Ντεμπούτο για τον εξωδικαστικό

Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017
Ντεμπούτο για τον εξωδικαστικό

Επίσημη πρώτη σήμερα για την ένταξη εταιρειών στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, καθώς ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία οι οφειλέτες θα υποβάλουν αίτηση προκειμένου να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τράπεζες. Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές. Σύμφωνα με τον ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτη Κουρμούση, μια επιχείρηση μπορεί να εισέλθει στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του Taxis και από κει και πέρα για μία μικρή επιχείρηση η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες, ενώ για μία μεγάλη έως και 10 μήνες. Σύμφωνα με τον ίδιο, δυνητικά επιλέξιμες είναι από 150.000 έως 400.000 επιχειρήσεις, υπό προϋποθέσεις, τις οποίες είτε πληρούν ήδη σήμερα οι επιχειρήσεις, είτε θα τις πληρούν μέχρι τα τέλη του 2018, οπότε και θα είναι σε ισχύ ο μηχανισμός. Κύκλοι του επιχειρηματικού κόσμου βέβαια εκτιμούν ότι, όπως έχει δομηθεί το πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, τελικά θα είναι λίγες οι επιχειρήσεις που θα καταφέρουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία περιλαμβάνει επτά στάδια. Τα τέσσερα πρώτα σχετίζονται με την υποβολή της αίτησης και τα υπόλοιπα με την πρόταση εξυγίανσης και τη διαπραγμάτευση. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα στις 9:00 το πρωί να εισέρχονται στην πλατφόρμα (μέσω της υπερσύνδεσης που υπάρχει στον διαδικτυακό χώρο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους www.keyd.gov.gr) και να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον μηχανισμό. Μάλιστα, υπάρχει και σχετικό εγχειρίδιο που καθοδηγεί τις σχετικές κινήσεις. Παράλληλα, την κωδικοποίηση και επεξήγηση των βασικών σημείων του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων επιχειρεί η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, δημοσιοποιώντας μια λίστα ερωταπαντήσεων. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγια αποτελεί έναν πρώτο πλοηγό του νόμου και συντάχθηκε από την αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή NPLs σε συνεργασία με τις τράπεζες μέλη και τα αρμόδια στελέχη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών:

Βασικά στοιχεία της διαδικασίας - Προϋποθέσεις υπαγωγής

1. Τι είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων;

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί μια νέα εξωδικαστική κατά βάση συλλογική διαδικασία ρύθμισης και διευθέτησης των οφειλών επιχειρήσεων. Με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, όπως προβλέπεται στον Ν. 4469/2017 (ΦΕΚΑ 62/3.5.2017), ρυθμίζεται για πρώτη φορά το σύνολο των χρηματικών υποχρεώσεων βιώσιμων επιχειρήσεων, μέσω της κατάρτισης συμφωνίας ρύθμισης οφειλών με την πλειοψηφία των πιστωτών τους (στους οποίους περιλαμβάνονται τόσο οι ιδιώτες πιστωτές όσο και ο δημόσιος τομέας, δηλ. το Ελληνικό Δημόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.). Η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία υποβάλλεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης ιδιωτικού Χρέους (εφεξής «Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.»), μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί για αυτό τον σκοπό.

2. Ποια πρόσωπα μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού;

Δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής έχουν: Τα νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013, Α’ 167), εφόσον διαθέτουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα (ενδεικτικά Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.). Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου οι ελεύθεροι επαγγελματίες και γενικά κάθε πρόσωπο που δεν διαθέτει πτωχευτική ικανότητα.

3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο Νόμο;

Ο οφειλέτης σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης να έχει:

■■■ θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, στην περίπτωση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα,

■■■ θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή καθαρή θετική θέση (equity), στην περίπτωση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

Περαιτέρω, για να υπαχθούν στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 να συγκεντρώνουν μία τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

■ Να είχαν οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1 η Ιουλίου 2016.

■ Να είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο Ν.Π.Δ.Δ. (περιλαμβανομένων τον Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

■ Ή να είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933

■ Ή να είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων

Περαιτέρω, για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο Νόμο θα πρέπει οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές να υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ.

4. Ποιες προϋποθέσεις θέτει ο Νόμος για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης;

Σκοπός του Νόμου είναι η διάσωση μόνο των βιώσιμων επιχειρήσεων. Από την άποψη αυτή η εξασφάλιση της βιωσιμότητας του οφειλέτη αποτελεί προϋπόθεση για την υπαγωγή στο Νόμο και την επίτευξη συμφωνίας ρύθμισης.

Κατ’ ακολουθία, τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη βιωσιμότητα πρέπει να υποβάλλονται από τον οφειλέτη με την αίτησή του και την περιλαμβανόμενη σε αυτή πρόταση ρύθμισης των οφειλών του.

Κατά τα λοιπά, η βιωσιμότητα της επιχείρησης του οφειλέτη θα ελεγχθεί από τους πιστωτές, οι οποίοι, εφόσον συγκεντρώνουν το 1 /3 του συνόλου των απαιτήσεων, μπορούν να αναθέσουν τον έλεγχο σε εμπειρογνώμονα. Στην περίπτωση που π αιτούσα επιχείρηση έχει συνολικές οφειλές άνω των 2.000.000 ευρώ ή κύκλο εργασιών, κατά την προηγούμενη της υποβολής της αίτησης χρήση, άνω των 2.500.000 ευρώ, ο διορισμός εμπειρογνώμονα είναι υποχρεωτικός.

