτήτως της διάταξης των καθισμάτων

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό

• Κλειστά 01.00-05.00

Μεσαίο επίπεδο:

• Έξι (6) άτομα ανά τραπέζι

• Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω των τριακοσίων (300) ατόμων: 50% του πιθανού πληθυσμού της άδειας της συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας ή των τραπεζο-καθισμάτων για άδειες χωρίς γνωστοποίηση με μέγιστο τριακόσιους (300) καθήμενους

• Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας έως τριακοσίων (300) ατόμων: 50% του πληθυσμού της άδειας με μέγιστο εκατόν πενήντα (150) καθήμενους

• Ελάχιστη απόσταση 1,8 μέτρα μεταξύ των τραπεζιών, περιμετρικά και προς όλες τις κατευθύνσεις και ανεξαρτήτως της διάταξης των καθισμάτων

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό

• Κλειστά 00.30-05.00

Υψηλό Επίπεδο:

• Χωρίς ζωντανή μουσική

• Τέσσερα (4) άτομα ανά τραπέζι

• Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω των τριακοσίων (300) ατόμων: 50% του πιθανού πληθυσμού της άδειας της συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας ή των τραπεζο-καθισμάτων για άδειες χωρίς γνωστοποίηση με μέγιστο τριακόσιους (150) καθήμενους

• Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας έως τριακοσίων (300) ατόμων: 30% του πληθυσμού της άδειας με μέγιστο ενενήντα (90) καθήμενους

• Ελάχιστη απόσταση 1.8 μέτρου, μεταξύ των τραπεζιών, περιμετρικά και προς όλες τις κατευθύνσεις και ανεξαρτήτως της διάταξης των καθισμάτων

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό

• Κλειστά 00.00-05.00

Πολύ υψηλό επίπεδο:

Αναστολή λειτουργίας

 

Εστίαση (π.χ. εστιατόρια [πλην φοιτητικών εστιατορίων], καφέ, κυλικεία [πλην κυλικείων εκπαιδευτικών δομών], αναψυκτήρια, καντίνες)

Επιτρέπεται μόνο η παρουσία καθήμενων πελατών.

Επιτρέπεται η χρήση της μπάρας από τους πελάτες με την τοποθέτηση δύο (2) σκαμπό μαζί, ενώ ορίζεται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των διπλανών δυάδων σκαμπό.

Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής των Παραρτημάτων 1 έως 7, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας, οι επιχειρήσεις στις οποίες δεν προκύπτει μέσω της διαδικασίας γνωστοποίησης η ωφέλιμη επιφάνεια και λειτουργούν με το προγενέστερο ίου ν. 4442/2016 (Α' 230) καθεστώς, οφείλουν να προσκομίζουν στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές αντίγραφο ή σκαρίφημα μηχανικού θεωρημένο από την οικεία Υγειονομική Διεύθυνση, στο οποίο αποτυπώνεται το εμβαδόν της ωφέλιμης επιφάνειας.

Χαμηλό επίπεδο:

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό

• Έξι (6) άτομα ανά τραπέζι

• Πληρότητα 80% του πιθανού πληθυσμού της άδειας της συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας ή των τραπεζοκαθισμάτων για άδειες χωρίς γνωστοποίηση (εξαιρούνται επιφάνειες που παραχωρήθηκαν με το άρθρο 65 του ν. 4688/2020 [Α' 101])

• Κλειστά 01:00-05:00 (εξαιρούνται: υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομή προϊόντων (delivery) και drive-through με απαγόρευση πώλησης αλκοόλ)

Μεσαίο επίπεδο:

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το κοινό κατά την αναμονή

• Έξι (6) άτομα ανά τραπέζι

• Πληρότητα 65% του πιθανού πληθυσμού της άδειας της συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας ή των τραπεζοκαθισμάτων για άδειες χωρίς γνωστοποίηση (εξαιρούνται επιφάνειες που παραχωρήθηκαν με το άρθρο 65 του ν. 4688/2020 [Α' 101])

• Κλειστά 00:30-05:00 (εξαιρούνται: υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομή προϊόντων (delivery) και drive-through με απαγόρευση πώλησης αλκοόλ)

Υψηλό Επίπεδο:

