Οδηγίες για «χτίσιμο» e – αφορολόγητου

Πέμπτη 26 Απριλίου 2018
Οδηγίες για «χτίσιμο» e – αφορολόγητου

Τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στους κωδικούς 049-050 του πίνακα 7 της φετινής φορολογικής δήλωσης ποσά δαπανών για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών που εξοφλήθηκαν το 2017 μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) αλλά δεν συνυπολογίστηκαν στα στοιχεία των πληρωμών με κάρτες για τέτοιου είδους αγορές, τα οποία απέστειλαν οι τράπεζες, ηλεκτρονικά, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έχει κάθε μισθωτός, συνταξιούχος και κατ’ επάγγελμα αγρότης, προκειμένου να εξασφαλίσει μείωση φόρου εισοδήματος έως 1.900-2.100 ευρώ, η οποία ισοδύναμει με ετήσιο αφορολόγητο όριο 8.636-9.545 ευρώ.

Κάθε φορολογούμενος αυτών των κατηγοριών μπορεί να διαμορφώσει το συνολικό ποσό που θα συμπεριλάβει στους κωδικούς 049-050 της δήλωσής του σύμφωνα με το πραγματικό ύψος των δαπανών που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του 2017, δηλαδή ακόμη και σε υψηλότερο επίπεδο από το άθροισμα των ποσών που γνωστοποίησαν οι τράπεζες στην ΑΑΔΕ και τα οποία εμφανίζονται σε αναδυόμενο πίνακα κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση του βασικού εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Προϋπόθεση είναι να έχει στη διάθεσή του κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο το οποίο θα αποτυπώνει το επιπλέον ποσό δαπανών το οποίο συμπεριελήφθη στους κωδικούς 0494)50, πέραν αυτού που γνωστοποίησαν οι ίδιες οι τράπεζες.

Οι επιπλέον δαπάνες που μπορεί να δηλώσει ο φορολογούμενος αφορούν κυρίως σε συναλλαγές αγορών αγαθών ή λήψης υπηρεσιών που εξοφλήθηκαν μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, με μεταφορές ποσών από τον λογαριασμό του φορολογούμενου σε λογαριασμούς επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι δεν έχουν δηλωθεί μέχρι και σήμερα ως «επαγγελματικοί» στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/epaggeknatikos-logariasmos>) Γενικά, η συμπλήρωση των κωδικών της φετινής δήλωσης για τις δαπάνες που διασφαλίζουν μείωση φόρου εισοδήματος έχει ορισμένα «μυστικά» τα οποία αποκαλύπτει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών στους φορολογούμενους μέσω ενός μίνι φορολογικού οδηγού ερωτήσεων και απαντήσεων τον οποίο εξέδωσε και αντίρρηση στην ιστοσελίδα της (wwwhba.gr).

Η ΕΕΓ, μέσω του οδηγού αυτού, δίνει απαντήσεις στις πέντε πιο συχνές ερωτήσεις για τα θέματα που άπτονται της μείωσης του φόρου εισοδήματος με βάση τις δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών οι οποίες έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε μισθωτός, συνταξιούχος και κατ’ επάγγελμα αγρότης φορολογούμενος ηλικίας κάτω των 70 ετών, που δεν υπάγεται σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες για τις οποίες ισχύουν εξαιρέσεις, οφείλει φέτος να συμπληρώσει είτε στον κωδικό 049 είτε στον κωδικό 050 του πίνακα 7 της φετινής φορολογικής δήλωσης το συνολικό ποσό των δαπανών για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών που εξόφλησε το 2017 μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής προκειμένου να διασφαλίσει τη μείωση του ετήσιου φόρου που αναλογεί στο εισόδημά του μέχρι ποσού 1.900-2.100 ευρώ ή αλλιώς για να εξασφαλίσει αφορολόγητο όριο εισοδήματος έως 8.636-9.545 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του.