5. Ποιοι δικαιούνται να εκκινήσουν τη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών;

Ο οφειλέτης, με την υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Το Ελληνικό Δημόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανόμενων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν επίσης να εκκινήσουν τη διαδικασία ως πιστωτές.

Στη δεύτερη περίπτωση η διαδικασία ξεκινάει με την κοινοποίηση στον οφειλέτη (με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με ισοδύναμου τύπου ταχυδρομική επιστολή ή με αυτοπρόσωπη παράδοση) έγγραφης δήλωσης οποιουδήποτε πιστωτή που τον καλεί να υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου, π οποία κοινοποιείται με επιμέλεια του τελευταίου και στην Ε.Γ.Δ.ΤΧ Η αίτηση του οφειλέτη θα πρέπει να υποβληθεί εντός δύο μηνών από την ως άνω κοινοποίηση.

6. Μπορεί να υποβληθεί δεύτερη αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού από την ίδια επιχείρηση;

Όχι. Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και η υποβολή δεύτερης αίτησης από τον ίδιο οφειλέτη αποκλείεται.

7. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση αν έχει τελεστεί ποινικό αδίκημα από τον οφειλέτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης;

Δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση όταν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για:

■ Φοροδιαφυγή, πλην των περιπτώσεων μη απόδοσης φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων.

■ Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία ή απάτη.

Αν ο οφειλέτης είναι εταιρεία ή νομικό πρόσωπο, τα ανωτέρω αδικήματα αρκεί να έχουν τελεστεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο, πχ τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον διαχειριστή και γενικά από κάθε πρόσωπο που είναι εντεταλμένο στη διαχείριση των υποθέσεων του νομικού προσώπου από το καταστατικό, το νόμο ή από δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, η ποινική καταδίκη πρέπει να αφορά σε αξιόποινη πράξη που συνδέεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του νομικού προσώπου, το οποίο ζητεί την ένταξή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

8. Ποιες απαιτήσεις υπάγονται στη ρύθμιση; Προβλέπονται εξαιρέσεις;

Στη ρύθμιση υπάγονται όλες οι χρηματικές απαιτήσεις των πιστωτών της επιχείρησης. Επίσης προβλέπονται στο Νόμο συγκεκριμένες κατηγορίες απαιτήσεων, οι οποίες εξαιρούνται από τη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, όπως αυτές που έχουν δημιουργηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Περαιτέρω, εξαιρούνται οι απαιτήσεις των λεγάμενων “μικρών πιστωτών” της επιχείρησης. Ως μικροί πιστωτές θεωρούνται οι δανειστές της επιχείρησης, με απαιτήσεις οι οποίες: (α) δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάθε πιστωτή το ποσό των 2.000.000 ευρώ και ποσοστό 1,5% του συνολικού χρέους του οφειλέτη, (β) δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 20.000.000 ευρώ και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του οφειλέτη.

Όμως, αν οι απαιτήσεις των μικρών πιστωτών υπερβαίνουν αθροιστικά είτε το ποσό των 20.000.000, είτε συνολικό ποσοστό 15% του χρέους του οφειλέτη, θα συμμετάσχουν στη ρύθμιση οι πιστωτές με τις μεγαλύτερες κατά σειρά απαιτήσεις μέχρι το ως άνω όριο. Για παράδειγμα, αν σε μια επιχείρηση υπάρχουν απαιτήσεις από τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας (λχ. καθυστερούμενα μισθώματα, οφειλές λογαριασμών κοινής ωφέλειας, καθυστερούμενες αποδοχές εργαζομένων), οι οποίες δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 20 εκατ. ευρώ ή το 15% του συνολικού χρέους τους οφειλέτη, οι απαιτήσεις αυτές δεν θα συμμετάσχουν στη διαδικασία και δεν θα δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Αντίθετα, αν οι παραπάνω απαιτήσεις υπερβαίνουν αθροιστικά ένα από τα παραπάνω κριτή ρια (20 εκατ. ευρώ ή 15% του συνολικού χρέους), θα συμμετάσχουν κανονικά οι μεγαλύτερες κατά ποσό απαιτήσεις που υπερβαίνουν το όριο των 20.000.000 ευρώ ή το ποσοστό του 15% του συνολικού χρέους της επιχείρησης.

Τέλος, δεν μπορούν να ρυθμιστούν στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού οι απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Οι εξαιρούμενες απαιτήσεις πιστωτών: (α) δεν συμμετέχουν στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, ούτε λαμβάνουν σχετική πρόσκληση για να συμμετάσχουν, (β) δεν συμμετέχουν στην απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται για την επίτευξη συμφωνίας, (γ) δεν ρυθμίζονται με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών που καταρτίζεται μεταξύ του οφειλέτη και της πλειοψηφίας των πιστωτών.