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το κοινό κατά την αναμονή

• Τέσσερα (4) άτομα ανά τραπέζι (δύναται να είναι μέχρι (6) για μέλη της ίδια οικογενείας)

• Πληρότητα 50% του πιθανού πληθυσμού της άδειας της συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας ή των τραπεζοκαθισμάτων για άδειες χωρίς γνωστοποίηση (εξαιρούνται επιφάνειες που παραχωρήθηκαν με το άρθρο 65 του ν. 4688/2020 [Α' 101])

• Πληρότητα 50% της ωφέλιμης επιφάνειας.
Ειδικότερα στους χώρους όπου προσφέρεται ζωντανή μουσική, η πληρότητα περιορίζεται στο 30% της ωφέλιμης επιφανειας

• Κλειστά 00.00-05:00 (εξαιρούνται: υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομή προϊόντων (delivery) και drive- through με απαγόρευση πώλησης αλκοόλ)

Πολύ υψηλό επίπεδο:

• Αναστολή λειτουργίας
• Λειτουργία μόνο υπηρεσιών παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και drive-through

 

Αθλητισμός (αγώνες, προπονήσεις)    

 

Χαμηλό επίπεδο:

• Προπονήσεις και αγώνες χωρίς θεατές

• Καθορισμός μεγίστου αριθμού αθλουμένων ανά εγκατάσταση για ατομικές ή ομαδικές προπονήσεις (σύμφωνα με το Παράρτημα IX ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας). Για τους αγώνες ισχύουν τα αγωνιστικά πρωτόκολλα των αθλημάτων (όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού www.gga.gov.gr)

• Κατά τη διάρκεια της άθλησης δεν απαιτείται η χρήση μάσκας

• Οδηγίες και υγειονομικά πρωτόκολλα για προπονήσεις και αγώνες (όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, www.gga.gov.gr)

Μεσαίο επίπεδο:

• Προπονήσεις και αγώνες χωρίς θεατές

• Μείωση στο 75% του μέγιστου αριθμού αθλουμένων ανά εγκατάσταση (σύμφωνα με το Παράρτημα IX ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας). Για τους αγώνες ισχύουν τα αγωνιστικά πρωτόκολλα των αθλημάτων (όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού www.gga.gov.gr)

• Κατά τη διάρκεια της άθλησης δεν απαιτείται η χρήση μάσκας

• Οδηγίες και υγειονομικά πρωτόκολλα για προπονήσεις και αγώνες (όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, www.gga.gov.gr)

Υψηλό Επίπεδο:

• Προπονήσεις και αγώνες χωρίς θεατές

• Μείωση στο 50% του μέγιστου αριθμού αθλουμένων ανά εγκατάσταση (σύμφωνα με το Παράρτημα IX ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας). Για τους αγώνες ισχύουν τα αγωνιστικά πρωτόκολλα των αθλημάτων (όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού www.gga.gov.gr)

• Κατά τη διάρκεια της άθλησης δεν απαιτείται η χρήση μάσκας

• Οδηγίες και υγειονομικά πρωτόκολλα για προπονήσεις και αγώνες (όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, www.gga.gov.gr)

Πολύ υψηλό επίπεδο:

• Μόνο ατομική άθληση

 

Καταστήματα τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία)    

Χαμηλό επίπεδο:

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας (προσωπικό και κοινό)

• Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον

• Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων

Μεσαίο επίπεδο:

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας (προσωπικό και κοινό)

• Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον

• Ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια

• Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων

Υψηλό Επίπεδο:

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας (προσωπικό και κοινό)

• Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον

• Ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια

• Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων και διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε (5) ατόμων

• Δυνατότητα έναρξης λειτουργίας κατά μία (1) ώρα νωρίτερα

• Απαγόρευση λειτουργίας από 00:00 έως 05:00

Πολύ υψηλό επίπεδο:

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας (προσωπικό και κοινό)

• Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον

• Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων

• Ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια

• Λειτουργίας τις Κυριακές κατ΄'οπιν έκδοσης σχετικής υπουργικής απόφασης

• Απαγόρευση λειτουργίας από 00:00 έως 05:00

 

Λιανεμπόριο

Χαμηλό επίπεδο:

• Υποχρεωτική μάσκα για όλους (πωλητές/ καταναλωτές/ κοινό)

• Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον

• Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων

• Ειδικώς για τα περίπτερα υποχρεωτική χρήση μάσκας μόνο για τους πωλητές και απαγόρευση πώλησης αλκοόλ κατά τις ώρες 01:00-05:00

Μεσαίο επίπεδο:

• Υποχρεωτική μάσκα για όλους(πωλητές/ καταναλωτές / κοινό)

• Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον

• Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων

• Ειδικώς για τα περίπτερα υποχρεωτική χρήση μάσκας μόνο για τους πωλητές και απαγόρευση πώλησης αλκοόλ κατά τις ώρες 00:30-05:00

Υψηλό Επίπεδο:

• Υποχρεωτική μάσκα για όλους(πωλητές / καταναλωτές/ κοινό)

• Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον

• Έναρξη λειτουργίας στις 10 π. μ.

• Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων

• Ειδικώς για τα περίπτερα υποχρεωτική χρήση μάσκας μόνο για τους πωλητές και απαγόρευση πώλησης αλκοόλ κατά τις ώρες 00:00-05:00

Πολύ υψηλό επίπεδο:

• Υποχρεωτική μάσκα για όλους (πωλητές / καταναλωτές/κοινό)

• Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον

• Έναρξη λειτουργίας στις 10 π.μ.

• Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων Ειδικώς για τα περίπτερα υποχρεωτική χρήση μάσκας μόνο για τους πωλητές και απαγόρευση πώλησης αλκοόλ κατά τις ώρες 00:00-05:00

• Αναστολή λειτουργίας:
α) Υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων,
β) υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα,
γ) υπηρεσιών εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών,
δ) υπηρεσιών εκμετάλλευσης μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών (με κερματοδέκτη),
ε) υπηρεσιών που παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια και
στ) υπηρεσιών που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (ιντερνέτ καφέ)

 

Τέλος, οι κανόνες συνοδεύονται από τα Άρθρα 2 και Άρθρα 3 που αφορούν στην καθολική χρήση μάσκας και την απαγόρευση κυκλοφορίας:

Άρθρο 2

Υποχρέωση χρήσης μάσκας

1. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, ως εξής:

α) Σε όλα τα επιδημιολογικά επίπεδα της παρ. 1 του άρθρου 1, επιβάλλεται μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

β) Σε περίπτωση που μια περιοχή εντάσσεται στη στήλη με το χαμηλό ή το μέτριο επιδημιολογικό επίπεδο της παρ. 1 του άρθρου 1, επιβάλλεται μάσκα και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, όπου δεν είναι δυνατή η τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

γ) Σε περίπτωση που μια περιοχή εντάσσεται στη στήλη με το υψηλό ή το πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο της παρ. 1 του άρθρου 1, επιβάλλεται μάσκα και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, ανεξαρτήτως της συνδρομής της προϋπόθεσης τήρησης απόστασης της περ. β), καθώς και σε όλους τους χώρους των σημείων 15 και 16 της παρ. 1 του άρθρου 1, εξαιρουμένων των καθήμενων στα τραπεζοκαθίσματα ή στο μπαρ.

    2. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας κατά την παρούσα εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

Άρθρο 3

Περιορισμός της κυκλοφορίας κατά τις νυκτερινές ώρες

1. Σε περίπτωση που μια περιοχή εντάσσεται στη στήλη με το υψηλό ή το πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης ο περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών από τις 00:30 μέχρι τις 05:00. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσιακούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει επίσης τεχνικό προσωπικό κρίσιμων υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Από την εφαρμογή της παρ. 1 εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: (α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, (β) μετακίνηση για λόγους υγείας ή άλλης απολύτως επείγουσας ανάγκης που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο. Η συνδρομή της προϋπόθεσης της περ. (α) αποδεικνύεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και βεβαίωσης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που αποκτάται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4. Η συνδρομή της προϋπόθεσης της περ. (β) αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα, εφόσον υφίστανται.

3. Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου η βεβαίωση της παρ. 2 χορηγείται μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην σελίδα apografi.gov.gr και κατ' εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊσταμένου προσωπικού.

4. Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση της παρ. 2 χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. Η βεβαίωση μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.

5. Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς TAXISNET. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Alfred - 360°