Το ποσό της δαπάνης που θα δηλωθεί θα πρέπει να καλύπτει ποσοστό κυμαινόμενο από 10%-18,75% επί του ετησίου φορολογητέου -δηλούμενου ή τεκμαρτού- εισοδήματος του, αναλόγως του ύψους του εισοδήματος αυτού, ώστε να κατοχυρωθεί πλήρως το δικαίωμα της μείωσης του φόρου. Ειδικότερα, για την κατοχύρωση του δικαιώματος έκπτωσης φόρου το ποσό που θα αναγραφεί στον κωδικό 049 ή 050 του πίνακα 7 της φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να καλύπτει:

■ το 10% του τμήματος του ετησίου εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ

■ το 15% του τμήματος του ετησίου εισοδήματος από τα 10.001 έως 30.000 ευρώ

■ το 20% του τμήματος του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 30.000 ευρώ

Το ποσό της δαπάνης που θα δηλωθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ

Σε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου συνολικού ποσοστού επί του ετησίου εισοδήματος με δαπάνες εξοφληθείσες με πλαστικό χρήμα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, το ακάλυπτο ποσό θα φορολογείται με 22%.

Για παράδειγμα, αν το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ενός άγαμου μισθωτού εργαζόμενου χωρίς παιδιά είναι 15.000 ευρώ, τότε το ποσό της δαπάνης που έπρεπε να έχει πραγματοποιήσει το 2017 με πλαστικό χρήμα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για να δικαιούται το σύνολο της μείωσης φόρου των 1.900 ευρώ ισούται με το 10% των πρώτων 10.000  ευρώ του εισοδήματος του και με το 15% των υπολοίπων 5.000 ευρώ του εισοδήματος του, δηλαδή ανέρχεται στο ποσό των 1.750 ευρώ (10% X 10.000 ευρώ +15% X 5.000 ευρώ). Αν ο φορολογούμενος αυτός πραγματοποίησε το 2017 δαπάνες με πλαστικό χρήμα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ύψους μόλις 1.000 ευρώ, τότε για την ακάλυπτη διαφορά των 750 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον φόρο 22%, δηλαδή επιπλέον 165 ευρώ.

Ο οδηγός των τραπεζών

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον μίνι φορολογικό οδηγό της ΕΕΓ, οι συχνότερες ερωτήσεις για τη μείωση του φόρου εισοδήματος με βάση τις δαπάνες που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα και οι αντίστοιχες απαντήσεις έχουν ως εξής:

1. Απέστειλε η τράπεζά μου στην ΑΑΔΕ ης δαπάνες που έχω εξοφλήσει από 1.1 έως 31.12.2017 με ηλεκτρονική μέσα πληρωμής;

Ναι. Οι τράπεζες απέστειλαν στην ΑΑΔΕ τις δαπάνες που έχουν εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, από 1η Ιανουάριου έως 31 Δεκεμβρίου 2017, όλοι οι πελάτες τους φυσικά πρόσωπα.

Ειδικότερα, οι τράπεζες απέστειλαν:

α) Όλες τις συναλλαγές με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες, με εξαίρεση τις προπληρωμένες κάρτες στις οποίες πιστώνεται το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν προς επαγγελματικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις περιπτώσεις των πιστωτικών καρτών εάν η συναλλαγή έχει γίνει σε δόσεις, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία εκκαθάρισης του ποσού της κάθε δόσης.

β) Όλες τις συναλλαγές για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, με χρέωση του τραπεζικού τους λογαριασμού και πίστωση του επαγγελματικού λογαριασμού επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελματία εφόσον ο συγκεκριμένος λογαριασμός έχει δηλωθεί από την επιχείρηση ή τον ελεύθερο επαγγελματία στην ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ που είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikesyperesies/epaggelmatikos-logariasmos>

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των επαγγελματικών λογαριασμών τους.

Ειδικά για τις πληρωμές μέσω τραπεζικού λογαριασμού, τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί υπολογίσθηκαν με βάση τους επαγγελματικούς λογαριασμούς που έχουν καταχωρηθεί στη σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ και αφορούν αναδρομικά όλες τις συναλλαγές του 2017 εφόσον ο δικαιούχος έχει δηλώσει στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ ότι ο επαγγελματικός λογάριασμός ισχύει για όλη την οικονομική χρήση (2017).