9. Προβλέπεται υποχρέωση των πιστωτών να συμμετάσχουν στη διαδικασία;

Δεν προβλέπεται υποχρέωση των πιστωτών να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών έχει συναινετικό χαρακτήρα και στηρίζεται στην κοινή βούληση οφειλέτη και πιστωτών να ρυθμίσουν τις οφειλές της επιχείρησης. Συνεπώς, οι πιστωτές έχουν τη διακριτική ευχέρεια να συμμετάσχουν στη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα της επιχείρησης του οφειλέτη και τις συνέπειες που θα είχε για αυτούς μια ενδεχόμενη συμφωνία για την αναδιάρθρωση των οφειλών του

10. Είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στη διαδικασία ένας ελάχιστος αριθμός πιστωτών;

Για να προχωρήσει η διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης, ο Νόμος θέτει ως προϋπόθεση ένα ελάχιστο ποσοστό απαρτίας πιστωτών, το οποίο ανέρχεται σε 50% των συνολικών απαιτήσεων έναντι της επιχείρησης.

Ωστόσο, αν εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στη διαδικασία πιστωτές που εκπροσωπούν το 50% των απαιτήσεων της επιχείρησης, η διαδικασία προχωρά κανονικά και υπάρχει το ενδεχόμενο κατάρτισης δεσμευτικής συμφωνίας ακόμα και για τις απαιτήσεις πιστωτών που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία.

Για τον υπολογισμό της ως άνω απαρτίας δεν λαμβάνονται υπόψη απαιτήσεις προσώπων συνδεδεμένων με τον οφειλέτη (ενδεικτικά: σύζυγοι, συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του δευτέρου βαθμού, ελέγχοντες μέτοχοι νομικών προσώπων). Επίσης, δεν λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις που εξαιρούνται από τη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Ειδικά, πάντως, για τις απαιτήσεις των συνδεδεμένων προσώπων με τον οφειλέτη, διευκρινίζεται ότι αυτές δεν συμμετέχουν στην απαρτία, αλλά μπορούν να ρυθμίζονται με τη σύμβαση αναδιαρθρώσεις οφειλών.

 

Αναγκαστικά μέτρα

Προβλέπεται στον Νόμο αναστολή λήψης μέτρων ατομικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του οφειλέτη;

Ναι. Εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα της αίτησης, από το χρονικό σημείο της αποστολής της πρόσκλησης συμμετοχής στη διαδικασία από τον συντονιστή στους πιστωτές και για διάστημα εβδομήντα ημερών αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου. Η ως άνω αναστολή δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα τεσσάρων επιπλέον μηνών, με την υποβολή αίτησης του οφειλέτη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας του.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της αναστολής αποτελεί η συναίνεση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών, η οποία παρέχεται είτε εγγράφως, είτε προφορικά με δήλωσή τους στο ακροατήριο.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η ως άνω αναστολή αίρεται αυτοδικαίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: ϊ. η διαδικασία περαιωθεί ως άκαρπη είτε λόγω έλλειψης απαρτίας είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ή ίτ ληφθεί σχετική απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών.

Τέλος, σημειώνεται ότι κάθε πιστωτή ς δύναται να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας εντός της οποίας έχει έδρα ο οφειλέτης την πρόωρη παύση της αναστολής, εφόσον πιθανολογείται όη η αναστολή εκτέλεσης θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα πιστωτή. Αν την αίτηση συνυπογράφει η πλειοψηφία των πιστωτών, το δικάζον Δικαστήριο κάνει υποχρεωτικώς δεκτή την αίτηση.

 

Η υποβολή αίτησης εκ μέρους ίου οφειλέτη και η εξέλιξη της διαδικασίας

1. Που υποβάλλεται η αίτηση του οφειλέτη; Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), με χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (βλ. άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 4469/2017). Δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή της αιτήσεως σε Τραπεζικό Κατάστημα ή στην έδρα Πιστωτικού Ιδρύματος ή η επίδοσή της με δικαστικό επιμελητή.

2. Ποιο είναι το ελάχιστο περιεχόμενο της αίτησης του οφειλέτη; Η αίτηση του οφειλέτη περιέχει υποχρεωτικά στοιχεία που εξατομικεύουν την επιχείρηση, προσδιορίζουν την οικονομική κατάσταση αυτής και αναπτύσσουν τις προοπτικές της.

Πέραν αυτών με την αίτησή του ο οφειλέτης πρέπει να συνυποβάλει:

■ Κατάλογο όλων των πιστωτών του με πλήρη στοιχεία, των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή

■ Την πρόταση της επιχείρησης για τον τρόπο ρύθμισης των χρεών της

Συγκεκριμένα, ο οφειλέτης θα πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό που είναι σε θέση να καταβάλει σε μηνιαία ή ετήσια βάση για την αποπληρωμή των οφειλών του, με βάση τα εκτιμώμενα έσοδα και έξοδα κατά τις επόμενες τρεις τουλάχιστον χρήσεις. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του οφειλέτη ως προς την ύπαρξη μιας τουλάχιστον χρήσης με λειτουργική κερδοφορία.

Την πληρότητα της αιτήσεως εξετάζει ο συντονιστής που ορίζεται από την ΕΓΔΙΧ, αλλά η τελική και ουσιαστική αξιολόγηση της αιτήσεως γίνεται από τους συμμετέχοντες πιστωτές.