Η μείωση του φόρου (γνωστή και ως «χτίσιμο αφορολόγητου») επιτυγχάνεται με συναλλαγές που κάνετε ηλεκτρονική σε επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν δηλώσει τον/τους επαγγελματικό/ούς λογαριασμό/ούς του στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εξόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εάν κάποια επιχείρηση ή ελεύθερος επογγελματίας δεν έχει δηλώσει τον/τους επαγγελματικό/ούς λογαριασμό/ούς του στην ΑΑΔΕ, όλες οι συναλλαγές για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, με χρέωση του τραπεζικού σας λογαριασμού και πίστωση του επαγγελματικού λογαριασμού επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελματία δεν θα περιλαμβάνονται στις πληροφορίες που αποστέλλουν οι τράπεζες στην ΑΑΔΕ. Ωστόσο, μπορούν να προσμετρηθούν για τη μείωση του φόρου σας εφόσον τις δηλώσετε με δική σας πρωτοβουλία στα σχετικά πεδία της φορολογικής δήλωσης (βλέπε αναλυτικότερα την απάντηση στην ερώτηση 2).

2. Θα μπορώ να δηλώσω στην ΑΑΔΕ επιπλέον δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, οι οποίες έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής;

Ναι, τα σχετικά πεδία στη Δήλωση του Ε1 (049 και 050) θα είναι «ανοικτά» προκειμένου ο φορολογούμενος να μπορεί να δηλώσει επιπλέον δαπάνες.

Για παράδειγμα, συναλλαγές για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού του φορολογούμενου και πίστωση του επαγγελματικού λογαριασμού επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελματία ο οποίος όμως δεν έχει δηλωθεί στην ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Επίσης, για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (πχ πληρωμή διδάκτρων σε πανεπιστήμιο).

3. Εάν τρίτος πραγματοποιεί πληρωμές για δικές μου δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, είναι δυνατό να το εντοπίσει η τράπεζα;

Η τράπεζα είναι αδύνατον να το εντοπίσει. Τα στοιχεία που θα στείλει στην ΑΑΔΕ θα εμφανίζουν ως δικαιούχο της μείωσης του φόρου εισοδήματος το φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με το ηλεκτρονική μέσο πληρωμής, δηλαδή τον δικαιούχο και χρήστη του ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση, ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεσθεί για σκοπούς μείωσης του φόρου του τις δαπάνες αυτές εφόσον αποδείξει την εξόφληση με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής.

4. Πού πρέπει να απευθυνθώ σε περίπτωση που εκτιμώ ότι τα στοιχεία που έχουν υπολογιστεί και αποσταλεί στην ΑΑΔΕ δεν είναι σωστά ή λείπουν κινήσεις;

Είναι πιθανό να λείπει μία ή περισσότερες κινήσεις, ειδικά αν πρόκειται για πληρωμές που έχουν γίνει προς λογαριασμούς που δεν έχουν δηλωθεί από τον δικαιούχο ως επαγγελματικοί στην ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ

Προτείνεται να απευθυνθείτε στο λογιστή σας για να επιβεβαιώσετε ότι η κίνηση που λείπει όντως έχει γίνει προς δικαιούχο πληρωμής που θα έπρεπε να έχει δηλώσει τον σχετικό λογαριασμό στην εφαρμογή.

Στη συνέχεια μπορείτε να προβείτε σε αντίστοιχη διόρθωση του πεδίου που θα έχει διαμορφωθεί από τα στοιχεία των τραπεζών (βλέπε επίσης ερώτηση 2). Σημειώνεται ότι οι τράπεζες δεν δικαιούνται να επεμβαίνουν στα στοιχεία και άρα δεν μπορούν να προβούν σε διορθωτικές ενέργειες.

5. Τι παραστατικά χρειάζεται να έχω ή να προσκομίσω ως δικαιολογητικά για το ποσό που έχει διαμορφωθεί με χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών;

Για τα ποσά που έχουν προωθηθεί από την τράπεζά σας στην ΑΑΔΕ, δεν χρειάζεται να κρατήσετε παραστατικά ή δικαιολογητικά των συναλλαγών σας.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°