3. Ποια δικαιολογητικά συνοδεύουν την αίτηση;

Με την αίτηση συνυποβάλλονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία:

■ Κατάλογος όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του

■ Πλήρης περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη

■ Πλήρη στοιχεία για κάθε συνοφειλέτη (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)

■ Δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε ετών πριν από την υποβολή της αίτησης

■ Στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη με ημερομηνία σύστασης μεταγενέστερη της 1ης Ιανουάριου 2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 1 η Ιανουάριου 2012

■ Κατάλογος των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν

■ Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1 ) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών

■ Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών

■ Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών

■ Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται σχετική υποχρέωση υποβολής

■ Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους

■ Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους

■ Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της

■ Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

■ Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τελευταίων πέντε περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση

■ Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του

■ Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες

■ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη (ή του πρόεδρου κ.α.)

■ Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο

■ Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο

■ Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο

4.  Προβλέπεται άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου;

Ναι.

5. Τι ισχύει για τους συνοφειλέτες και τους εγγυητές; Είναι υποχρεωμένοι να συνυποβάλουν αίτηση ρύθμισης από κοινού με τον οφειλέτη οι συνυπόχρεοι έναντι συγκεκριμένου πιστωτή;

Εάν δεν συνυποβληθεί αίτηση από έναν η περισσότερους συνοφειλέτες (-εγγυητές), η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης μπορεί να προχωρήσει μόνον εφόσον συναινεί ο πιστωτής υπέρ του οποίου έχει παρασχεθεί η εγγύηση και γενικά υπάρχει συνοφειλέτης. Αν υπάρχουν περισσότεροι πιστωτές, υπέρ των οποίων ευθύνεται ο συγκεκριμένος συνοφειλέτης, θα πρέπει να συμφωνήσουν οι πιστωτές με την πλειοψηφία των απαιτήσεων για τις οποίες έχει δοθεί εγγύηση.

Σε κάθε περίπτωση και οι συνοφειλέτες είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν πλήρη στοιχεία αναφορικά με την περιουσιακή τους κατάσταση και την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών τους στοιχείων.

6. Ποια είναι τα βασικά βήματα της διαδικασίας;

Τα στάδια της ηλεκτρονικής διαδικασίας είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:

Στάδιο 1ο: Εντός δύο εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης ορίζεται ο συντονιστής αυτόματα από το σύστημα της ΕΓΔΙΧ, που πρέπει να βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα της κατοικίας ή έδρας του οφειλέτη.

Στάδιο 2ο: Παρέχεται προθεσμία τεσσάρων επίσης εργασίμων ημερών στον συντονιστή για να αποποιηθεί το διορισμό του.

Στάδιο 3ο: Εάν ο συντονιστής δεν αποποιηθεί τον διορισμό του εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θεωρείται ότι τον αποδέχθηκε και η ΕΓΔΙΧ τού κοινοποιεί ηλεκτρονικά mv αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα.

Στάδιο 4ο: Ο συντονιστής ειδοποιεί την ΕΓΔΙΧ για την ανάληψη των καθηκόντων του, ελέγχει την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα και εάν δεν είναι πλήρη ζητά από τον οφειλέτη τη συμπλήρωσή τους, που πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες.

Στάδιο 5ο: Μόλις ο συντονιστής διαπιστώσει ότι ο φάκελος είναι πλήρης, κοινοποιεί εντός δυο ημερών απόσπασμα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές που αναφέρονται σε αυτή.

Στάδιο 6ο: Αν ένας ή περισσότεροι συνοφείλέτες του αιτούντος δεν συνυποβάλουν την αίτηση, ο συντονιστής πριν από την κοινοποίηση του αποσπάσματος κατά τα ανωτέρω ειδοποιεί τον πιστωτή ή τους πιστωτές έναντι των οποίων ευθύνονται οι συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν την αίτηση και τους καλεί εντός πέντε ημερών να δηλώσουν αν συναινούν στην έναρξη της διαδικασίας με το δεδομένο αυτό. Εάν ο πιστωτής ή οι πιστωτές έναντι των οποίων υπάρχει συνοφειλέτης (που δεν έχει υποβάλει αίτηση) συμφωνήσουν να προχωρήσει και χωρίς τον συνοφειλέτη η διαδικασία, τότε η διαδικασία συνεχίζεται και με αυτούς.

Εάν διαφωνήσουν, τότε ο συντονιστής ενημερώνει σχετικά τον οφειλέτη και τάσσει προθεσμία πέντε ημερών για να τροποποιήσει την υποβληθείσα πρόταση αναδιάρθρωσης των οφειλών του.

Εάν τελικά δεν υποβληθεί αίτηση από συνοφειλέτη και δεν συναινούν να προχωρήσουν χωρίς αυτόν οι δανειστές έναντι των οποίων αυτός ευθύνεται η διαδικασία (απαρτία και διαπραγμάτευση) γίνεται μεταξύ οφειλέτη και λοιπών πιστωτών και οι απαιτήσεις των μη συναινούντων δανειστών δεν ρυθμίζονται.

Στάδιο 7ο: Οι πιστωτές σε δέκα ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης γνωστοποιούν στον συντονιστή τη δήλωσή τους ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία και υποβάλλουν επίσης ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη τη δήλωση εμπιστευτικότητας.

Στάδιο 8ο: Μετά τη λήξη των δέκα ημερών ο συντονιστής διαπιστώνει εάν υπάρχει απαρτία. Εάν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν έχει επιτευχθεί απαρτία η διαδικασία θεωρείται άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας.

Στάδιο 9ο: Εάν υπάρχει απαρτία, τότε αρχίζει π διαδικασία διαπραγμάτευσης από τον συντονιστή, που αποστέλλει στους πιστωτές όλα τα δικαιολογητικά, που έχει υποβάλει με την αίτησή του ο οφειλέτης.

Στάδιο 10ο: Εάν δεν διοριστεί εμπειρογνώμονας (στην περίπτωση της μικρής επιχείρησης), τάσσεται από τον συντονιστή στους δανειστές προθεσμία ενός (1) μήνα για την αποστολή αντιπροτάσεων.

Στάδιο 11ο: Εάν υποβληθεί αίτημα διορισμού εμπειρογνώμονα από συμμετέχοντες πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του 1/3 των απαιτήσεων {προαιρετικός διορισμός, μικρή επιχείρηση) ή πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση οπότε ο διορισμός του εμπειρογνώμονα είναι υποχρεωτικός, προβλέπεται και πάλι προθεσμία ενός (1) μήνα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής εμπειρογνώμονα.

Στάδιο 12ο: Στην περίπτωση που διοριστεί εμπειρογνώμονας, είτε πρόκειται για μικρή είτε για μεγάλη επιχείρηση, υποβάλλεται από αυτόν εντός 30 εργάσιμων ημερών από τον διορισμό του και κατόπιν της παραλαβής του συνόλου των απαιτούμενων εγγράφων προς τον συντονιστή η έκθεση αξιολόγησης της βιωσιμότητας του οφειλέτη και το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον του είχε ανατεθεί η εκπόνησή του.

Στάδιο 13ο:Το σχέδιο αναδιάρθρωσης και η έκθεση βιωσιμότητας κοινοποιούνται από τον συντονιστή προς τον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές και, αν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, τίθεται προθεσμία δυο μηνών από το χρονικό σημείο που έλαβε χώρα η τελευταία κοινοποίηση προκείμενου να ληφθεί απόφαση επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών ή να αποσταλούν αντιπροτάσεις από τους πιστωτές.

Στάδιο 14ο: Από τον χρόνο που θα συγκεντρωθούν οι αντιπροτάσεις των πιστωτών, συζητούνται από κοινού και με τον οφειλέτη και μπορούν να διατυπωθούν παρατηρήσεις από όλους εντός 15 ημερών.

Στάδιο 15ο: Εντός 10 ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας ο οφειλέτης δηλώνει ποια ή ποιες αντιπροτάσεις αποδέχεται και αυτές τίθενται σε ψηφοφορία. Υιοθετείται η αντιπρόταση που συγκεντρώνει το 60% του συνόλου των απαιτήσεων των συμμετεχόντων πιστωτών, στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνεται το 40% των εμπράγματος ασφαλισμένων απαιτήσεων. Εάν δεν υπάρχει αντιπρόταση ή καμία δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία ή το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών που εκπονήθηκε από τον εμπειρογνώμονα δεν εγκρίθηκε από τον οφειλέτη, σε ψηφοφορία τίθεται η πρόταση του οφειλέτη που χρειάζεται και αυτή την ως άνω πλειοψηφία.

Στάδιο 16ο: Υπογράφεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία και με ηλεκτρονικά μέσα, διαφορετικά υπογράφεται πρακτικό αποτυχίας.

Στάδιο 17ο: Μετά την υπογραφή της συμβάσεως αναδιάρθρωσης ο οφειλέτης ή οποιοσδήποτε συμμετέχων πιστωτής μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο (Πολυμελές Πρωτοδικείο, διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) την επικύρωση της συμφωνίας.

7. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του συντονιστή στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών; 0 συντονιστής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συντονιστών, αποτελεί ανεξάρτητο τρίτο, ο οποίος διορίζεται αυτοματοποιημένα από την ΕΓΔΙΧ, με βασική αρμοδιότητα τον συντονισμό και την πρόοδο της διαδικασίας. Ο συντονιστής έχει τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες:

■ Ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων

■ Προσκαλεί τους πιστωτές να συμμετάσχουν στη διαδικασία, συντονίζει και επιμελείται την επικοινωνία του οφειλέτη και των πιστωτών στο πλαίσιο της διαδικασίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού

■ Ελέγχει την επίτευξη των απαιτούμενων ποσοστών απαρτίας και πλειοψηφίας απαιτήσεων που απαιτεί ο Νόμος για την κατάρτιση συμφωνίας

■ Συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας, εφόσον αυτή αποβεί άκαρπη (λ.χ. επειδή δεν υπήρξε το απαιτούμενο ποσοστό απαρτίας)

■ Μεριμνά για την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών από την πλειοψηφία των πιστωτών και τον οφειλέτη

■. Παρέχει διαβεβαίωση ότι κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης των πιστωτών τηρήθηκαν οι διατάξεις του Νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων

8.Ο Νόμος παρέχει στους πιστωτές το δικαίωμα να ζητήσουν από τον οφειλέτη πρόσθετες πληροφορίες ή πρόσθετα στοιχεία;

Ναι. Κάθε πιστωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία από τον οφειλέτη, εφόσον αυτά σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Η επιχείρηση είναι πάντοτε υποχρεωμένη να χορηγεί τα επιπλέον ζητούμενα στοιχεία αν το σχετικό αίτημα υποβληθεί από πιστωτές που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο του 25% ή στην περίπτωση που δεν τίθενται ζητήματα προστασίας επιχειρηματικού απορρήτου, με μόνη προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που ζητούνται σχετίζονται με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

 

Τι ισχύει για εγγυητές

Ποια είναι τα αποτελέσματα της σύμβασης αναδιάρθρωσης για τους εγγυητές; Το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4469/2017 ορίζει τα ακόλουθα: «Κάθε ρύθμιση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ευνοϊκή για τον οφειλέτη ισχύει υπέρ κάθε συνοφειλέτη, μη εγγυητή, που έχει συνυποβάλει αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4, και υπέρ κάθε εγγυητή που έχει παράσχει εγγύηση για ρυθμιζόμενη με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών απαίτηση».

Με την ανωτέρω διάταξη, ορίζεται ότι κάθε ευνοϊκή ρύθμιση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών (λ.χ. απομείωση, επιμήκυνση, παράταση αποπληρωμής) ισχύει και για τον εγγυητή. Εμμέσως, η διάταξη επιβεβαιώνει ότι η εγγύηση ακολουθεί πλέον τη ρυθμισμένη απαίτηση, όπως διαμορφώθηκε με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

Ο πιστωτής, προκειμένου να διατηρήσει τα δικαιώματά του κατά του εγγυητή μπορεί να επιλέξει να μη συμμετάσχει στη σύμβαση, εάν ο εγγυητής δεν έχει συνυποβάλει την αίτηση. Προϋπόθεση για να υπάρξει ευνοϊκή ρύθμιση υπέρ του εγγυητή που δεν έχει συνυποβάλει την αίτηση είναι η παροχή συναίνεσης από την πλειοψηφία των απαιτήσεων που ασφαλίζονται με την εγγύηση. Αν δεν υπάρξει τέτοια συναίνεση, η απαίτηση δεν ρυθμίζεται με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης όχι μόνο έναντι του εγγυητή, αλλά και έναντι του οφειλέτη.

Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη απαίτηση: (α) δεν προσμετράται στον σχηματισμό απαρτίας, (β) δεν εμπίπτει στην αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, (γ) δεν αποτελεί περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

 

Η κατάρτιση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και οι κανόνες που τη διέπουν

1. Ποια είναι η απαραίτητη πλειοψηφώ πιστωτών για την κατάρτιση σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών;

Η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών καταρτίζεται με βάση συγκεκριμένη πρόταση ρύθμισης που υποβάλλει ο οφειλέτης ή με βάση αντιπροτάσεις που υποβάλλουν οι πιστωτές. Για την έγκριση συγκεκριμένης πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη ποσοστού τουλάχιστον 60% (3/5) επί του συνόλου των απαιτήσεων των συμμετεχόντων πιστωτών (δηλαδή μεταξύ των πιστωτών, που έχουν σχηματίσει απαρτία), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποσοστό 40% (2/5) επί του συνόλου των απαιτήσεων που εξασφαλίζονται με ειδικό προνόμιο πάνω σε περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης (υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, ενέχυρο ή άλλο ειδικό προνόμιο) [βλ. άρθρο 8 παρ. 8 του Ν. 4469/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. ζ’ & η’]. Αν εγκριθεί η πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών με τα παραπάνω ποσοστά πλειοψηφίας, η σχετική σύμβαση υπογράφεται μεταξύ του οφειλέτη και των συναινούντων πιστωτών.

2. Δεσμεύονται οι πιστωτές που διαφωνούν με τη συμφωνία αναδιάρθρωσης;

Αν η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών συγκέντρωσα την ανωτέρω πλειοψηφία (60%/40%) δεσμεύει όλους τους πιστωτές που έλαβαν μέρος στη διαδικασία, έστω και αν διαφώνησαν με την πρόταση ρύθμισης που ψηφίστηκε. Αν η σύμβαση στη συνέχεια επικυρωθεί από το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας του οφειλέτη, δεσμεύει όλους τους πιστωτές.

3. Προβλέπονται στο Νόμο κανόνες για τα ελάχιστα ποσά που πρέπει να λαμβάνει κάθε πιστωτής από τη συμφωνία αναδιάρθρωσης οφειλών;

Καταρχήν, ο οφειλέτης και η πλειοψηφία των πιστωτών μπορούν να διαμορφώσουν το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης, καθορίζοντας ελεύθερα το περιεχόμενο της ρύθμισης. Επομένως, ισχύει π αρχή της συμβατικής ελευθερίας των συμβαλλομένων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Νόμο, οι όροι της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιονδήποτε πιστωτή σε χειρότερη οικονομική θέση, σε σύγκριση με αυτή που θα βρισκόταν σε περίπτωση αναγκαστικής ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Πρόκειται για την αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών.

Αντίστοιχη θα πρέπει να είναι η ρύθμιση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης οφειλών για τους πιστωτές που δεν διαθέτουν εμπράγματη εξασφάλιση.

4. Προβλέπονται στο Νόμο ειδικές προϋποθέσεις για τη ρύθμιση οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης;

Οποιαδήποτε συμφωνία ρύθμισης των χρεών της επιχείρησης προς το Ελληνικό Δημόσιο (που εκπροσωπείται στο πλαίσιο του παρόντος Νόμου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ΑΑ.Δ.Ε.) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (που εκπροσωπούνται στο πλαίσιο του παρόντος Νόμου από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, Κ.ΕΑ.Ο.) πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

■ Δεν επιτρέπεται να προβλέπει την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε περισσότερες από 120 μηνιαίες δόσεις

■ Δεν μπορεί να προβλέπει την τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ανά χρονικά διαστήματα που υπερβαίνουν το μήνα

■ Δεν επιτρέπεται να προβλέπει την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των 50 ευρώ

■ Δεν επιτρέπεται να προβλέπει περίοδο χάριτος

■ Δεν επιτρέπεται να προβλέπει ικανοποίηση απαιτήσεων του με άλλα ανταλλάγματα, αντί χρηματικού ποσού

Ειδικότερους κανόνες περιλαμβάνει εν προκειμένω το άρθρο 15 παρ. 6 του Ν. 4469/2017 για συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο που δεν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Για το Ελληνικό Δημόσιο, ως «βασική οφειλή» νοείται το ποσό της οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε, χωρίς τους τόκους ή τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που την επιβαρύνουν, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) ή τον Κ.Ε.Δ.Ε. (βλ. άρθρο 15 παρ. 12 Ν. 4469/2017). Εφόσον η βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες (βλ. άρθρο 15 παρ. 6 Ν. 4469/2017):

■ για βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ, η αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής θα γίνεται κατ’ ανώτατο όριο σε 36 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50 ευρώ και χωρίς τη δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού

■ για βασικές οφειλές από 3.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ, η αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής θα γίνεται κατ’ ανώτατο όριο σε 120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50 ευρώ και χωρίς τη δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής

Στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών που καταρτίζεται στο πλαίσιο του Ν.4469/2017 εντάσσονται οφειλές προς τον Ε.Φ.Κ.Α. που γεννήθηκαν μέχρι 31.12.2016 και είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης βεβαιωμένες σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον άρθρο 101 Ν. 4172/2013, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι προσαυξήσεις ή τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής. Επιπλέον, ο Νόμος περιέχει εν μέρει διαφορετικές ρυθμίσεις, ανάλογα με το αν το χρέος υφίσταται προς το Δημόσιο ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικότερο χαρακτήρα κάθε φορέα.

Υφιστάμενες ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τους Ν.4152/2013, Ν. 4174/2013, Ν. 4305/2014 και Ν. 4321/2015, εντάσσονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έγκρισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

5. Προβλέπεται ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο για την αντιπρόταση που υποβάλλει ο πιστωτής στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης;

Ναι. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 4469/2017, η αντιπρόταση του πιστωτή πρέπει να περιέχει τουλάχιστον:

■ Βασικά συμπεράσματα σχετικά με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης του οφειλέτη

■ Την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνοφειλετών που τυχόν έχουν συνυποβάλει την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, εφόσον ο πιστωτής που υποβάλλει την αντιπρόταση δεν συναινεί με την αξία ρευστοποίησης που έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες

■ Τα ποσά που προτείνεται να καταβάλει ο οφειλέτης για την αποπληρωμή των οφειλών του, καθώς και το ποσό που προτείνεται να καταβάλουν οι συνοφειλέτες που έχουν συνυποβάλει αίτηση για την αποπληρωμή των οφειλών για τις οποίες ευθύνονται, εφόσον ο πιστωτής που υποβάλλει την αντιπρόταση δεν συναινεί με τα ποσά που προ τάθηκαν από τον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες

■ Το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε κάθε πιστωτή με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών και τους λοιπούς κανόνες του άρθρου 9 Ν. 4469/2017, καθώς και τους υποχρεωτικούς κανόνες για τη ρύθμιση των οφειλών προς δημόσιους φορείς βάσει του άρθρου 15 Ν. 4469/2017

Μάλιστα, το άρθρο 8 παρ. 5 περ. δ’ Ν.4469/2017 ορίζει ότι στην αντιπρόταση του πιστωτή πρέπει να επισυνάπτεται πίνακας κατάταξης για τη διανομή των ανωτέρω ποσών.

6. Ποιες είναι οι συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης της συμφωνίας αναδιάρθρωσης οφειλών από την επιχείρηση; Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει προς οποιονδήποτε πιστωτή τα ποσά που οφείλονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών, ο πιστωτής δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της συμφωνίας ως προς όλους, καταθέτοντας αίτηση στο δικαστήριο που επικύρωσε τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Αν η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών δεν έχει επικυρωθεί, η αίτηση ακύρωσης κατατίθεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει έδρα ο οφειλέτης. Με την ακύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών αναβιώνουν οι απαιτήσεις των πιστωτών κατά του οφειλέτη και των συνοφειλετών, ως είχαν πριν από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Ποσά που καταβλήθηκαν σε εκτέλεση της σύμβασης αναδιάρθρωσης αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν.

Αναφορικά με τις ρυθμισμένες οφειλές προς το Δημόσιο, σημειώνεται ότι μη καταβολή προς αυτό ποσών που ισούνται με το άθροισμα τριών μηνιαίων δόσεων οδηγεί σε ακύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

Τέλος, η ακύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών αποτελεί μαχητό τεκμήριο για την παύση πληρωμών του οφειλέτη. Συνεπώς, ο τελευταίος θα μπορεί πλέον να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από πιστωτή ή πιστωτές της επιχείρησης.

7. Προβλέπεται στο Νόμο διαδικασία επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών; Στο Νόμο προβλέπεται προαιρετική διαδικασία δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, που εκκινεί με πρωτοβουλία του οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή και την κατάθεση σχετικής αίτησης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει έδρα ο οφειλέτης. Πάντως, η δικαστική επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών είναι απαραίτητη για να επέλθει η νομική δέσμευση των μη συμβαλλόμενων πιστωτών. Η υπόθεση εκδικάζεται κατά τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Πάντως, όπως υπογραμμίζεται και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου ανεξάρτητα από τη διαδικασία δικαστικής επικύρωσης, ο οφειλέτης είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί στους όρους της ρύθμισης αμέσως μετά την υπογραφή της συμβάσεως.

Με την κατάθεση της αίτησης συνυποβάλλονται στη γραμματεία του Δικαστηρίου τα ακόλουθα διαδικαστικά έγγραφα της εξωδικαστικής διαδικασίας:

i. Αντίγραφο της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

ii. Πρακτικό περαίωσης της διαδικασίας, το οποίο συντάσσεται από τον συντονιστή.

iii. Αποδεικτικά της κλήτευσης των πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7.

iν. Αντίγραφο της αίτησης του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, μαζί με το σύνολο των συνοδευτικών της εγγράφων, καθώς και όσων εγγράφων προσκομίσθηκαν στη συνέχεια κατόπιν αιτήματος συμμετεχόντων στη διαδικασία πιστωτών,

ν. Έκθεση αξιολόγησης της βιωσιμότητας του οφειλέτη, αν έχει εκπονηθεί.

νi. Ενστάσεις των συμμετεχόντων πιστωτών που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

Σημειώνεται ότι οποιοσδήποτε θεμελιώνει έννομο συμφέρον μπορεί να λάβει από τη γραμματεία του Δικαστηρίου αντίγραφο της κατατεθείσας αίτησης επικύρωσης και των ανωτέρω συνοδευτικών της εγγράφων. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά μπορούν να ελεγχθούν και από μη συμβαλλόμενους στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών πιστωτές

Η έκταση του ελέγχου της συμφωνίας που ασκείται από το Δικαστήριο είναι περιορισμένη και δεν εκτείνεται σε έλεγχο σκοπιμότητας. Στο Νόμο καθορίζονται ρητά οι περιπτώσεις που εκδίδεται απορριπτική απόφαση από το Δικαστήριο ως ακολούθως:

i. Παραβίαση των υποχρεωτικών κανόνων που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 15 του Νόμου.

ii. Παραβίαση λοιπών κανόνων της διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η βλάβη που προκλήθηκε από την εν λόγω παραβίαση σε συμμετέχοντα ή μη συμμετέχοντα πιστωτή δεν μπορεί να αποκατασταθεί με άλλο τρόπο.

iii. Μη κλήτευση στη διαδικασία διαπραγμάτευσης πιστωτών οι απαιτήσεις των οποίων αντιστοιχούν σε ποσοστό απαιτήσεων ικανό να ανατρέψει τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών,

iv. Σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι ο οφειλέτης δεν εκπληρώνει τις χρηματικές υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται στην υπό επικύρωση σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

v. Σε περίπτωση που μη συμβαλλόμενοι πιστωτές αμφισβητούν το ποσό της απαίτησής τους, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί από τον οφειλέτη, τον συντονιστή ή τον εμπειρογνώμονα, και προκύπτει ότι το μέρος της απαίτησης που αμφισβητείται αντιστοιχεί σε ποσοστό επί του συνόλου των απαιτήσεων ικανό να ανατρέψει τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και αποδεικνύεται εκ μέρους του Δικαστηρίου η βασιμότητα της αξίωσης του πιστωτή σε ό,τι αφορά στο αμφισβητούμενο αυτής.

Αν δεν συντρέχει κάποια εκ των ανωτέρω περιπτώσεων, η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών επικυρώνεται από το Δικαστήριο. Η απόφαση για την επικύρωση αποτελεί τίτλο εκτελεστό, καταλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων του οφειλέτη που ρυθμίζονται με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών και δεσμεύει τον οφειλέτη και το σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους στη διαδικασία διαπραγμάτευσης ή στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών

Τέλος, αναφορικά με το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επικύρωσης προβλέπεται ότι η συζήτηση της αίτησης για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών προσδιορίζεται εντός δύο μηνών από την κατάθεση της αίτησης και η απόφαση του Δικαστηρίου δημοσιεύεται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της συζήτησης .

8. Προβλέπεται στο Νόμο αναστολή λήψης μέτρων ατομικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του οφειλέτη μετά την κατάθεση της αίτησης για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

Ναι. Από το χρονικό σημείο της κατάθεσης της αίτησης για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και έως ότου εκδοθεί η σχετική απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης στο πλαίσιο της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

Μόνη εξαίρεση από την ανωτέρω αναστολή αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η λήψη ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη προβλέπεται στην ίδια τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών (λχ. εγγραφή προσημείωσης υπoθήκης), καθώς και η περίπτωση κατά την οποία με τη λήψη του ασφαλιστικού μέτρου επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης, η οποία δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσής της. Στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή η λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

Τέλος, αναφορικά με τις περιπτώσεις εκκρεμούς διαδικασίας διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης προβλέπεται ότι το ανασταλτικό αποτέλεσμα δεν επέρχεται με μόνη την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, αλλά με την κοινοποίηση στα όργανα εκτέλεσης της εν λόγω αίτησης.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°